Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling en dementie*
Dat regelmatige blootstelling aan luchtvervuiling slecht is hart en longen hebben al meerdere studies laten zien. Uit een Zweedse studie blijkt nu dat fijnstof in de lucht ook kan zorgen voor een duidelijk grotere kans op dementie en al zeker voor mensen met hart- en vaatziektes. Belangrijk is dus volgens de onderzoekers om dan proberen de kans op dementie te verlagen.
De studie. (Augustus 2020)


Air pollution linked to dementia and cardiovascular disease
People continuously exposed to air pollution are at increased risk of dementia, especially if they also suffer from cardiovascular diseases, according to a study at Karolinska Institutet in Sweden published in the journal JAMA Neurology. Therefore, patients with cardiovascular diseases who live in polluted environments may require additional support from care providers to prevent dementia, according to the researchers.
The number of people living with dementia is projected to triple in the next 30 years. No curative treatment has been identified and the search for modifiable risk and protective factors remains a public health priority. Recent studies have linked both cardiovascular disease and air pollution to the development of dementia, but findings on the air pollution-link have been scarce and inconsistent.
In this study, the researchers examined the link between long-term exposure to air pollution and dementia and what role cardiovascular diseases play in that association. Almost 3,000 adults with an average age of 74 and living in the Kungsholmen district in central Stockholm were followed for up to 11 years. Of those, 364 people developed dementia. The annual average level of particulate matter 2.5 microns or less in width (PM2.5) are considered low compared to international standards.
"Interestingly, we were able to establish harmful effects on human health at levels below current air pollution standards," says first author Giulia Grande, researcher at the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society at Karolinska Institutet. "Our findings suggest air pollution does play a role in the development of dementia, and mainly through the intermediate step of cardiovascular disease and especially stroke."
For the last five years of exposure, the risk of dementia increased by more than 50 percent per interquartile range (IQR) difference in mean PM2.5 levels and by 14 percent per IQR in nitrogen oxide. Earlier exposures seemed less important. Heart failure and ischemic heart disease both enhanced the dementia risk and stroke explained almost 50 percent of air pollution-related dementia cases, according to the researchers.
"Air pollution is an established risk factor for cardiovascular health and because CVD accelerates cognitive decline, we believe exposure to air pollution might negatively affect cognition indirectly," says Giulia Grande. "In our study, virtually all of the association of air pollution with dementia seemed to be through the presence or the development of CVD, adding more reason to reduce emissions and optimize treatment of concurrent CVD and related risk factors, particularly for people living in the most polluted areas of our cities." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Luchtvervuiling door dementie en hart- en vaatziekten
Mensen die continu worden blootgesteld aan luchtvervuiling lopen een verhoogd risico op dementie, vooral als ze ook lijden aan hart- en vaatziekten, blijkt uit een studie van het Karolinska Institutet in Zweden, gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Neurology. PatiŰnten met hart- en vaatziekten die in een vervuilde omgeving leven, hebben volgens de onderzoekers mogelijk aanvullende ondersteuning van zorgverleners nodig om dementie te voorkomen.
Het aantal mensen met dementie zal de komende 30 jaar naar verwachting verdrievoudigen. Er is geen genezende behandeling ge´dentificeerd en het zoeken naar aanpasbare risico- en beschermende factoren blijft een prioriteit voor de volksgezondheid. Recente studies hebben zowel hart- en vaatziekten als luchtverontreiniging in verband gebracht met de ontwikkeling van dementie, maar bevindingen over het verband met luchtverontreiniging zijn schaars en inconsistent.
In deze studie onderzochten de onderzoekers het verband tussen langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging en dementie en welke rol hart- en vaatziekten daarin spelen. Bijna 3.000 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar die in het Kungsholmen-district in het centrum van Stockholm woonden, werden tot 11 jaar gevolgd. Van hen ontwikkelden 364 mensen dementie. Het jaargemiddelde niveau van fijn stof met een breedte van 2,5 micron of minder (PM2,5) wordt als laag beschouwd in vergelijking met internationale normen.
"Interessant is dat we in staat waren om schadelijke effecten op de menselijke gezondheid vast te stellen op niveaus die onder de huidige luchtverontreinigingsnormen liggen", zegt eerste auteur Giulia Grande, onderzoeker bij de afdeling Neurobiologie, Zorgwetenschappen en Maatschappij aan het Karolinska Institutet. "Onze bevindingen suggereren dat luchtverontreiniging een rol speelt bij de ontwikkeling van dementie, en vooral door de tussenstap van hart- en vaatziekten en vooral beroerte."
Gedurende de laatste vijf jaar van blootstelling nam het risico op dementie toe met meer dan 50 procent per interkwartielbereik (IQR) verschil in gemiddelde PM2,5-niveaus en met 14 procent per IQR in stikstofoxide. Eerdere belichtingen leken minder belangrijk. Hartfalen en ischemische hartziekte verhoogden beide het risico op dementie en een beroerte verklaarde volgens de onderzoekers bijna 50 procent van de gevallen van aan luchtvervuiling gerelateerde dementie.
"Luchtvervuiling is een gevestigde risicofactor voor de cardiovasculaire gezondheid en omdat HVZ de cognitieve achteruitgang versnelt, denken we dat blootstelling aan luchtverontreiniging de cognitie indirect negatief kan be´nvloeden", zegt Giulia Grande. "In onze studie leek vrijwel alle associatie van luchtverontreiniging met dementie te zijn door de aanwezigheid of de ontwikkeling van HVZ, wat meer reden toevoegt om de uitstoot te verminderen en de behandeling van gelijktijdige HVZ en gerelateerde risicofactoren te optimaliseren, vooral voor mensen die in de meest vervuilde delen van onze steden leven. "