Home / Nieuws / ...

 

Kruiden tegen ontstekingen*
Een kleine studie laat zien een warme maaltijd aangevuld met 6 gram kruiden kan zorgen voor duidelijk minder ontstekingsmarkers in het bloed. Kruiden maken de voeding dus niet alleen lekkerder maar ook een stuk gezonder. In de studie werd een mengsel van basilicum, zwarte en rode peper, kaneel, komijn, gember, oregano, peterselie, tijm, rozemarijn en kurkuma gebruikt. Deelnemers kregen geen, 2 gram of 6 gram kruiden in de voeding. De 6 gram gaf duidelijk de grootste daling in ontstekingsmarkers.
De studie. (September 2020)


Adding a blend of spices to a meal may help lower inflammation 
Adding an array of spices to your meal is a surefire way to make it more tasty, but new Penn State research suggests it may increase its health benefits, as well.
In a randomized, controlled feeding study, the researchers found that when participants ate a meal high in fat and carbohydrates with six grams of a spice blend added, the participants had lower inflammation markers compared to when they ate a meal with less or no spices.
"If spices are palatable to you, they might be a way to make a high-fat or high-carb meal more healthful," said Connie Rogers, associate professor of nutritional sciences. "We can't say from this study if it was one spice in particular, but this specific blend seemed to be beneficial."
The researchers used a blend of basil, bay leaf, black pepper, cinnamon, coriander, cumin, ginger, oregano, parsley, red pepper, rosemary, thyme and turmeric for the study, which was recently published in the Journal of Nutrition.
According to Rogers, previous research has linked a variety of different spices, like ginger and tumeric, with anti-inflammatory properties. Additionally, chronic inflammation has previously been associated with poor health outcomes like cancer, cardiovascular disease, and overweight and obesity, which affects approximately 72 percent of the U.S. population.
In more recent years, researchers have found that inflammation can spike after a person eats a meal high in fat or sugar. While it is not clear whether these short bursts -- called acute inflammation -- can cause chronic inflammation, Rogers said it's suspected they play a factor, especially in people with overweight or obesity.
"Ultimately the gold standard would be to get people eating more healthfully and to lose weight and exercise, but those behavioral changes are difficult and take time," Rogers said. "So in the interim, we wanted to explore whether a combination of spices that people are already familiar with and could fit in a single meal could have a positive effect."
For the study, the researchers recruited 12 men between the ages of 40 and 65, with overweight or obesity, and at least one risk factor for cardiovascular disease. Rogers said the sample was chosen because people in these demographics tend to be at a higher risk for developing poorer health outcomes.
In random order, each participant ate three versions of a meal high in saturated fat and carbohydrates on three separate days: one with no spices, one with two grams of the spice blend, and one with six grams of the spice blend. The researchers drew blood samples before and then after each meal hourly for four hours to measure inflammatory markers.
"Additionally, we cultured the white blood cells and stimulated them to get the cells to respond to an inflammatory stimulus, similar to what would happen while your body is fighting an infection," Rogers said. "We think that's important because it's representative of what would happen in the body. Cells would encounter a pathogen and produce inflammatory cytokines."
After analyzing the data, the researchers found that inflammatory cytokines were reduced following the meal containing six grams of spices compared to the meal containing two grams of spices or no spices. Rogers said six grams roughly translates to between one teaspoon to one tablespoon, depending on how the spices are dehydrated.
While the researchers can't be sure which spice or spices are contributing to the effect, or the precise mechanism in which the effect is created, Rogers said the results suggest that the spices have anti-inflammatory properties that help offset inflammation caused by the high-carb and high-fat meal.
Additionally, Rogers said that a second study using the same subjects, conducted by Penn State researchers Penny Kris-Etherton and Kristina Petersen, found that six grams of spices resulted in a smaller post-meal reduction of "flow mediated dilation" in the blood vessels -- a measure of blood vessel flexibility and marker of blood vessel health.
In the future, Rogers said she, Kris-Etherton and Petersen will be working on further studies to determine the affects of spices in the diet across longer periods of time and within a more diverse population.
Connie J Rogers, Penny M Kris-Etherton, Kristina S Petersen, Ester S Oh. Spices in a High-Saturated-Fat, High-Carbohydrate Meal Reduce Postprandial Proinflammatory Cytokine Secretion in Men with Overweight or Obesity: A 3-Period, Crossover, Randomized Controlled Trial. The Journal of Nutrition, 2020; DOI: 10.1093/jn/nxaa063 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het toevoegen van een mengsel van kruiden aan een maaltijd kan de ontsteking helpen verminderen
Het toevoegen van een reeks kruiden aan uw maaltijd is een onfeilbare manier om het smakelijker te maken, maar nieuw onderzoek van Penn State suggereert dat het ook de gezondheidsvoordelen kan vergroten.
In een gerandomiseerde, gecontroleerde voedingsstudie ontdekten de onderzoekers dat wanneer deelnemers een maaltijd met veel vet en koolhydraten aten met zes gram van een kruidenmengsel toegevoegd, de deelnemers lagere ontstekingsmarkers hadden in vergelijking met wanneer ze een maaltijd aten met minder of geen kruiden.
"Als kruiden smakelijk voor je zijn, kunnen ze een manier zijn om een vetrijke of koolhydraatrijke maaltijd gezonder te maken", zegt Connie Rogers, universitair hoofddocent voedingswetenschappen. "We kunnen uit deze studie niet zeggen of het één specerij in het bijzonder was, maar deze specifieke blend leek gunstig te zijn."
De onderzoekers gebruikten een blend van basilicum, laurier, zwarte peper, kaneel, koriander, komijn, gember, oregano, peterselie, rode peper, rozemarijn, tijm en kurkuma voor het onderzoek, dat onlangs in de Journal of Nutrition verscheen.
Volgens Rogers heeft eerder onderzoek een verscheidenheid aan verschillende kruiden, zoals gember en kurkuma, in verband gebracht met ontstekingsremmende eigenschappen. Bovendien is chronische ontsteking eerder in verband gebracht met slechte gezondheidsresultaten zoals kanker, hart- en vaatziekten en overgewicht en obesitas, die ongeveer 72 procent van de Amerikaanse bevolking treft.
In recentere jaren hebben onderzoekers ontdekt dat ontstekingen kunnen toenemen nadat een persoon een maaltijd met veel vet of suiker heeft gegeten. Hoewel het niet duidelijk is of deze korte uitbarstingen - acute ontsteking genoemd - chronische ontstekingen kunnen veroorzaken, zei Rogers dat het vermoeden bestaat dat ze een rol spelen, vooral bij mensen met overgewicht of obesitas.
"Uiteindelijk zou de gouden standaard zijn om mensen gezonder te laten eten en om af te vallen en te sporten, maar die gedragsveranderingen zijn moeilijk en kosten tijd", zei Rogers. "Dus in de tussentijd wilden we onderzoeken of een combinatie van kruiden die mensen al kennen en die in één maaltijd passen, een positief effect kan hebben."
Voor de studie rekruteerden de onderzoekers 12 mannen tussen de 40 en 65 jaar, met overgewicht of obesitas, en minstens één risicofactor voor hart- en vaatziekten. Rogers zei dat de steekproef is gekozen omdat mensen in deze demografie de neiging hebben om een hoger risico te lopen op het ontwikkelen van slechtere gezondheidsresultaten.
In willekeurige volgorde at elke deelnemer drie versies van een maaltijd met veel verzadigd vet en koolhydraten op drie afzonderlijke dagen: een zonder kruiden, een met twee gram van de kruidenmix en een met zes gram van de kruidenmix. De onderzoekers namen voor en daarna na elke maaltijd vier uur lang elk uur bloedmonsters om ontstekingsmarkers te meten.
"Bovendien hebben we de witte bloedcellen gekweekt en ze gestimuleerd om de cellen te laten reageren op een inflammatoire stimulus, vergelijkbaar met wat er zou gebeuren als je lichaam een infectie bestrijdt", zei Rogers. "We denken dat dat belangrijk is omdat het representatief is voor wat er in het lichaam zou gebeuren. Cellen zouden een ziekteverwekker tegenkomen en inflammatoire cytokines produceren."
Na analyse van de gegevens ontdekten de onderzoekers dat inflammatoire cytokines werden verminderd na een maaltijd met zes gram kruiden, vergeleken met een maaltijd met twee gram kruiden of geen kruiden. Rogers zei dat zes gram ongeveer overeenkomt met één theelepel tot één eetlepel, afhankelijk van hoe de kruiden zijn uitgedroogd.
Hoewel de onderzoekers niet zeker weten welke specerijen of specerijen bijdragen aan het effect, of het precieze mechanisme waarmee het effect wordt gecreëerd, zei Rogers dat de resultaten suggereren dat de kruiden ontstekingsremmende eigenschappen hebben die de ontsteking helpen neutraliseren die wordt veroorzaakt door de high. -carb en vetrijke maaltijd.
Bovendien zei Rogers dat een tweede onderzoek met dezelfde proefpersonen, uitgevoerd door Penn State-onderzoekers Penny Kris-Etherton en Kristina Petersen, ontdekte dat zes gram kruiden resulteerde in een kleinere vermindering van de 'doorstroom veroorzaakte verwijding' na de maaltijd in de bloedvaten. - een maat voor de flexibiliteit van de bloedvaten en een indicator voor de gezondheid van de bloedvaten.
In de toekomst zei Rogers dat zij, Kris-Etherton en Petersen aan verdere studies zullen werken om de effecten van kruiden in het dieet over langere perioden en binnen een meer diverse populatie te bepalen.
Connie J Rogers, Penny M Kris-Etherton, Kristina S Petersen, Ester S Oh. Specerijen in een maaltijd met veel verzadigd vet en veel koolhydraten verminderen postprandiale pro-inflammatoire cytokinesecretie bij mannen met overgewicht of obesitas: een 3-period, cross-over, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. The Journal of Nutrition, 2020; DOI: 10.1093 / jn / nxaa063