Home / Nieuws / ...

 

Chocolade goed voor uw hart*
Een keer per week chocolade eten doet volgens een grote analyse al de kans op hart- en vaatziektes met gemiddeld 8% verminderen.
De studie. (Oktober 2020)

Opm.: Gematigd en de juiste chocolade eten is belangrijk, kijk hier maar.


Chocolate is good for the heart
Eating chocolate at least once a week is linked with a reduced risk of heart disease, according to research published today in the European Journal of Preventive Cardiology, a journal of the European Society of Cardiology (ESC).1
"Our study suggests that chocolate helps keep the heart's blood vessels healthy," said study author Dr. Chayakrit Krittanawong of Baylor College of Medicine, Houston, Texas.
"In the past, clinical studies have shown that chocolate is beneficial for both blood pressure and the lining of blood vessels," he continued. "I wanted to see if it affects the blood vessels supplying the heart (the coronary arteries) or not. And if it does, is it beneficial or harmful?"
The researchers conducted a combined analysis of studies from the past five decades examining the association between chocolate consumption and coronary artery disease (the blockage of the coronary arteries). The analysis included six studies with a total of 336,289 participants who reported their chocolate consumption.
During a median follow-up of nearly nine years, 14,043 participants developed coronary artery disease and 4,667 had a heart attack (when coronary artery disease progresses and the flow of blood to the heart is suddenly blocked).
Compared with consuming chocolate less than once a week, eating chocolate more than once a week was associated with an 8% decreased risk of coronary artery disease.
Dr. Krittanawong said: "Chocolate contains heart healthy nutrients such as flavonoids, methylxanthines, polyphenols and stearic acid which may reduce inflammation and increase good cholesterol (high-density lipoprotein or HDL cholesterol)."
He noted that the study did not examine whether any particular type of chocolate is more beneficial and whether there is an ideal portion size. "Chocolate appears promising for prevention of coronary artery disease, but more research is needed to pinpoint how much and what kind of chocolate could be recommended," he said.
While it's not clear how much chocolate is optimal, Dr. Krittanawong warned against overeating. He said: "Moderate amounts of chocolate seem to protect the coronary arteries but it's likely that large quantities do not. The calories, sugar, milk, and fat in commercially available products need to be considered, particularly in diabetics and obese people."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Chocolade is goed voor het hart
Volgens onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC), wordt minstens één keer per week chocolade eten in verband gebracht met een verminderd risico op hartaandoeningen.
"Onze studie suggereert dat chocolade helpt om de bloedvaten van het hart gezond te houden", zei studie auteur Dr. Chayakrit Krittanawong van Baylor College of Medicine, Houston, Texas.
"In het verleden hebben klinische studies aangetoond dat chocolade gunstig is voor zowel de bloeddruk als de bekleding van bloedvaten", vervolgde hij. "Ik wilde zien of het invloed heeft op de bloedvaten die het hart voeden (de kransslagaders) of niet. En zo ja, is het gunstig of schadelijk?"
De onderzoekers voerden een gecombineerde analyse uit van studies van de afgelopen vijf decennia waarin het verband werd onderzocht tussen chocoladeconsumptie en coronaire hartziekte (de blokkering van de kransslagaders). De analyse omvatte zes onderzoeken met in totaal 336.289 deelnemers die hun chocoladeverbruik rapporteerden.
Tijdens een mediane follow-up van bijna negen jaar ontwikkelden 14.043 deelnemers coronaire hartziekte en 4667 kregen een hartaanval (wanneer coronaire hartziekte vordert en de bloedstroom naar het hart plotseling wordt geblokkeerd).
Vergeleken met het consumeren van chocolade minder dan één keer per week, werd het eten van chocolade meer dan één keer per week geassocieerd met een 8% verminderd risico op coronaire hartziekte.
Dr. Krittanawong zei: "Chocolade bevat hart-gezonde voedingsstoffen zoals flavonoïden, methylxanthines, polyfenolen en stearinezuur die ontstekingen kunnen verminderen en goede cholesterol verhogen (high-density lipoprotein of HDL-cholesterol)."
Hij merkte op dat in het onderzoek niet is onderzocht of een bepaald type chocolade gunstiger is en of er een ideale portiegrootte is. "Chocolade lijkt veelbelovend voor de preventie van coronaire hartziekte, maar er is meer onderzoek nodig om vast te stellen hoeveel en wat voor soort chocolade kan worden aanbevolen", zei hij.
Hoewel het niet duidelijk is hoeveel chocolade optimaal is, waarschuwde Dr. Krittanawong voor te veel eten. Hij zei: "Matige hoeveelheden chocolade lijken de kransslagaders te beschermen, maar het is waarschijnlijk dat grote hoeveelheden dat niet doen. De calorieën, suiker, melk en vet in in de handel verkrijgbare producten moeten in overweging worden genomen, vooral bij diabetici en mensen met obesitas."