Home / Nieuws / ...

 

Aspirine en kanker?*
Uit een studie onder ruim 19.000 vijfenzestigplussers blijkt dat dagelijks aspirine (dosis van 100 mg) het ontstaan van kanker weinig of niet doet be´nvloeden. Tijdens de studie kregen bijna net zo veel ouderen die een placebo kregen kanker als zij die aspirine kregen. Maar zij die kanker kregen en aspirine slikten bleken wel 19% meer kans te hebben op uitgezaaide kanker en wel 22% meer kans te hebben op een vergevorderde kanker, dan zij die een placebo gehad hadden. 
De studie. (Oktober 2020)


Aspirin may accelerate progression of advanced cancers in older adults
Results from a recent clinical trial indicate that for older adults with advanced cancer, initiating aspirin may increase their risk of disease progression and early death.
The study, which was conducted by a binational team led by researchers at Massachusetts General Hospital (MGH), the Berman Center in Minnesota, and Monash University in Australia, is published in the Journal of the National Cancer Institute.
Compelling evidence from clinical trials that included predominantly middle-aged adults demonstrates that aspirin may reduce the risk of developing cancer, especially colorectal cancer. Information is lacking for older adults, however.
To provide insights, investigators designed and initiated the ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) trial, the first randomized double-blind placebo-controlled trial of daily low-dose aspirin (100 mg) in otherwise healthy older adults. The study included 19,114 Australian and U.S. community-dwelling participants aged 70+ years (U.S. minorities 65+ years) without cardiovascular disease, dementia, or physical disability at the start of the study. Participants were randomized to aspirin or placebo and followed for a median of 4.7 years.
In October 2018, the investigators published a very surprising and concerning report showing an association between aspirin use and an elevated risk of death, primarily due to cancer. The current report now provides a more comprehensive analysis of the cancer-related effects of aspirin in the ASPREE participants. "We conducted this study as a more detailed examination of the effect of aspirin on the development of cancer as well as death from cancer," explained senior author Andrew T. Chan, MD, MPH, Chief of the Clinical and Translational Epidemiology Unit at MGH, Director of Epidemiology at the MGH Cancer Center, and a Professor of Medicine at Harvard Medical School.
Dr. Chan and his colleagues reported that 981 participants who were taking aspirin and 952 who were taking placebo developed cancer. There was no statistically significant difference between the groups for developing cancer overall or for developing specific types of cancer. Aspirin was associated with a 19% higher risk of being diagnosed with cancer that had spread (or metastasized) and a 22% higher risk of being diagnosed with stage 4, or advanced, cancer, however. Also, among participants who were diagnosed with advanced cancer, those taking aspirin had a higher risk of dying during follow-up than those taking placebo.
"Deaths were particularly high among those on aspirin who were diagnosed with advanced solid cancers, suggesting a possible adverse effect of aspirin on the growth of cancers once they have already developed in older adults," said Dr. Chan. He added that the findings suggest the possibility that aspirin might act differently, at the cellular or molecular level, in older people, which requires further study.
Notably, the vast majority of the study participants did not previously take aspirin before age 70. "Although these results suggest that we should be cautious about starting aspirin therapy in otherwise healthy older adults, this does not mean that individuals who are already taking aspirinŚparticularly if they began taking it at a younger ageŚshould stop their aspirin regimen," Dr. Chan added. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Aspirine kan de progressie van gevorderde kankers bij oudere volwassenen versnellen
Resultaten van een recent klinisch onderzoek geven aan dat het starten van aspirine bij oudere volwassenen met gevorderde kanker het risico op ziekteprogressie en vroegtijdig overlijden kan verhogen.
De studie, die werd uitgevoerd door een binationale team onder leiding van onderzoekers van het Massachusetts General Hospital (MGH), het Berman Center in Minnesota en Monash University in AustraliŰ, is gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute.
Overtuigend bewijs uit klinische onderzoeken met voornamelijk volwassenen van middelbare leeftijd toont aan dat aspirine het risico op het ontwikkelen van kanker, vooral colorectale kanker, kan verminderen. Voor oudere volwassenen ontbreekt echter informatie.
Om inzichten te bieden, hebben onderzoekers de ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) -studie ontworpen en ge´nitieerd, de eerste gerandomiseerde dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie met dagelijkse lage doses aspirine (100 mg) bij verder gezonde oudere volwassenen. De studie omvatte 19.114 Australische en Amerikaanse thuiswonende deelnemers van 70+ jaar (Amerikaanse minderheden 65+ jaar) zonder hart- en vaatziekten, dementie of lichamelijke handicap aan het begin van de studie. Deelnemers werden gerandomiseerd naar aspirine of placebo en gevolgd gedurende gemiddeld 4,7 jaar.
In oktober 2018 publiceerden de onderzoekers een zeer verrassend en zorgwekkend rapport dat een verband aantoont tussen het gebruik van aspirine en een verhoogd risico op overlijden, voornamelijk als gevolg van kanker. Het huidige rapport biedt nu een meer uitgebreide analyse van de kankergerelateerde effecten van aspirine bij de ASPREE-deelnemers. "We hebben deze studie uitgevoerd als een gedetailleerder onderzoek naar het effect van aspirine op de ontwikkeling van kanker en de dood door kanker", legt senior auteur Andrew T. Chan, MD, MPH, hoofd van de Clinical and Translational Epidemiology Unit bij MGH uit. , Directeur Epidemiologie bij het MGH Cancer Center en hoogleraar Geneeskunde aan de Harvard Medical School.
Dr. Chan en zijn collega's meldden dat 981 deelnemers die aspirine slikten en 952 die placebo gebruikten, kanker kregen. Er was geen statistisch significant verschil tussen de groepen voor het ontwikkelen van kanker in het algemeen of voor het ontwikkelen van specifieke soorten kanker. Aspirine werd echter geassocieerd met een 19% hoger risico om gediagnosticeerd te worden met kanker die was uitgezaaid (of uitgezaaid) en een 22% hoger risico om gediagnosticeerd te worden met stadium 4 of gevorderde kanker. Ook onder deelnemers bij wie de diagnose vergevorderde kanker was gesteld, hadden degenen die aspirine gebruikten een hoger risico om tijdens de follow-up te overlijden dan degenen die placebo gebruikten.
"Sterfgevallen waren bijzonder hoog onder degenen die aspirine gebruikten bij wie de diagnose solide kankers was gesteld, wat duidt op een mogelijk nadelig effect van aspirine op de groei van kankers als deze zich al bij oudere volwassenen hebben ontwikkeld", zei Dr. Chan. Hij voegde eraan toe dat de bevindingen de mogelijkheid suggereren dat aspirine bij oudere mensen anders zou kunnen werken, op cellulair of moleculair niveau, wat verder onderzoek vereist.
Met name de overgrote meerderheid van de deelnemers aan de studie nam niet eerder aspirine vˇˇr de leeftijd van 70. "Hoewel deze resultaten suggereren dat we voorzichtig moeten zijn met het starten van aspirinetherapie bij verder gezonde oudere volwassenen, betekent dit niet dat personen die al aspirine gebruiken- vooral als ze het op jongere leeftijd begonnen in te nemen - zouden hun aspirines moeten stoppen, 'voegde Dr. Chan eraan toe.