Home / Nieuws / ...

 

Meer suiker geeft minder nutriŽnten*
Een Zweedse studie laat zien dat hoe meer suiker toegevoegd wordt aan de voeding hoe minder nutriŽnten de totale voeding bevat.
De studie. (Juni 2020)


Association between added sugar intake and micronutrient dilution: a cross-sectional study in two adult Swedish populations
Esther GonzŠlez-Padilla, Joana A. Dias, Stina Ramne, Kjell Olsson, Cecilia Nšlsťn & Emily Sonestedt 
Nutrition & Metabolism volume 17, Article number: 15 (2020) Cite this article 
Abstract
Background
The evidence on the impact of high sugar consumption on micronutrient dilution does not yet allow for the establishment of clear thresholds of consumption. To establish upper and lower limit intake thresholds for added sugar, more studies from different countries and multiple populations are needed. The aim of this study was to examine the association between the intakes of added sugar and various micronutrients among the adult Swedish population across almost two decades.
Methods
The data were obtained from the samples from two populations: 1) Riksmaten Adults, a national dietary survey (n = 1797, 44% male, aged 18Ė80 years, data collection from 2010 to 11) that assessed dietary intake using a 4-day web-based food diary; and 2) the MalmŲ Diet and Cancer Study, a population-based cohort study (n = 12,238, 45% male, aged 45Ė68 years, data collection from 1991 to 1994) that assessed dietary intake via a combination of a 7-day food diary, a food frequency questionnaire and an interview. The mean daily intake of nine micronutrients (calcium, folate, iron, magnesium, potassium, selenium, vitamin C, vitamin D, and zinc), adjusted for age, sex, BMI and energy intake, were examined across six added-sugar-intake groups (< 5%E, 5Ė7.5%E, 7.5Ė10%E, 10Ė15%E, 15Ė20%E, and >  20%E).
Results
We observed significant inverse associations between the intake of added sugar and the intake of all micronutrients in both populations. The associations were linear; however, we could not determine the threshold of added sugar intake beyond which the micronutrient intake was clearly compromised.
Conclusions
These findings suggest that in two Swedish populations the higher the intake of added sugar in the diet, the more likely it is that the intake of micronutrients will be compromised, in two Swedish populations. However, although the trends are significant and consistent with those obtained in other studies on the subject, future studies are needed in order to build the necessary scientific knowledge to establish a threshold of added sugar intake based on micronutrient dilution.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Associatie tussen toegevoegde suikerinname en verdunning van micronutriŽnten: een cross-sectionele studie bij twee volwassen Zweedse populaties
Esther GonzŠlez-Padilla, Joana A. Dias, Stina Ramne, Kjell Olsson, Cecilia Nšlsťn & Emily Sonestedt
Nutrition & Metabolism volume 17, Artikelnummer: 15 (2020) Citeer dit artikel
Abstract
Achtergrond
Het bewijs voor het effect van een hoog suikerverbruik op de verdunning van micronutriŽnten maakt het nog niet mogelijk duidelijke consumptiedrempels vast te stellen. Om boven- en ondergrenswaarden voor inname van toegevoegde suikers vast te stellen, zijn meer onderzoeken uit verschillende landen en uit meerdere populaties nodig. Het doel van deze studie was om de associatie tussen de inname van toegevoegde suiker en verschillende micronutriŽnten onder de volwassen Zweedse bevolking gedurende bijna twee decennia te onderzoeken.
Methoden
De gegevens zijn verkregen uit de steekproeven van twee populaties: 1) Riksmaten Volwassenen, een nationale voedingsenquÍte (n = 1797, 44% man, 18-80 jaar, gegevensverzameling van 2010 tot 11) die de inname via de voeding beoordeelde met behulp van een 4- dag-webgebaseerd voedingsdagboek; en 2) de MalmŲ-dieet- en kankerstudie, een populatie-gebaseerde cohortstudie (n = 12.238, 45% man, leeftijd 45-68 jaar, gegevensverzameling van 1991 tot 1994) die de inname via een combinatie van een 7-daagse voedingsdagboek, een voedselfrequentievragenlijst en een interview. De gemiddelde dagelijkse inname van negen micronutriŽnten (calcium, foliumzuur, ijzer, magnesium, kalium, selenium, vitamine C, vitamine D en zink), gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, BMI en energie-inname, werd onderzocht over zes toegevoegde suikers. groepen (<5% E, 5-7,5% E, 7,5-10% E, 10-15% E, 15-20% E en> 20% E).
Resultaten
We hebben significante omgekeerde associaties waargenomen tussen de inname van toegevoegde suiker en de inname van alle micronutriŽnten in beide populaties. De associaties waren lineair; we konden echter de drempelwaarde voor de inname van toegevoegde suiker niet bepalen, waarboven de inname van micronutriŽnten duidelijk in gevaar was.
Conclusies
Deze bevindingen suggereren dat bij twee Zweedse populaties, hoe hoger de inname van toegevoegde suiker in de voeding, hoe groter de kans is dat de inname van micronutriŽnten in het gedrang komt, bij twee Zweedse populaties. Hoewel de trends significant en consistent zijn met die in andere studies over dit onderwerp, zijn toekomstige studies nodig om de noodzakelijke wetenschappelijke kennis op te bouwen om een drempelwaarde voor de inname van toegevoegde suiker vast te stellen op basis van verdunning van micronutriŽnten.