Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D tegen kanker*
Een Fins-Spaanse analyse laat het belang van vitamine D zien tegen kanker in het algemeen en in het bijzonder tegen darm- en bloedkanker, zoals leukemie. Te lage bloedwaarden vitamine D geven een verhoogd risico dat bloedcellen en stamcellen niet volledig kunnen differentiëren en kunnen gaan veranderen in ongecontroleerd groeiende kankercellen. 
De studie. (Juni 2020)


A good vitamin D status can protect against cancer
A good vitamin D status is beneficial both in cancer prevention and in the prognosis of several cancers, according to a new research review. The anti-cancer effects of vitamin D are especially pronounced in the prevention and treatment of colon cancer and blood cancers. In addition, high vitamin D responsiveness can be linked to a smaller cancer risk. Vitamin D responsiveness varies between individuals, affecting their need for vitamin D supplementation.
The review article, published in Seminars in Cancer Biology and written by Professor Carsten Carlberg from the University of Eastern Finland and Professor Alberto Muñoz from the Autonomous University of Madrid, provides an update on the molecular basis of vitamin D signaling and its role in cancer prevention and therapy.
Vitamin D is commonly known for its crucial role in bone health, but the authors point out it also regulates the immune system, and its anti-cancer effects are mediated mainly by immune cells, such as monocytes and T cells. Vitamin D exerts its effects via the vitamin D receptor (VDR), which is a transcription factor involved in the expression and epigenetic regulation of numerous genes.
According to the review, studies focusing on the effect of vitamin D on different types of cancers provide the strongest evidence of its benefits in colorectal cancer and in blood cancers, such as leukemias and lymphomas. Vitamin D is important both for the differentiation of blood cells during hematopoiesis as well as adult stem cells in rapidly regenerating tissues, such as colon or skin. A too low vitamin D status leads to a suboptimal function of the VDR and in an increased risk that these cells are not fully differentiating and start to turn into uncontrolled growing cancer cells.
Even in other types of cancer, such as breast and prostate cancer, a low vitamin D status, measured as the level of 25-hydroxyvitamin D in the blood, has been associated with a higher cancer incidence and a poorer prognosis. However, vitamin D supplementation has not been consistently shown to reduce cancer mortality in randomized controlled trials. According to the authors of the review, the impact of vitamin D could be shown more clearly if the participants were stratified according to their individual vitamin D responsiveness and the health outcomes analyzed in relation to changes in individual vitamin D status.
Professor Carlberg's research group has earlier shown that individuals differ in their molecular response or sensitivity to vitamin D supplementation. For example, 25% of the Finnish population seem to be low responders, needing a higher dose of vitamin D supplementation to reach the full clinical benefit. In terms of cancer risk, being a high responder can be expected to have a protective effect.
According to the review, a good vitamin D status is beneficial in general cancer prevention. There is less evidence of its usefulness in the treatment of cancer.
Carsten Carlberg, Alberto Muñoz. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology, 2020; DOI: 10.1016/j.semcancer.2020.05.018 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een goede vitamine D-status kan bescherming bieden tegen kanker
Een goede vitamine D-status is gunstig, zowel bij de preventie van kanker als bij de prognose van verschillende vormen van kanker, volgens een nieuw onderzoek. De kankerbestrijdende effecten van vitamine D zijn vooral uitgesproken bij de preventie en behandeling van darmkanker en bloedkanker. Bovendien kan een hoge vitamine D-respons worden gekoppeld aan een kleiner kankerrisico. Het reactievermogen van vitamine D varieert van persoon tot persoon en beïnvloedt hun behoefte aan vitamine D-suppletie.
Het overzichtsartikel, gepubliceerd in Seminars in Cancer Biology en geschreven door Professor Carsten Carlberg van de Universiteit van Oost-Finland en Professor Alberto Muñoz van de Autonome Universiteit van Madrid, geeft een update over de moleculaire basis van vitamine D-signalering en de rol ervan bij kankerpreventie en therapie.
Vitamine D staat algemeen bekend om zijn cruciale rol in de gezondheid van botten, maar de auteurs wijzen erop dat het ook het immuunsysteem reguleert en dat de antikankereffecten voornamelijk worden gemedieerd door immuuncellen, zoals monocyten en T-cellen. Vitamine D oefent zijn effecten uit via de vitamine D-receptor (VDR), een transcriptiefactor die betrokken is bij de expressie en epigenetische regulatie van talloze genen.
Volgens de review leveren studies gericht op het effect van vitamine D op verschillende soorten kanker het sterkste bewijs van de voordelen ervan bij dikkedarmkanker en bij bloedkankers, zoals leukemieën en lymfomen. Vitamine D is belangrijk voor zowel de differentiatie van bloedcellen tijdens hematopoëse als voor volwassen stamcellen in snel regenererende weefsels, zoals de dikke darm of de huid. Een te lage vitamine D-status leidt tot een suboptimale functie van de VDR en tot een verhoogd risico dat deze cellen niet volledig differentiëren en gaan veranderen in ongecontroleerde groeiende kankercellen.
Zelfs bij andere soorten kanker, zoals borst- en prostaatkanker, wordt een lage vitamine D-status, gemeten als het gehalte aan 25-hydroxyvitamine D in het bloed, geassocieerd met een hogere incidentie van kanker en een slechtere prognose. Het is echter niet consistent aangetoond dat vitamine D-suppletie de sterfte aan kanker vermindert in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Volgens de auteurs van de review zou de impact van vitamine D duidelijker kunnen worden aangetoond als de deelnemers werden gestratificeerd op basis van hun individuele vitamine D-respons en de gezondheidsresultaten die werden geanalyseerd in relatie tot veranderingen in de individuele vitamine D-status.
De onderzoeksgroep van professor Carlberg heeft eerder aangetoond dat individuen verschillen in hun moleculaire respons of gevoeligheid voor vitamine D-suppletie. Zo lijkt 25% van de Finse bevolking laag te reageren en heeft een hogere dosis vitamine D-suppletie nodig om het volledige klinische voordeel te bereiken. Wat het risico op kanker betreft, kan verwacht worden dat een hoge responder een beschermend effect heeft.
Volgens de review is een goede vitamine D-status gunstig bij algemene kankerpreventie. Er is minder bewijs voor het nut ervan bij de behandeling van kanker.
Carsten Carlberg, Alberto Muñoz. Een update over vitamine D-signalering en kanker. Seminars in kankerbiologie, 2020; DOI: 10.1016 / j.semcancer.2020.05.018