Home / Nieuws / ...

 

Nu extra choline tijdens zwangerschap*
Voor zwangere vrouwen in deze coronatijd lijkt het verstandig om extra supplementen choline te nemen om bij een mogelijke besmetting de negatieve effecten voor de baby zo klein mogelijk te maken.
De studie. (Juni 2020)


Extra choline may help pregnant women decrease negative effects of COVID-19 on their newborns
Study recommends pregnant women should take choline during this coronavirus pandemic
Pregnant women who take extra choline supplements may mitigate the negative impact that viral respiratory infections, including COVID-19, can have on their babies, according to a new study from researchers in the Departments of Psychiatry and Obstetrics and Gynecology at the University of Colorado Anschutz Medical Campus. Choline is a vitamin B nutrient found in various foods and dietary supplements, and is critical to fetal brain development.
"The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) predicts that COVID-19 will impact fetal brain development like other common corona respiratory viruses," said Robert Freedman, MD, professor of psychiatry at the CU Anschutz Medical Campus and lead researcher.
The new study, published in the Journal of Psychiatric Research, specifically looked at whether higher prenatal choline levels can help protect the fetus's developing brain even if the mother contracts a viral respiratory infection in early pregnancy. The results reveal higher prenatal choline levels mitigate the fetal impact of virus infection.
"It's important for the healthcare community, and soon to be mothers, to be aware that a natural nutrient can be taken during pregnancy, just like folic acid and other prenatal vitamins, to protect fetuses and newborns from brain development issues. Later on in life, these development issues can lead to mental illness," Freedman adds.
In the study, researchers analyzed the effects on infant behavior if the mother had contracted a respiratory virus by measuring the infant's IBQ-R Regulation dimension -- which looks at the development of infant attention and other self-regulatory behaviors. Lower IBQ-R Regulation at one year of age is associated with problems in attention and social behavior in later childhood, including decreased reading readiness at age four years and with problems in concentration, and conscientiousness in children through seven years of age.
The results from the study:
• Infants of mothers who had viral infections and higher choline levels had significantly increased 3-month IBQ-R scores on the Regulation dimension and specifically the Attention scale in the Regulation dimension, compared to infants of mothers who had viral infections and had lower choline levels.
• Choline levels sufficient to protect the fetus often require dietary supplements.
• The increased maternal anxiety and depression in the viral-infected mothers were not associated with their infants' IBQ-R Regulation.
The study highlights that in conjunction with the CDC's current advice on COVID-19's effects in pregnancy, phosphatidylcholine or choline supplements along with other prenatal vitamins may help buffer the fetal brain from the possible detrimental impact of the current pandemic and decrease the risk of the children's future mental illness.
"Previous pandemics have resulted in significantly increased levels of mental illnesses including schizophrenia, autism spectrum disorder and attention deficit disorder in the offspring," said Camille Hoffman, MD, associate professor of obstetrics and gynecology and a maternal-fetal medicine specialist at the CU Anschutz Medical Campus. "However, since data from COVID-19 itself will not be available for years, we're hoping our study findings will provide valuable information for soon to be mothers on the importance of taking choline supplements daily during pregnancy."
Robert Freedman, Sharon K. Hunter, Amanda J. Law, Angelo D'Alessandro, Kathleen Noonan, Anna Wyrwa, M. Camille Hoffman. Maternal choline and respiratory coronavirus effects on fetal brain development. Journal of Psychiatric Research, 2020; 128: 1 DOI: 10.1016/j.jpsychires.2020.05.019 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Extra choline kan zwangere vrouwen helpen de negatieve effecten van COVID-19 op hun pasgeborenen te verminderen
Studie beveelt aan dat zwangere vrouwen choline moeten gebruiken tijdens deze coronavirus pandemie
Zwangere vrouwen die extra choline-supplementen gebruiken, kunnen de negatieve impact van virale luchtweginfecties, waaronder COVID-19, op hun baby's verminderen, volgens een nieuwe studie van onderzoekers van de afdelingen Psychiatrie en Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Colorado Anschutz Medische campus. Choline is een vitamine B-voedingsstof die wordt aangetroffen in verschillende voedingsmiddelen en voedingssupplementen en is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de foetale hersenen.
"De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voorspellen dat COVID-19 de ontwikkeling van de foetale hersenen zal beïnvloeden, net als andere veel voorkomende corona-respiratoire virussen", zegt Robert Freedman, MD, hoogleraar psychiatrie aan de CU Anschutz Medical Campus en hoofdonderzoeker.
In de nieuwe studie, gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research, werd specifiek gekeken of hogere prenatale choline-niveaus de zich ontwikkelende hersenen van de foetus kunnen helpen beschermen, zelfs als de moeder tijdens de vroege zwangerschap een virale luchtweginfectie oploopt. De resultaten tonen aan dat hogere prenatale choline-niveaus de foetale impact van virusinfectie verzachten.
"Het is belangrijk voor de gezondheidsgemeenschap, en binnenkort voor moeders, om zich ervan bewust te zijn dat tijdens de zwangerschap een natuurlijke voedingsstof kan worden ingenomen, net als foliumzuur en andere prenatale vitamines, om foetussen en pasgeborenen te beschermen tegen problemen met de hersenontwikkeling. Later in het leven kunnen deze ontwikkelingsproblemen leiden tot psychische aandoeningen ', voegt Freedman toe.
In de studie analyseerden onderzoekers de effecten op het gedrag van zuigelingen als de moeder een ademhalingsvirus had opgelopen door de IBQ-R-regulatiedimensie van het kind te meten - die kijkt naar de ontwikkeling van aandacht van het kind en ander zelfregulerend gedrag. Lagere IBQ-R-regulering op de leeftijd van één jaar wordt geassocieerd met problemen met aandacht en sociaal gedrag op latere leeftijd, waaronder verminderde leesbereidheid op vierjarige leeftijd en met concentratieproblemen, en nauwgezetheid bij kinderen tot zeven jaar.
De resultaten van het onderzoek:
• Zuigelingen van moeders met virale infecties en hogere choline-spiegels hadden de IBQ-R-scores van 3 maanden op de regulatiedimensie en met name de aandachtsschaal in de regulatiedimensie significant verhoogd, vergeleken met zuigelingen van moeders met virale infecties en lagere choline-spiegels .
• Cholinespiegels die voldoende zijn om de foetus te beschermen, vereisen vaak voedingssupplementen.
• De toegenomen maternale angst en depressie bij de viraal geïnfecteerde moeders waren niet geassocieerd met de IBQ-R-regulering van hun kinderen.
De studie benadrukt dat, in combinatie met het huidige advies van de CDC over de effecten van COVID-19 tijdens de zwangerschap, fosfatidylcholine of choline-supplementen samen met andere prenatale vitamines de foetale hersenen kunnen helpen bufferen tegen de mogelijke nadelige impact van de huidige pandemie en het risico op kinderen verminderen toekomstige psychische aandoening.
"Eerdere pandemieën hebben geresulteerd in significant verhoogde niveaus van psychische aandoeningen, waaronder schizofrenie, autismespectrumstoornis en aandachtstekortstoornis bij de nakomelingen", zegt Camille Hoffman, MD, universitair hoofddocent verloskunde en gynaecologie en maternaal-foetale geneeskundespecialist aan de CU Anschutz Medische campus. "Aangezien de gegevens van COVID-19 zelf jarenlang niet beschikbaar zullen zijn, hopen we dat onze studieresultaten voor moeders binnenkort waardevolle informatie zullen opleveren over het belang van het dagelijks innemen van choline-supplementen tijdens de zwangerschap."
Robert Freedman, Sharon K. Hunter, Amanda J. Law, Angelo D'Alessandro, Kathleen Noonan, Anna Wyrwa, M. Camille Hoffman. Maternale choline en respiratoire coronaviruseffecten op de foetale hersenontwikkeling. Journal of Psychiatric Research, 2020; 128: 1 DOI: 10.1016 / j.jpsychires.2020.05.019