Home / Nieuws / ...

 

AGEs en kanker*
Een grote studie onder 78.000 vrouwen, die bijna 12 jaar gevolgd werden blijkt dat veel AGEs (Advanced Glycation End Products) in het lichaam ook de kans op borstkanker duidelijk kan vergroten. AGEs worden gevormd door glycatie, een proces van het binden van een glucosemolecuul of suikermolecuul met een ander molecuul, zoals een eiwit of vet. AGEs kunnen zowel in de voeding zitten die u eet als in het lichaam gevormd worden, vaak onder invloed van hoge bloedsuikerwaarden. Vermijd daarom zo veel mogelijk kant en klare voeding en bereid zelf voeding op niet te hoge temperaturen.
De studie. (Juni 2020)


Study links elevated levels of advanced glycation end-products (AGEs) with breast cancer risk
Dr. David Turner cooks with his kids to help them develop long term lifestyle habits and healthy eating behaviors. 
Hollings Cancer Center researchers at the Medical University of South Carolina (MUSC) and colleagues assessed the connection between dietary advanced glycation end products (AGEs) and breast cancer risk in a study first published online in Cancer Prevention Research. 
It supports an increasingly evident link between high levels of AGEs in the body and cancer risk, said principal investigator David Turner, Ph.D., who worked with colleagues Susan Steck, Ph.D., with the University of South Carolina, and Lindsay Peterson, M.D., with Washington University School of Medicine.
The study was part of a larger decade-long prostate, lung, colorectal and ovarian cancer screening trial (PLCO) designed and sponsored by the National Cancer Institute. It included over 78,000 women between the ages of 55 and 74 years who were cancer free at the start of the study. The women completed a food frequency questionnaire at the beginning and again at five years into the study. After an average of 11 Ĺ years, 1,592 of the women were diagnosed with breast cancer. When the intake of high-AGE food was assessed, based on the questionnaires, increased AGE intake via the diet was associated with an increased risk of in situ and hormone receptor positive breast cancers.
Advanced glycation end products are proteins and lipids (fats) that go through a chemical alteration called glycation when they are exposed to sugars. This process occurs naturally in the body. However, processed foods and foods cooked at high temperatures are extremely high in AGEs, which can lead to a dangerous overabundance in the body.
Turner said AGEs are involved in nearly every chronic disease, in some way. "The study of AGEs in cancer is just starting to get traction. The presence of AGEs has been known for at least 100 years, but the research has been challenging. In order to determine how they work, their mechanism of action, researchers first have to determine a role in various diseases."
Turner said this study is important because it adds to the evidence between high levels of AGEs in the body and cancer risk. Turner and his collaborators are promoting the connection between AGEs and lifestyle choices to help the public make better food choices.
This will become an even more popular area of study as researchers employ new tools to help study AGEs. "A novel device, the AGE reader, is about to change how we look at AGEs in the clinic," Turner said. The AGE reader, made by Diagnoptics, is an easy to use noninvasive device where someone rests their forearm for just 12 seconds. It uses light at certain wavelengths to excite AGE autofluorescence in the human skin tissue.
"This machine actually measures glow from some of the AGEs. The more AGEs that are in the skin, the higher the glow," explained Turner.
While the AGE reader has been used to show strong correlations between AGE levels and Type 2 diabetes, cardiovascular disease and even mortality, Turner is using a cancer center support grant to validate further the AGE reader for use in cancer patients. He and his colleagues plan to investigate whether pigmentation in the skin skews the reading and use the reader as part of a growing community outreach program.
Since a link between AGEs and breast cancer has been shown, the ultimate goal is to test all Hollings Cancer Center patients who are interested at each visit, Turner said. This will provide a huge amount of data about the link between AGEs and a wide variety of cancers. Turner and his collaborators expect that future multicenter grants will come out of this project.
While the connection between high AGE levels and cancer risk might be disconcerting, research is also being done to determine if there is a way to reverse the detrimental effects of AGEs.
Bradley Krisanits, a Ph.D. student in Turner's lab, said that preliminarily, they have seen that physical activity reduces the amount of AGEs in the circulation.
"In our prostate cancer models, we see that physical activity counteracts prostate cancer progression in mice fed a high-AGE diet. This may be occurring due to a reduction in AGEs and changes in the immune system that we need to study more."
Turner hopes that by educating people about AGEs, they can make informed lifestyle decisions and lower their risks for chronic diseases. The top three things that a person can do is learn what AGEs are, avoid processed foods and think about how you cook your food in order to make changes to avoid the highest AGE-inducing cooking methods such as frying, grilling and broiling.
"AGEs build up in a cumulative way. Fats, sugars, everything that is bad for you leads to the accumulation of AGEs. One of our goals at Hollings is to reach out to the community to encourage the public to make healthier choices. Just making small changes in your diet can have a big effect." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie koppelt verhoogde niveaus van geavanceerde glycatie-eindproducten (AGE's) aan het risico op borstkanker
Dr. David Turner kookt met zijn kinderen om hen te helpen bij het ontwikkelen van levensstijlgewoonten op lange termijn en gezond eetgedrag.
Hollings Cancer Center-onderzoekers van de Medical University of South Carolina (MUSC) en collega's beoordeelden het verband tussen geavanceerde glycatie-eindproducten (AGE's) en het risico op borstkanker in een onderzoek dat voor het eerst online werd gepubliceerd in Cancer Prevention Research.
Het ondersteunt een steeds duidelijker verband tussen hoge niveaus van AGE's in het lichaam en het risico op kanker, zei hoofdonderzoeker David Turner, Ph.D., die samenwerkte met collega's Susan Steck, Ph.D., met de University of South Carolina en Lindsay Peterson, MD, met de Washington University School of Medicine.
De studie maakte deel uit van een groter decennium lang onderzoek naar prostaat-, long-, colorectale en eierstokkanker (PLCO), ontworpen en gesponsord door het National Cancer Institute. Het omvatte meer dan 78.000 vrouwen tussen 55 en 74 jaar die aan het begin van de studie kankervrij waren. De vrouwen vulden aan het begin een vragenlijst over voedselfrequentie in en opnieuw na vijf jaar in het onderzoek. Na gemiddeld 11Ĺ jaar werd bij 1.592 van de vrouwen borstkanker vastgesteld. Toen de inname van voedsel met een hoge AGE werd beoordeeld op basis van de vragenlijsten, werd een verhoogde AGE-inname via de voeding geassocieerd met een verhoogd risico op in situ en hormoonreceptor-positieve borstkankers.
Geavanceerde eindproducten van glycatie zijn eiwitten en lipiden (vetten) die een chemische verandering ondergaan die glycatie wordt genoemd wanneer ze worden blootgesteld aan suikers. Dit proces vindt van nature plaats in het lichaam. Verwerkt voedsel en voedsel dat op hoge temperaturen is gekookt, is echter extreem hoog in AGE's, wat kan leiden tot een gevaarlijke overvloed in het lichaam.
Turner zei dat AGE's op de een of andere manier bij bijna elke chronische ziekte betrokken zijn. "De studie van AGE's bij kanker begint net tractie te krijgen. De aanwezigheid van AGE's is al minstens 100 jaar bekend, maar het onderzoek is uitdagend. Om te bepalen hoe ze werken, hun werkingsmechanisme, hebben onderzoekers eerst om een ​​rol te bepalen bij verschillende ziekten. "
Turner zei dat deze studie belangrijk is omdat het bijdraagt ​​aan het bewijs tussen hoge niveaus van AGE's in het lichaam en het risico op kanker. Turner en zijn medewerkers promoten de verbinding tussen AGE's en levensstijlkeuzes om het publiek te helpen betere voedselkeuzes te maken.
Dit wordt een nog populairder studiegebied, aangezien onderzoekers nieuwe hulpmiddelen gebruiken om AGE's te bestuderen. 'Een nieuw apparaat, de AGE-lezer, staat op het punt de manier waarop we naar AGE's in de kliniek kijken te veranderen', zei Turner. De AGE-lezer, gemaakt door Diagnoptics, is een eenvoudig te gebruiken niet-invasief apparaat waarbij iemand zijn onderarm slechts 12 seconden laat rusten. Het gebruikt licht op bepaalde golflengten om AGE-autofluorescentie in het menselijke huidweefsel te stimuleren.
'Deze machine meet de gloed van sommige AGE's. Hoe meer AGE's er in de huid zitten, hoe hoger de gloed', legt Turner uit.
Hoewel de AGE-lezer is gebruikt om sterke correlaties aan te tonen tussen AGE-niveaus en diabetes type 2, hart- en vaatziekten en zelfs sterfte, gebruikt Turner een steunbeurs voor kankercentra om de AGE-lezer verder te valideren voor gebruik bij kankerpatiŽnten. Hij en zijn collega's zijn van plan om te onderzoeken of pigmentatie in de huid het lezen scheeftrekken en de lezer gebruiken als onderdeel van een groeiend community outreach-programma.
Aangezien een verband tussen AGE's en borstkanker is aangetoond, is het uiteindelijke doel om alle Hollings Cancer Center-patiŽnten te testen die bij elk bezoek geÔnteresseerd zijn, zei Turner. Dit levert een enorme hoeveelheid gegevens op over het verband tussen AGE's en een breed scala aan kankers. Turner en zijn medewerkers verwachten dat toekomstige multicenter-beurzen uit dit project zullen komen.
Hoewel het verband tussen hoge AGE-niveaus en het risico op kanker verontrustend kan zijn, wordt er ook onderzoek gedaan om te bepalen of er een manier is om de schadelijke effecten van AGE's te keren.
Bradley Krisanits, een Ph.D. student in Turner's lab, zei dat ze voorlopig hebben gezien dat fysieke activiteit het aantal AGE's in de bloedsomloop vermindert.
"In onze prostaatkankermodellen zien we dat fysieke activiteit de progressie van prostaatkanker tegengaat bij muizen die een hoog AGE-dieet krijgen. Dit kan gebeuren als gevolg van een vermindering van AGE's en veranderingen in het immuunsysteem die we meer moeten bestuderen."
Turner hoopt dat door mensen voor te lichten over AGE's, ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun levensstijl en hun risico op chronische ziekten kunnen verminderen. De drie belangrijkste dingen die een persoon kan doen, is te weten komen wat AGE's zijn, vermeden bewerkte voedingsmiddelen te vermijden en na te denken over hoe u uw voedsel kookt om veranderingen aan te brengen om de hoogste AGE-inducerende kookmethodes zoals bakken, grillen en braden te vermijden.

"AGE's bouwen zich cumulatief op. Vetten, suikers, alles wat slecht voor je is, leidt tot de accumulatie van AGE's. Een van onze doelen bij Hollings is om contact op te nemen met de gemeenschap om het publiek aan te moedigen gezondere keuzes te maken. Gewoon maken kleine veranderingen in uw dieet kunnen een groot effect hebben. "