Home / Nieuws / ...

 

Theedrinkers leven langer*
Uit een Chinese studie onder ruim 100.000 deelnemers die ruim 7 jaar gevolgd werden blijkt dat het drinken van thee kan zorgen voor een langer leven. De goede resultaten gelden wel vooral voor zij die dagelijks groene thee drinken, zij hebben wel 25% minder kans op hart- en vaatziektes, een beroerte of een vroegtijdige dood.
De studie. (Juni 2020)


Tea drinkers live longer
Drinking tea at least three times a week is linked with a longer and healthier life, according to a study published today in the European Journal of Preventive Cardiology, a journal of the European Society of Cardiology (ESC). 
"Habitual tea consumption is associated with lower risks of cardiovascular disease and all-cause death," said first author Dr. Xinyan Wang, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China. "The favourable health effects are the most robust for green tea and for long-term habitual tea drinkers."
The analysis included 100,902 participants of the China-PAR project with no history of heart attack, stroke, or cancer. Participants were classified into two groups: habitual tea drinkers (three or more times a week) and never or non-habitual tea drinkers (less than three times a week) and followed-up for a median of 7.3 years.
Habitual tea consumption was associated with more healthy years of life and longer life expectancy.
For example, the analyses estimated that 50-year-old habitual tea drinkers would develop coronary heart disease and stroke 1.41 years later and live 1.26 years longer than those who never or seldom drank tea.
Compared with never or non-habitual tea drinkers, habitual tea consumers had a 20% lower risk of incident heart disease and stroke, 22% lower risk of fatal heart disease and stroke, and 15% decreased risk of all-cause death.
The potential influence of changes in tea drinking behaviour were analysed in a subset of 14,081 participants with assessments at two time points. The average duration between the two surveys was 8.2 years, and the median follow-up after the second survey was 5.3 years.
Habitual tea drinkers who maintained their habit in both surveys had a 39% lower risk of incident heart disease and stroke, 56% lower risk of fatal heart disease and stroke, and 29% decreased risk of all-cause death compared to consistent never or non-habitual tea drinkers.
Senior author Dr. Dongfeng Gu, Chinese Academy of Medical Sciences, said: "The protective effects of tea were most pronounced among the consistent habitual tea drinking group. Mechanism studies have suggested that the main bioactive compounds in tea, namely polyphenols, are not stored in the body long-term. Thus, frequent tea intake over an extended period may be necessary for the cardioprotective effect."
In a subanalysis by type of tea, drinking green tea was linked with approximately 25% lower risks for incident heart disease and stroke, fatal heart disease and stroke, and all-cause death. However, no significant associations were observed for black tea.
Dr. Gu noted that a preference for green tea is unique to East Asia. "In our study population, 49% of habitual tea drinkers consumed green tea most frequently, while only 8% preferred black tea. The small proportion of habitual black tea drinkers might make it more difficult to observe robust associations, but our findings hint at a differential effect between tea types."
Two factors may be at play. First, green tea is a rich source of polyphenols which protect against cardiovascular disease and its risk factors including high blood pressure and dyslipidaemia. Black tea is fully fermented and during this process polyphenols are oxidised into pigments and may lose their antioxidant effects. Second, black tea is often served with milk, which previous research has shown may counteract the favourable health effects of tea on vascular function.
Gender-specific analyses showed that the protective effects of habitual tea consumption were pronounced and robust across different outcomes for men, but only modest for women. Dr. Wang said: "One reason might be that 48% of men were habitual tea consumers compared to just 20% of women. Secondly, women had much lower incidence of, and mortality from, heart disease and stroke. These differences made it more likely to find statistically significant results among men."
She added: "The China-PAR project is ongoing, and with more person-years of follow-up among women the associations may become more pronounced."
The authors concluded that randomised trials are warranted to confirm the findings and provide evidence for dietary guidelines and lifestyle recommendations. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Theedrinkers leven langer
Minstens drie keer per week thee drinken hangt samen met een langer en gezonder leven, blijkt uit een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC).
"Gewoonlijke theeconsumptie wordt geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten en overlijden door alle oorzaken", zegt eerste auteur Dr. Xinyan Wang, Chinese Academie voor Medische Wetenschappen, Peking, China. "De gunstige gezondheidseffecten zijn het meest robuust voor groene thee en voor langdurige theedrinkers."
De analyse omvatte 100.902 deelnemers aan het China-PAR-project zonder voorgeschiedenis van een hartaanval, beroerte of kanker. De deelnemers werden in twee groepen ingedeeld: gewone theedrinkers (drie of meer keer per week) en nooit of niet-gewone theedrinkers (minder dan drie keer per week) en follow-up gedurende een mediaan van 7,3 jaar.
Gebruikelijke theeconsumptie werd geassocieerd met gezondere levensjaren en een langere levensverwachting.
De analyses schatten bijvoorbeeld dat 50-jarige gewone theedrinkers 1,41 jaar later coronaire hartziekte zouden ontwikkelen en een beroerte zouden krijgen en 1,26 jaar langer zouden leven dan degenen die nooit of zelden thee dronken.
In vergelijking met nooit of niet-gebruikelijke theedrinkers hadden gewone theeconsumenten een 20% lager risico op hartaandoeningen en beroertes, 22% minder risico op dodelijke hartaandoeningen en beroertes, en 15% minder risico op overlijden door alle oorzaken.
De potentiŽle invloed van veranderingen in het drinkgedrag van thee werd geanalyseerd in een subset van 14.081 deelnemers met beoordelingen op twee tijdstippen. De gemiddelde duur tussen de twee onderzoeken was 8,2 jaar en de mediane follow-up na het tweede onderzoek was 5,3 jaar.
Gewone theedrinkers die in beide onderzoeken hun gewoonte aanhielden, hadden een 39% lager risico op hartaandoeningen en beroertes, 56% lager risico op dodelijke hartaandoeningen en beroertes, en 29% minder risico op overlijden door alle oorzaken in vergelijking met consistent nooit of niet - gewone theedrinkers.
Senior auteur Dr. Dongfeng Gu, Chinese Academie voor Medische Wetenschappen, zei: "De beschermende effecten van thee waren het meest uitgesproken onder de consistente gebruikelijke theedrankgroep. Mechanisme-onderzoeken hebben gesuggereerd dat de belangrijkste bioactieve stoffen in thee, namelijk polyfenolen, niet worden opgeslagen in het lichaam op lange termijn. Daarom kan een frequente thee-inname gedurende een langere periode noodzakelijk zijn voor het cardioprotectieve effect. "
Bij een subanalyse per theesoort werd het drinken van groene thee in verband gebracht met ongeveer 25% lagere risico's op hartaandoeningen en beroertes, dodelijke hartaandoeningen en beroertes en overlijden door alle oorzaken. Er werden echter geen significante associaties waargenomen voor zwarte thee.
Dr. Gu merkte op dat een voorkeur voor groene thee uniek is voor Oost-AziŽ. "In onze studiepopulatie consumeerde 49% van de gewone theedrinkers het vaakst groene thee, terwijl slechts 8% de voorkeur gaf aan zwarte thee. Het kleine aantal gewone zwarte theedrinkers zou het moeilijker kunnen maken om sterke associaties waar te nemen, maar onze bevindingen wijzen op een differentieel effect tussen theesoorten. "
Er kunnen twee factoren spelen. Ten eerste is groene thee een rijke bron van polyfenolen die beschermen tegen hart- en vaatziekten en de risicofactoren waaronder hoge bloeddruk en dyslipidemie. Zwarte thee is volledig gefermenteerd en tijdens dit proces worden polyfenolen geoxideerd tot pigmenten en kunnen hun antioxiderende effecten verliezen. Ten tweede wordt zwarte thee vaak geserveerd met melk, waarvan eerder onderzoek heeft aangetoond dat het de gunstige gezondheidseffecten van thee op de vaatfunctie kan tegengaan.
Geslachtsspecifieke analyses lieten zien dat de beschermende effecten van gebruikelijke theeconsumptie uitgesproken en robuust waren in verschillende uitkomsten voor mannen, maar slechts bescheiden voor vrouwen. Dr. Wang zei: "Een reden zou kunnen zijn dat 48% van de mannen gewone theeconsumenten waren in vergelijking met slechts 20% van de vrouwen. Ten tweede hadden vrouwen een veel lagere incidentie en sterfte als gevolg van hartaandoeningen en beroertes. Deze verschillen maakten het meer waarschijnlijk statistisch significante resultaten bij mannen zullen vinden. "
Ze voegde eraan toe: "Het China-PAR-project is aan de gang en met meer persoonsjaren van follow-up onder vrouwen zullen de verenigingen mogelijk meer uitgesproken worden."
De auteurs concludeerden dat gerandomiseerde studies gerechtvaardigd zijn om de bevindingen te bevestigen en bewijs te leveren voor voedingsrichtlijnen en aanbevelingen voor levensstijl.