Home / Nieuws / ...

 

Prediabetes al slecht voor hart*
Dat diabetes de kans op hart- en vaatziektes verhoogd is bekend, maar uit een grote analyse onder ruim 10 miljoen mensen blijkt dat ook prediabetes die kans al doet verhogen. Prediabetes geeft volgens het onderzoek 15% meer kans op hart- en vaatziektes en 13% meer kans op een vroegtijdige dood. Bij een voorgeschiedenis van hart en vaatziektes zijn beide percentages wel ruim twee keer zo hoog, zo blijkt uit het onderzoek.
De studie. (Juli 2020)


Prediabetes linked to increased risk of heart disease and early death
Screening and proper management may help prevent disease
in both the general population and in patients with a history of heart problems, finds a review of the available evidence published by The BMJ today.
The findings suggest that screening and proper management of prediabetes may help to prevent cardiovascular disease in otherwise healthy individuals (known as primary prevention) as well as those with existing heart problems (known as secondary prevention).
Prediabetes is a "pre-diagnosis" of diabetes -- when a person's blood sugar level is higher than normal, but not high enough to be considered diabetes. It is estimated that more than 470 million people worldwide will have prediabetes by 2030 and up to 70% of them will eventually develop type 2 diabetes.
Possible links between prediabetes and risk of heart disease and death has become a focus of interest in recent years. But results have been inconsistent, and the term prediabetes remains controversial.
To explore this further, researchers at Southern Medical University in China analysed the results of 129 studies on associations between prediabetes and the risk of cardiovascular disease (CVD) and death from any cause (all cause mortality) in individuals with and without a history of heart disease.
The studies involved over 10 million individuals. Most were of high quality and took account of other potentially important factors, such as age, sex, ethnicity, and lifestyle.
The results show that in the general population, prediabetes was associated with a 13% increased risk of all cause mortality and a 15% increased risk of cardiovascular disease, over an average follow-up time of around 10 years. It also carried a higher risk of coronary heart disease and stroke.
In absolute terms, this equates to 7 extra deaths per 10,000 person years and almost 9 extra cases of cardiovascular disease per 10,000 person years in the general population, compared with normal blood sugar levels.
In patients with a history of heart disease, prediabetes was associated with a 36% increased risk of all cause mortality and a 37% increased risk of cardiovascular disease, over an average follow-up time of around 3 years, but no difference was seen for the risk of stroke.
In absolute terms, this equates to 66 extra deaths per 10,000 person years and almost 190 extra cases of cardiovascular disease per 10,000 person years, compared with normal blood sugar levels.
The researchers also found that impaired glucose tolerance (higher than normal blood sugar levels after eating) carried a higher risk of all cause mortality, coronary heart disease and stroke than impaired fasting glucose (higher than normal blood sugar levels after a period of fasting).
This analysis has several strengths, including the high quality and large size of included studies. However, the researchers had no access to individual participants' data and cannot rule out the possibility that some of the observed risks may have been due to unmeasured factors.
Nevertheless, they conclude: "Prediabetes is associated with an increased risk of all-cause mortality and CVD in both the general population and patients with a history of heart disease. Screening and proper management of prediabetes "may contribute to primary and secondary prevention of CVD."
Xiaoyan Cai, Yunlong Zhang, Meijun Li, Jason HY Wu, Linlin Mai, Jun Li, Yu Yang, Yunzhao Hu, Yuli Huang. Association between prediabetes and risk of all cause mortality and cardiovascular disease: updated meta-analysis. BMJ, 2020; m2297 DOI: 10.1136/bmj.m2297 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Prediabetes gekoppeld aan een verhoogd risico op hartaandoeningen en vroegtijdig overlijden
Screening en goed beheer kunnen ziekten helpen voorkomen
vindt bij zowel de algemene bevolking als bij patiŽnten met een voorgeschiedenis van hartproblemen een overzicht van het beschikbare bewijs dat vandaag door The BMJ is gepubliceerd.
De bevindingen suggereren dat screening en goed beheer van prediabetes hart- en vaatziekten kunnen helpen voorkomen bij verder gezonde personen (bekend als primaire preventie) en bij mensen met bestaande hartproblemen (bekend als secundaire preventie).
Prediabetes is een "pre-diagnose" van diabetes - wanneer de bloedsuikerspiegel van een persoon hoger is dan normaal, maar niet hoog genoeg om als diabetes te worden beschouwd. Naar schatting zullen tegen 2030 meer dan 470 miljoen mensen wereldwijd prediabetes hebben en tot 70% van hen zal uiteindelijk diabetes type 2 ontwikkelen.
Mogelijke verbanden tussen prediabetes en het risico op hartaandoeningen en overlijden zijn de afgelopen jaren een aandachtspunt geworden. Maar de resultaten waren niet consistent en de term prediabetes blijft controversieel.
Om dit verder te onderzoeken, analyseerden onderzoekers van Southern Medical University in China de resultaten van 129 onderzoeken naar associaties tussen prediabetes en het risico op hart- en vaatziekten (CVD) en overlijden door welke oorzaak dan ook (alle oorzaken mortaliteit) bij personen met en zonder een voorgeschiedenis van hart ziekte.
Bij de onderzoeken waren meer dan 10 miljoen personen betrokken. De meeste waren van hoge kwaliteit en hielden rekening met andere potentieel belangrijke factoren, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en levensstijl.
De resultaten tonen aan dat prediabetes in de algemene populatie geassocieerd was met een 13% verhoogd risico op mortaliteit door alle oorzaken en een 15% verhoogd risico op hart- en vaatziekten, over een gemiddelde follow-up tijd van ongeveer 10 jaar. Het had ook een hoger risico op coronaire hartziekten en beroertes.
In absolute termen komt dit neer op 7 extra sterfgevallen per 10.000 persoonsjaren en bijna 9 extra gevallen van hart- en vaatziekten per 10.000 persoonsjaren in de algemene bevolking, vergeleken met normale bloedsuikerspiegels.
Bij patiŽnten met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen werd prediabetes geassocieerd met een 36% verhoogd risico op mortaliteit door alle oorzaken en een 37% verhoogd risico op hart- en vaatziekten, over een gemiddelde follow-up tijd van ongeveer 3 jaar, maar er werd geen verschil gezien voor het risico op een beroerte.
In absolute zin komt dit neer op 66 extra sterfgevallen per 10.000 persoonsjaren en bijna 190 extra gevallen van hart- en vaatziekten per 10.000 persoonsjaren, vergeleken met een normale bloedsuikerspiegel.
De onderzoekers ontdekten ook dat verminderde glucosetolerantie (hoger dan normale bloedsuikerspiegels na het eten) een hoger risico op sterfte door alle oorzaken, coronaire hartziekte en beroerte met zich meebracht dan verminderde nuchtere glucose (hoger dan normale bloedsuikerspiegels na een periode van vasten).
Deze analyse heeft verschillende sterke punten, waaronder de hoge kwaliteit en de grote omvang van de opgenomen onderzoeken. De onderzoekers hadden echter geen toegang tot de gegevens van individuele deelnemers en kunnen niet uitsluiten dat sommige van de waargenomen risico's mogelijk te wijten waren aan niet-gemeten factoren.
Desalniettemin concluderen ze: "Prediabetes wordt geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken en CVD bij zowel de algemene bevolking als patiŽnten met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen. Screening en een goed beheer van prediabetes" kunnen bijdragen aan de primaire en secundaire preventie van CVD . "
Xiaoyan Cai, Yunlong Zhang, Meijun Li, Jason HY Wu, Linlin Mai, Jun Li, Yu Yang, Yunzhao Hu, Yuli Huang. Associatie tussen prediabetes en het risico op sterfte door alle oorzaken en hart- en vaatziekten: bijgewerkte meta-analyse. BMJ, 2020; m2297 DOI: 10.1136 / bmj.m2297