Home / Nieuws / ...

 

Overgewicht en dementie*
Uit een studie onder ruim 6.500 mensen die 15 jaar gevolgd werden blijkt dat flink overgewicht als vijftigjarige de kans op dementie vijftien jaar later wel met 30% kan doen vergroten.
De studie. (September 2020)


Obesity linked to higher dementia risk
Obesity is associated with a higher risk of dementia up to 15 years later, finds a new UCL study suggesting that weight management could play a significant role in reducing risk. 
The findings, published in the International Journal of Epidemiology, suggest that people who are obese in late adulthood face a 31% increased risk of dementia than those whose body mass index (BMI) is within the 'normal' range. The risk may be particularly high for women.
Dr. Dorina Cadar (UCL Institute of Epidemiology & Health Care), the senior author, said: "These findings provide new evidence that obesity may have important implications in terms of dementia risk.
"Both BMI and waist circumference status should be monitored to avoid metabolic dysregulations. Hence, reducing weight to optimal levels is recommended by adopting healthy and balanced patterns of eating, such as the Mediterranean diet, appropriate physical exercise and reduced alcohol consumption throughout the course of the entire adult life span."
Current clinical guidelines suggest that obesity is an important modifiable risk factor linked to individual lifestyle behaviours. But the association has remained somewhat unclear due to conflicting findings from different studies, with some suggestions that obesity could even be considered a protective health factor among older adults.
For the latest study, the research team collected data from 6,582 people in a nationally representative sample of the English population aged 50 years and over, from the English Longitudinal Study of Ageing. Three different sources were used to ascertain dementia: doctor diagnosis, informant reports and hospital episode statistics.
They found that people whose BMI was 30 or higher (at obese level) at the start of the study period had a 31% greater risk of dementia, at an average follow-up of 11 years, than those with BMIs from 18.5-24.9 (normal level).
There was also a significant gender difference in the risk of dementia associated with obesity. Women with abdominal obesity (based on waist circumference) had a 39% increased risk of dementia compared to those with a normal level. This was independent of their age, education, marital status, smoking behaviour, genetics (APOE ε4 gene), diabetes and hypertension—and yet this association was not found among the male participants.
When BMI and waist circumference were viewed in combination, obese study participants of either gender showed a 28% greater risk of dementia compared to those in the normal range.
Prior evidence suggests that obesity might cause an increased risk of dementia via its direct influence on cytokines (cell signalling proteins) and hormones derived from fat cells, or indirectly through an adverse effect on vascular risk factors. Some researchers have also suggested that excess body fat may increase dementia risk through metabolic and vascular pathways that contribute to the accumulation of amyloid proteins or lesions in the brain.
MSc student Yuxian Ma (UCL Institute of Epidemiology & Health Care), the first author of the study, said: "It is possible that the association between obesity and dementia might be potentially mediated by other conditions, such as hypertension or anticholinergic treatments. While not explored in this study, the research question of whether there an interactive effect between obesity and other midlife risk factors, such as hypertension, diabetes and APOE ε4 carrier status, in relation to dementia will be investigated in upcoming work."
Co-author Professor Andrew Steptoe (UCL Institute of Epidemiology & Health Care and Director of the English Longitudinal Study of Ageing) said: "Dementia is one of the major health challenges of the 21st century that could threaten successful ageing of the population. Our findings suggest that rising obesity rates will compound the issue.
"By identifying factors that may raise dementia risk that are influenced by lifestyle factors, we hope that a substantial portion, but admittedly not all, of dementia cases can be prevented through public health interventions." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Obesitas gekoppeld aan een hoger risico op dementie
Obesitas wordt geassocieerd met een hoger risico op dementie tot 15 jaar later, vindt een nieuwe UCL-studie die suggereert dat gewichtsbeheersing een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het verminderen van het risico.
De bevindingen, gepubliceerd in het International Journal of Epidemiology, suggereren dat mensen met obesitas in de late volwassenheid een 31% hoger risico op dementie hebben dan degenen met een body mass index (BMI) binnen het 'normale' bereik. Het risico kan bijzonder hoog zijn voor vrouwen.
Dr. Dorina Cadar (UCL Institute of Epidemiology & Health Care), de senior auteur, zei: "Deze bevindingen leveren nieuw bewijs dat obesitas belangrijke implicaties kan hebben in termen van het risico op dementie.
"Zowel de BMI als de tailleomtrek moeten worden gecontroleerd om metabole ontregeling te voorkomen. Daarom wordt aanbevolen om het gewicht terug te brengen tot een optimaal niveau door gezonde en uitgebalanceerde eetpatronen aan te nemen, zoals het mediterrane dieet, geschikte lichaamsbeweging en verminderde alcoholconsumptie gedurende de hele volwassen levensduur. "
De huidige klinische richtlijnen suggereren dat obesitas een belangrijke aanpasbare risicofactor is die verband houdt met individueel leefstijlgedrag. Maar de associatie is enigszins onduidelijk gebleven vanwege tegenstrijdige bevindingen uit verschillende onderzoeken, met enkele suggesties dat obesitas zelfs als een beschermende gezondheidsfactor bij oudere volwassenen kan worden beschouwd.
Voor de laatste studie verzamelde het onderzoeksteam gegevens van 6.582 mensen in een landelijk representatieve steekproef van de Engelse bevolking van 50 jaar en ouder, uit de English Longitudinal Study of Aging. Er werden drie verschillende bronnen gebruikt om dementie vast te stellen: doktersdiagnostiek, informantenrapporten en statistieken over ziekenhuisafleveringen.
Ze ontdekten dat mensen met een BMI van 30 of hoger (op zwaarlijvig niveau) aan het begin van de onderzoeksperiode een 31% groter risico op dementie hadden, bij een gemiddelde follow-up van 11 jaar, dan mensen met een BMI van 18,5-24,9 ( normaal niveau).
Er was ook een significant sekseverschil in het risico op dementie in verband met obesitas. Vrouwen met abdominale obesitas (op basis van middelomtrek) hadden een 39% verhoogd risico op dementie in vergelijking met degenen met een normaal niveau. Dit was onafhankelijk van hun leeftijd, opleiding, burgerlijke staat, rookgedrag, genetica (APOE ε4-gen), diabetes en hypertensie - en toch werd deze associatie niet gevonden bij de mannelijke deelnemers.
Wanneer BMI en tailleomtrek in combinatie werden bekeken, vertoonden zwaarlijvige studiedeelnemers van beide geslachten een 28% groter risico op dementie in vergelijking met degenen in het normale bereik.
Eerder bewijs suggereert dat obesitas een verhoogd risico op dementie kan veroorzaken via de directe invloed ervan op cytokines (celsignaleringseiwitten) en hormonen afgeleid van vetcellen, of indirect door een nadelig effect op vasculaire risicofactoren. Sommige onderzoekers hebben ook gesuggereerd dat overtollig lichaamsvet het risico op dementie kan verhogen via metabole en vasculaire routes die bijdragen aan de accumulatie van amyloïde eiwitten of laesies in de hersenen.
MSc-student Yuxian Ma (UCL Institute of Epidemiology & Health Care), de eerste auteur van de studie, zei: "Het is mogelijk dat de associatie tussen obesitas en dementie mogelijk wordt gemedieerd door andere aandoeningen, zoals hypertensie of anticholinergische behandelingen. niet onderzocht in deze studie, zal de onderzoeksvraag of er een interactief effect is tussen obesitas en andere midlife risicofactoren, zoals hypertensie, diabetes en APOE ε4 carrier status, in relatie tot dementie onderzocht worden in aankomend werk. "
Co-auteur Professor Andrew Steptoe (UCL Institute of Epidemiology & Health Care en directeur van de Engelse Longitudinal Study of Aging) zei: "Dementie is een van de belangrijkste gezondheidsuitdagingen van de 21e eeuw die een succesvolle vergrijzing van de bevolking zou kunnen bedreigen. Onze bevindingen suggereren dat stijgende obesitaspercentages het probleem zullen verergeren.
"Door factoren te identificeren die het risico op dementie kunnen verhogen en die worden beïnvloed door leefstijlfactoren, hopen we dat een aanzienlijk deel, maar zeker niet alle, gevallen van dementie kunnen worden voorkomen door middel van volksgezondheidsinterventies."