Home / Nieuws / ...

 

Laserprinters en uw gezondheid?*
Laserprinters produceren bij het printen microscopische nanodeeltjes die onze genetische en metabole profielen kunnen veranderen en wel zodanig dat de kans op ziektes verhoogd wordt, dit laat een studie weliswaar met ratten duidelijk zien. Belangrijk lijkt dus om ruimtes waarin een laserprinter intensief gebruikt wordt deze ruimte goed te ventileren en zelf niet in deze ruimte te verblijven, iets wat zeker geldt voor zwangere vrouwen, zo zeggen de onderzoekers.
De studie. (Juli 2020)


Printer toner linked to genetic changes, health risks in new study 
Getting printer toner on your hands is annoying. Getting it in your lungs may be dangerous.
According to a new study by West Virginia University researcher Nancy Lan Guo, the microscopic toner nanoparticles that waft from laser printers may change our genetic and metabolic profiles in ways that make disease more likely. Her findings appear in the International Journal of Molecular Sciences.
"The changes are very significant from day one," said Guo, a professor in the School of Public Health and member of the Cancer Institute.
Guo and her colleagues placed rat models into the same chamber as a typical laser printer. The models stayed in the chamber for five hours a day, for 21 days, as the printer ran nonstop.
"It's equivalent to an occupational setting," Guo said. "A rat's life expectancy is about one or two years. In our life, that would be more like four or eight years of five-hour-a-day exposure."
Periodically, the researchers assessed the rats' lung cells and blood to see if their genetic material had changed. The assessments took place every four days for 21 days. The analysis comprised every gene in the rat genome.
If something alters a rat's -- or a person's -- genetic material, it can disrupt how cells make proteins. And protein production is crucial to life itself. From lugging a load of laundry upstairs, to maintaining a regular heartbeat, "we do everything because certain proteins function in certain ways," Guo said.
She and her team discovered that a single day of toner-particle exposure was enough to disturb the activity of genes associated with metabolism, immune response and other essential biological processes in the rat models. Overall -- taking into account all 21 days of exposure and testing -- the researchers observed genomic changes linked to cardiovascular, neurological and metabolic disorders.
"I don't want to alarm people," Guo said, "but special ventilation and exposure controls should be installed in rooms where laser printers are in heavy-duty use, because the concentration of nanoparticles released in the air during the printing and copying process is strongly correlated with the printing activities.
"In particular, there is one group I really think should know about this: pregnant women. Because once a lot of these genes are changed, they get passed on through the generations. It's not just you."
On the same days that the researchers assessed the rats' genes, they also measured every metabolite available in their blood.
Metabolites are the molecules that emerge as the body digests food and uses it for fuel.
"Let's say we eat something," Guo said. "Where does the food go? It goes to metabolites. It gets absorbed. All these metabolites are involved in our function."
The human body contains thousands of different metabolites, in fluctuating amounts. Some -- like glucose -- give us energy. Others -- like oleic acid -- help us create fatty acids.
The metabolic levels that the researchers detected reinforced their other findings. The same health risks that the genetic profiles pointed to were implicated by the metabolic profiles as well.
Building on these results, Guo and her colleagues have since investigated the genomic changes that Singaporean printing company workers have experienced. In many respects, the workers' genomes changed the same ways the rats' genomes did. The results from these workers are included in a manuscript ready for submission to a journal.
"And they're very young," Guo said. "A lot of the workers ranged from 20 to their early 30s, and you're already starting to see all of these changes.
"We have to work, right? Who doesn't have a printer nowadays, either at home or at the office? But now, if I have a lot to print, I don't use the printer in my office. I print it in the hallway."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Printertoner gekoppeld aan genetische veranderingen, gezondheidsrisico's in nieuwe studie
Printertoner in handen krijgen is vervelend. Het in uw longen krijgen kan gevaarlijk zijn.
Volgens een nieuwe studie van Nancy Lan Guo, onderzoeker van de West Virginia University, kunnen de microscopische toner-nanodeeltjes die van laserprinters komen, onze genetische en metabole profielen veranderen op een manier die de kans op ziekte vergroot. Haar bevindingen verschijnen in het International Journal of Molecular Sciences.
"De veranderingen zijn vanaf dag één zeer significant", zegt Guo, een professor aan de School of Public Health en lid van het Cancer Institute.
Guo en haar collega's plaatsten ratmodellen in dezelfde kamer als een typische laserprinter. De modellen bleven vijf uur per dag, 21 dagen in de kamer, terwijl de printer non-stop werkte.
'Het staat gelijk aan een beroepsomgeving', zei Guo. 'De levensverwachting van een rat is ongeveer één of twee jaar. In ons leven zou dat meer zijn als vier of acht jaar blootstelling aan vijf uur per dag.'
Periodiek beoordeelden de onderzoekers de longcellen en het bloed van de ratten om te zien of hun genetisch materiaal was veranderd. De beoordelingen vonden 21 dagen lang elke vier dagen plaats. De analyse omvatte elk gen in het genoom van de rat.
Als iets het genetische materiaal van een rat of van een persoon verandert, kan het de manier waarop cellen eiwitten maken verstoren. En eiwitproductie is cruciaal voor het leven zelf. Van het sjouwen van een lading wasgoed naar boven, tot het handhaven van een regelmatige hartslag, 'we doen alles omdat bepaalde eiwitten op bepaalde manieren werken', zei Guo.
Zij en haar team ontdekten dat een enkele dag blootstelling aan tonerdeeltjes voldoende was om de activiteit van genen geassocieerd met metabolisme, immuunrespons en andere essentiële biologische processen in de ratmodellen te verstoren. Over het algemeen - rekening houdend met alle 21 dagen van blootstelling en testen - observeerden de onderzoekers genomische veranderingen die verband houden met cardiovasculaire, neurologische en metabole stoornissen.
"Ik wil geen mensen alarmeren", zei Guo, "maar speciale ventilatie- en belichtingsregelaars moeten worden geïnstalleerd in ruimtes waar laserprinters intensief worden gebruikt, omdat de concentratie van nanodeeltjes in de lucht vrijkomt tijdens het printen en kopiëren proces is sterk gecorreleerd met de drukactiviteiten.
'Er is met name één groep waarvan ik denk dat die dit echt moet weten: zwangere vrouwen. Omdat als veel van deze genen eenmaal zijn veranderd, ze door de generaties worden doorgegeven. Het is niet alleen jij.'
Op dezelfde dagen dat de onderzoekers de genen van de ratten beoordeelden, maten ze ook elke metaboliet die in hun bloed beschikbaar was.
Metabolieten zijn de moleculen die ontstaan wanneer het lichaam voedsel verteert en het als brandstof gebruikt.
'Laten we zeggen dat we iets eten,' zei Guo. 'Waar gaat het voedsel naartoe? Het gaat naar metabolieten. Het wordt opgenomen. Al deze metabolieten zijn betrokken bij onze functie.'
Het menselijk lichaam bevat duizenden verschillende metabolieten, in wisselende hoeveelheden. Sommige - zoals glucose - geven ons energie. Anderen - zoals oliezuur - helpen ons vetzuren aan te maken.
De metabole niveaus die de onderzoekers ontdekten, versterkten hun andere bevindingen. Dezelfde gezondheidsrisico's waar de genetische profielen naar verwezen, werden ook veroorzaakt door de metabole profielen.
Voortbouwend op deze resultaten hebben Guo en haar collega's sindsdien de genomische veranderingen onderzocht die werknemers van de Singaporese drukkerij hebben ervaren. In veel opzichten veranderden de genomen van de arbeiders op dezelfde manier als de genomen van de ratten. De resultaten van deze werknemers worden opgenomen in een manuscript dat klaar is voor indiening in een tijdschrift.
'En ze zijn erg jong,' zei Guo. "Veel van de arbeiders varieerden van twintig tot begin dertig, en je begint al deze veranderingen te zien.
'We moeten toch werken? Wie heeft er tegenwoordig geen printer, niet thuis of op kantoor? Maar als ik veel moet printen, gebruik ik de printer niet op kantoor. Ik print het in de hal."