Home / Nieuws / ...

 

Vlamvertragers funest voor kinderen*
Waren het vroeger vooral de blootstelling aan lood, veelal afkomstig van de uitlaatgassen van autoís toen, die zorgde voor leerproblemen bij kinderen nu zijn het vooral de vlamvertragers PBDE's (polybroomdifenylether), en ook pesticiden die de leerproblemen bij kinderen veroorzaken, zo blijkt uit een grote studie. Vlamvertragers worden onder andere toegepast in textiel, kabels, meubels en elektronica.
De studie. (Juni 2020)


Flame retardants now the biggest cause of development problems 
Flame retardants in carpets and curtains in the home are doing more damage to children's mental development than even car exhaust fumes.
The retardants, along with pesticides sprayed on parks and farms, have caused a decline in IQ and cognitive abilities in more than a million children in the US between 2001 and 2016, say researchers at New York University's Grossman School of Medicine.
Over that time, retardantsóPDBEs (polybrominated diphenyl ethers)óand organophosphate pesticides were responsible for 81 percent of the cognitive decline, while the damage caused by lead from car exhausts and mercury had fallen dramatically as a result of improved environmental controls.
The researchers analysed the impact of toxins and heavy metals found in furniture upholstery, tuna, pesticides and car exhausts by analysing blood samples from young women and from five-year-old children. From that, the researchers have estimated that the cognitive abilities and IQs of 1,190,230 children had been impaired, and some had suffered from learning disabilities, autism and behavioural problems.
The toxins can disrupt brain and kidney function, and flame retardants and pesticides interfere with the thyroid glands, which secrete hormones that help the brain develop.
There's also been an economic toll. Each case of intellectual disability costs society around $1,272,000, and so the total cost from lost economic productivity and other societal costs amounted to $7.5 trillion.
"Although people argue against costly regulations, unrestricted use of these chemicals is far more expensive in the long run, with American children bearing the largest burden," said researcher Leonardo Trasande.
Simple solutions include opening windows in the home to stop the build-up of chemicals and eating more organic produce, while government needs to introduce tighter federal controls of the toxins, he added

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vlamvertragers zijn nu de grootste oorzaak van ontwikkelingsproblemen
Vlamvertragers in tapijten en gordijnen in huis veroorzaken meer schade aan de mentale ontwikkeling van kinderen dan zelfs uitlaatgassen van auto's.
De vertragers, samen met pesticiden die op parken en boerderijen zijn gespoten, hebben tussen 2001 en 2016 bij meer dan een miljoen kinderen in de VS een daling van het IQ en cognitieve vaardigheden veroorzaakt, zeggen onderzoekers van de Grossman School of Medicine van de New York University.
In die tijd waren vertragers - PDBE's (polybroomdifenylethers) - en organofosfaatbestrijdingsmiddelen verantwoordelijk voor 81 procent van de cognitieve achteruitgang, terwijl de schade veroorzaakt door lood door uitlaatgassen van auto's en kwik dramatisch was gedaald als gevolg van verbeterde milieucontroles.
De onderzoekers analyseerden de impact van gifstoffen en zware metalen in meubelbekleding, tonijn, pesticiden en uitlaatgassen van auto's door bloedmonsters van jonge vrouwen en van vijfjarige kinderen te analyseren. Daaruit schatten de onderzoekers dat de cognitieve vaardigheden en IQ's van 1.190.230 kinderen waren aangetast, en sommigen hadden last van leerstoornissen, autisme en gedragsproblemen.
De gifstoffen kunnen de hersen- en nierfunctie verstoren en vlamvertragers en pesticiden interfereren met de schildklier, die hormonen afscheiden die de hersenen helpen ontwikkelen.
Er is ook een economische tol geŽist. Elk geval van intellectuele achterstand kost de samenleving ongeveer 1.272.000 dollar, en dus bedroegen de totale kosten van verloren economische productiviteit en andere maatschappelijke kosten 7,5 biljoen dollar.
"Hoewel mensen tegen kostbare regels pleiten, is onbeperkt gebruik van deze chemicaliŽn op de lange termijn veel duurder, waarbij Amerikaanse kinderen de grootste last dragen", zegt onderzoeker Leonardo Trasande.
Eenvoudige oplossingen zijn onder meer het openen van ramen in huis om de opbouw van chemicaliŽn te stoppen en het eten van meer biologische producten, terwijl de overheid strengere federale controles op de gifstoffen moet invoeren, voegde hij eraan toe.