Home / Nieuws / ...

 

Bewegen bij kanker*
Een studie onder ruim 30.000 volwassenen laat zien dat niet bewegen bij kanker de kans op doodgaan flink verhoogt. Zij die het meest deden bewegen hadden wel ruim 80% minder kans dood te gaan aan kanker dan zij die het minst deden bewegen. Al 30 minuten per dag wat bewegen in plaats van zitten deed de kans op doodgaan al met ruim 30% verminderen.
De studie. (Juni 2020)


Sedentary behavior independently predicts cancer mortality
Replacing sitting time with 30 minutes of activity associated with lower risk of cancer death
In the first study to look at objective measures of sedentary behavior and cancer mortality, researchers from The University of Texas MD Anderson Cancer Center found that greater inactivity was independently associated with a higher risk of dying from cancer. The most sedentary individuals had an 82% higher risk of cancer mortality compared to the least sedentary individuals. An accelerometer was used to measure physical activity, rather than relying on participants to self-report their activity levels
"This is the first study that definitively shows a strong association between not moving and cancer death," said Susan Gilchrist, M.D., associate professor of Clinical Cancer Prevention and lead author of the study, published today in JAMA Oncology. "Our findings show that the amount of time a person spends sitting prior to a cancer diagnosis is predictive of time to cancer death."
Researchers also found that replacing 30 minutes of sedentary time with physical activity was associated with a 31% lower risk of cancer death for moderate-intensity activity, such as cycling, and an 8% lower risk of cancer death for light-intensity activity, such as walking.
"Conversations with my patients always begin with why they don't have time to exercise," said Gilchrist, who leads MD Anderson's Healthy Heart Program. "I tell them to consider standing up for 5 minutes every hour at work or taking the stairs instead of the elevator. It might not sound like a lot, but this study tells us even light activity has cancer survival benefits."
Study design
This study involved a cohort of participants from the nationally representative REGARDS study, which recruited more than 30,000 U.S. adults over the age of 45 between 2003 and 2007 to study long-term health outcomes.
To measure sedentary behavior, 8,002 REGARDS participants who did not have a cancer diagnosis at study enrollment wore an accelerometer on their hip during waking hours for seven consecutive days. The accelerometer data was gathered between 2009 and 2013. After a mean follow-up of 5 years, 268 participants died of cancer. Longer duration of sedentary behavior was independently associated with a greater risk of cancer death.
The study also found that engaging in either light or moderate to vigorous physical activity made a difference. Investigators assessed sedentary time, light-intensity physical activity (LIPA) and moderate to vigorous physical activity (MVPA) in the same model and found that LIPA and MVPA, not sedentary behavior, remained significantly associated with cancer mortality.
"From a practical perspective, this means that individuals who replaced either 10 to 30 minutes of sedentary time with either LIPA or MVPA had a lower risk of cancer mortality in the REGARDS cohort," Gilchrist said.
The study had several limitations, including a potentially healthier participant sample compared to the full REGARDS cohort and a lack of site-specific cancer data, including type of tumor and treatment.
"Our findings reinforce that it's important to 'sit less and move more' and that incorporating 30 minutes of movement into your daily life can help reduce your risk of death from cancer," Gilchrist said. "Our next step is to investigate how objectively measured sedentary behavior impacts site-specific cancer incidence and if gender and race play a role."
Susan C. Gilchrist, Virginia J. Howard, Tomi Akinyemiju, Suzanne E. Judd, Mary Cushman, Steven P. Hooker, Keith M. Diaz. Association of Sedentary Behavior With Cancer Mortality in Middle-aged and Older US Adults. JAMA Oncology, 2020; DOI: 10.1001/jamaoncol.2020.2045 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Sedentair gedrag voorspelt onafhankelijk kankersterfte
Vervanging van de zittijd door 30 minuten activiteit geassocieerd met een lager risico op overlijden door kanker
In de eerste studie om objectieve metingen van sedentair gedrag en kankersterfte te bekijken, ontdekten onderzoekers van het MD Anderson Cancer Center van de Universiteit van Texas dat grotere inactiviteit onafhankelijk geassocieerd was met een hoger risico om te overlijden aan kanker. De meest zittende personen hadden een 82% hoger risico op sterfte aan kanker in vergelijking met de minst zittende personen. Een versnellingsmeter werd gebruikt om fysieke activiteit te meten, in plaats van te vertrouwen op deelnemers om zelf hun activiteitenniveaus te rapporteren
"Dit is het eerste onderzoek dat definitief een sterk verband aantoont tussen niet bewegen en overlijden door kanker", zegt Susan Gilchrist, M.D., universitair hoofddocent Klinische kankerpreventie en hoofdauteur van het onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd in JAMA Oncology. "Onze bevindingen tonen aan dat de tijd die een persoon doorbrengt voorafgaand aan de diagnose van kanker, de tijd tot de dood van kanker voorspelt."
Onderzoekers ontdekten ook dat vervanging van 30 minuten sedentaire tijd door fysieke activiteit geassocieerd was met een 31% lager risico op overlijden door kanker bij matige intensiteit, zoals fietsen, en een 8% lager risico op overlijden door kanker voor activiteit met lichte intensiteit, zoals als wandelen.
"Gesprekken met mijn patiŽnten beginnen altijd met de reden waarom ze geen tijd hebben om te sporten", zegt Gilchrist, die MD Anderson's Healthy Heart Program leidt. 'Ik vertel ze dat ze moeten overwegen om elk uur vijf minuten op het werk te staan of de trap te nemen in plaats van de lift. Het klinkt misschien niet veel, maar deze studie vertelt ons dat zelfs lichte activiteit voordelen heeft bij het overleven van kanker.'
Studieontwerp
Bij deze studie was een cohort van deelnemers van de nationaal representatieve REGARDS-studie betrokken, die tussen 2003 en 2007 meer dan 30.000 Amerikaanse volwassenen ouder dan 45 jaar rekruteerden om gezondheidsresultaten op lange termijn te bestuderen.
Om sedentair gedrag te meten, droegen 8.002 REGARDS-deelnemers die geen kanker-diagnose hadden bij het inschrijven van de studie gedurende zeven opeenvolgende dagen een versnellingsmeter op hun heup tijdens de wakkere uren. De accelerometergegevens zijn verzameld tussen 2009 en 2013. Na een gemiddelde follow-up van 5 jaar stierven 268 deelnemers aan kanker. Langere duur van zittend gedrag was onafhankelijk geassocieerd met een groter risico op overlijden door kanker.
Uit de studie bleek ook dat het maken van lichte of matige tot krachtige fysieke activiteit een verschil maakte. Onderzoekers beoordeelden de sedentaire tijd, lichtintensieve fysieke activiteit (LIPA) en matige tot krachtige fysieke activiteit (MVPA) in hetzelfde model en ontdekten dat LIPA en MVPA, niet sedentair gedrag, significant geassocieerd bleven met kankersterfte.
"Praktisch gezien betekent dit dat individuen die 10 tot 30 minuten sedentaire tijd hebben vervangen door LIPA of MVPA een lager risico op kankersterfte hadden in het REGARDS-cohort," zei Gilchrist.
De studie had verschillende beperkingen, waaronder een potentieel gezonder deelnemersmonster in vergelijking met het volledige REGARDS-cohort en een gebrek aan plaatsspecifieke kankergegevens, waaronder het type tumor en de behandeling.
"Onze bevindingen bevestigen dat het belangrijk is om 'minder te zitten en meer te bewegen' en dat het opnemen van 30 minuten beweging in uw dagelijks leven het risico op overlijden door kanker kan helpen verminderen," zei Gilchrist. "Onze volgende stap is om te onderzoeken hoe objectief gemeten sedentair gedrag de plaatsspecifieke incidentie van kanker beÔnvloedt en of geslacht en ras een rol spelen."
Susan C. Gilchrist, Virginia J. Howard, Tomi Akinyemiju, Suzanne E. Judd, Mary Cushman, Steven P. Hooker, Keith M. Diaz. Associatie van sedentair gedrag met kankersterfte bij middelbare en oudere Amerikaanse volwassenen. JAMA Oncology, 2020; DOI: 10.1001 / jamaoncol.2020.2045