Home / Nieuws / ...

 

Medicijnen?*
Onderzoek laat zien dat jaarlijks in Engeland wel 237 miljoen fouten met medicijnen worden gemaakt die in het ergste geval kunnen leiden tot 1.700 of tot wel 22.000 doden per jaar. Volgens de WHO worden in andere Europese landen vergelijkbare fouten gemaakt. De meeste fouten die gemaakt worden zijn met medicijnen zoals pijnstillers/ontstekingsremmers als NSAID's, bloedverdunners, medicijnen tegen epilepsie, diabetesmedicijnen, (diuretica), inhalatiecorticosteroïden en sommige hartmedicijnen, zoals bètablokkers.

Een andere studie laat zien dat om te beginnen in Amerika steeds meer medicijnen op de markt komen die wel eens gevaarlijke bijwerkingen kunnen hebben. Dit komt omdat het goedkeuringsproces daar inmiddels duidelijk vereenvoudigd is. 
De studies
¹ ². (Juli 2020)


237+ million medication errors made every year in England 
Nearly 5 million drug prescribing errors are seriously harming, and even killing, people in England every year, a shocking new report has discovered.
Researchers have identified 237 million medication errors that happen every year in England, and 2 percent of these—4.74 million—do serious harm to the patient, and a further 86 million errors are 'clinically significant', say researchers from the University of Manchester. Serious harm ranges from life-threatening adverse reactions to death.
Around 80 percent of deaths from the errors are the result of gastrointestinal bleeds from NSAIDs (non-steroidal, anti-inflammatory drugs) such as aspirin and the blood-thinning agent, warfarin.
Similar rates of medication error are being reported in the US and in other European countries, the researchers say, and the problem has been acknowledged by the World Health Organization (WHO), which has set a target of halving medication errors by 2022.
The best-case scenario suggests the errors cost the UK'S National Health Service around £98m a year, and conservatively account for 1700 deaths a year, and the worst-case estimate puts annual deaths at 22,000 a year at a cost of £1.6bn.
Error rates in care homes are as high as 42 percent of all prescriptions being dispensed, and it's half as bad in hospitals, which have an average 20 percent error rate.
Errors occur throughout the dispensing process, with 54 percent happening in administration, 21 percent during prescribing, and 16 percent when dispensing the drug.
Around 72 percent of errors are minor, and probably don't harm the patient, but 26 percent—61 million—cause 'moderate harm' and 2 percent cause great harm, including death.
The drugs most likely to cause harm include the NSAIDs, clot-busters or antiplatelet drugs, anti-epilepsy medication, diabetes drugs to lower blood glucose levels, water tablets (diuretics), inhaled corticosteroids and some heart drugs, such as beta blockers.

More dangerous drugs could be on the market after FDA loosens approvals process 
America's drug regulator, the Food and Drug Administration (FDA), is fast-tracking drug approval with less evidence, so increasing the risk of a dangerous pharmaceutical getting onto the market.
A rush of new and generic 'me-too' drugs has been putting the regulator under pressure to grant approvals quicker. Review times have fallen dramatically, and drugs are being passed with less safety data.
It's a recipe for dangerous drugs to slip through the regulatory net, as researchers from Portal (Program on Regulation, Therapeutics and Law) have discovered after reviewing the FDA's approvals process from the 1980s until 2018. In the earlier years, 34 drugs were being approved every year, but the average has now risen to 41 drugs. The biggest jump was seen among generic drugs—where a drug has passed out of patent protection and chemical modifications have been made to it by other manufacturers—with approvals rising from 170 per year in 1970 to 588 each year between 2013 and 2018.
A typical approval 20 years ago was based on at least two clinical trials that demonstrated a drug's safety and effectiveness, but today half of drug approvals are given with just one trial being completed.
This is also reflected in the time taken to give approval. In 1983, average approval time was three years, but this had fallen to less than a year by 2017.
This fast-track approach has resulted in more dangerous drugs getting onto the market. One analysis discovered that fast-tracked drugs were getting one serious 'label' warning a year, which highlight life-threatening adverse reactions.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Jaarlijks werden in Engeland meer dan 237 miljoen medicatiefouten gemaakt
Bijna 5 miljoen fouten bij het voorschrijven van medicijnen brengen elk jaar in Engeland ernstige schade toe en doden zelfs mensen, zo blijkt uit een schokkend nieuw rapport.
Onderzoekers hebben 237 miljoen medicatiefouten vastgesteld die elk jaar in Engeland voorkomen, en 2 procent hiervan - 4,74 miljoen - brengt de patiënt ernstige schade toe, en nog eens 86 miljoen fouten zijn 'klinisch significant', zeggen onderzoekers van de Universiteit van Manchester. Ernstige schade varieert van levensbedreigende bijwerkingen tot overlijden.
Ongeveer 80 procent van de sterfgevallen als gevolg van de fouten is het gevolg van gastro-intestinale bloedingen van NSAID's (niet-steroïde, ontstekingsremmende geneesmiddelen) zoals aspirine en het bloedverdunnende middel warfarine.
Soortgelijke cijfers van medicatiefouten worden gerapporteerd in de VS en in andere Europese landen, zeggen de onderzoekers, en het probleem is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die als doel heeft gesteld om medicatiefouten tegen 2022 te halveren.
Het beste scenario suggereert dat de fouten de Britse National Health Service ongeveer £ 98 miljoen per jaar kosten, en conservatief goed zijn voor 1700 sterfgevallen per jaar, en de slechtste schatting schat de jaarlijkse sterfte op 22.000 per jaar voor £ 1,6 miljard.
Het foutenpercentage in verzorgingshuizen is maar liefst 42 procent van alle verstrekte recepten, en het is half zo slecht in ziekenhuizen, die een gemiddeld foutenpercentage van 20 procent hebben.
Fouten treden op tijdens het hele uitgifteproces, waarbij 54 procent plaatsvindt tijdens de toediening, 21 procent tijdens het voorschrijven en 16 procent bij het toedienen van het medicijn.
Ongeveer 72 procent van de fouten is klein en veroorzaakt waarschijnlijk geen schade aan de patiënt, maar 26 procent - 61 miljoen - veroorzaakt 'matige schade' en 2 procent veroorzaakt grote schade, waaronder de dood.
De meest waarschijnlijke geneesmiddelen zijn onder meer de NSAID's, bloedstollers of plaatjesremmers, medicijnen tegen epilepsie, diabetesmedicijnen om de bloedglucosespiegel te verlagen, plaspillen (diuretica), inhalatiecorticosteroïden en sommige hartmedicijnen, zoals bètablokkers.

Er kunnen gevaarlijkere medicijnen op de markt komen nadat de FDA het goedkeuringsproces heeft losgelaten
De Amerikaanse geneesmiddelenregulator, de Food and Drug Administration (FDA), versnelt de goedkeuring van geneesmiddelen met minder bewijs, waardoor het risico dat een gevaarlijke farmaceutische stof op de markt komt, toeneemt.
Een golf van nieuwe en generieke 'ik-ook'-medicijnen heeft de toezichthouder onder druk gezet om sneller goedkeuring te verlenen. De beoordelingstijden zijn dramatisch gedaald en er worden medicijnen doorgegeven met minder veiligheidsgegevens.
Het is een recept voor gevaarlijke drugs om door het regelgevingsnet te glippen, zoals onderzoekers van Portal (Program on Regulation, Therapeutics and Law) hebben ontdekt na het herzien van het goedkeuringsproces van de FDA van de jaren tachtig tot 2018. In de eerdere jaren werden 34 medicijnen goedgekeurd elk jaar, maar het gemiddelde is nu gestegen tot 41 medicijnen. De grootste sprong werd gezien bij generieke geneesmiddelen - waar een geneesmiddel de patentbescherming heeft verloren en andere fabrikanten hebben er chemische wijzigingen in aangebracht - met goedkeuringen die zijn gestegen van 170 per jaar in 1970 tot 588 per jaar tussen 2013 en 2018.
Een typische goedkeuring 20 jaar geleden was gebaseerd op ten minste twee klinische onderzoeken die de veiligheid en effectiviteit van een geneesmiddel aantoonden, maar tegenwoordig wordt de helft van de goedkeuringen van geneesmiddelen verleend terwijl slechts één onderzoek is voltooid.
Dit komt ook tot uiting in de tijd die nodig is om goedkeuring te geven. In 1983 bedroeg de gemiddelde goedkeuringstijd drie jaar, maar in 2017 was dit gedaald tot minder dan een jaar.
Deze snelle aanpak heeft ertoe geleid dat meer gevaarlijke drugs op de markt zijn gekomen. Uit een analyse bleek dat fast-tracked drugs jaarlijks een serieuze 'label'-waarschuwing kregen, die levensbedreigende bijwerkingen belicht.