Home / Nieuws / ...

 

Bloedplaatjes en kanker?*
Bloedplaatjes of trombocyten zijn de kleinste cellen in het bloed en zijn belangrijk voor de bloedstolling na bijv. een verwonding. Onderzoek laat nu zien dat mannen van zestig jaar en ouder op moeten passen met bloedwaarden trombocyten die boven gemiddeld en tegen hoog aanzitten, zij blijken volgens dit onderzoek een grotere kans te hebben op kanker en dan vooral long- en darmkanker.
De studie. (Oktober 2020)


Higher end of normal blood platelet count could indicate cancer
Blood platelet counts at the higher end of normal suggest a high risk of cancer in men aged 60 or over, and should be investigated, according to new University of Exeter research.
Platelets perform a crucial function in blood, including helping blood to clot, which helps us heal wounds. However, Exeter researchers have previously found that cancer risk is significantly raised by having an abnormally high blood platelet count (more than 400 x 109/l,) a condition known as thrombocytosis. Now, they have found that cases of cancer greatly increased in older males with a platelet count on the high end of normal range (326 to 400 x 109/l), indicating that these patients should be investigated for cancer.
In a study funded by NIHR and published in the British Journal of General Practice, researchers reviewed the records of nearly 300,000 patients who had platelet counts on the higher end using data from the Clinical Practice Research Datalink and the National Cancer Registration and Analysis Service. They found that the number of these patients diagnosed with cancer a year later was significantly higher if the patients had even slightly raised platelet levels. Of 68,181 male patients with levels of blood platelet on the higher end of normal, 1,869 cases of cancer were diagnosed within one year. Of these, 720 were an advanced stage. A higher platelet count was most frequently linked to lung and colorectal cancersóboth aggressive forms of cancer.
Dr. Sarah Bailey, Senior Research Fellow at the University of Exeter Medical School who led the research, said: "After finding that having a blood platelet count above normal range put people at high risk of cancer, we investigated the risk at the high end of normal. We found that men aged over 60 whose platelet count is on higher end of a normal are more likely to have an underlying cancer. Updating guidance for GPs to investigate higher platelet counts could save lives. This is particularly important in a post-COVID era; clues to help GPs identify cancer earlier are crucial to target the backlog in cancer investigation and diagnosis"
Professor Willie Hamilton, of the University of Exeter Medical School, said: "The UK lags well behind other developed countries on early cancer diagnosis. Our findings on platelet count and cancer diagnosis can help to combat that lag. It is now crucial that we roll out cancer investigation of thrombocytosis. It could save hundreds of lives."
The paper is entitled "Cancer incidence following a high-normal platelet count: cohort study using electronic healthcare records from English primary care." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een hogere waarde van het normale aantal bloedplaatjes kan wijzen op kanker
Het aantal bloedplaatjes aan de bovenkant van normaal suggereert een hoog risico op kanker bij mannen van 60 jaar of ouder, en moet worden onderzocht, volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Exeter.
Bloedplaatjes vervullen een cruciale functie in het bloed, waaronder het helpen stollen van bloed, waardoor we wonden kunnen genezen. Exeter-onderzoekers hebben echter eerder ontdekt dat het kankerrisico aanzienlijk wordt verhoogd door een abnormaal hoog aantal bloedplaatjes (meer dan 400 x 109 / l), een aandoening die bekend staat als trombocytose. Nu hebben ze ontdekt dat gevallen van kanker sterk toenamen bij oudere mannen met een aantal bloedplaatjes aan de hoge kant van het normale bereik (326 tot 400 x 109 / l), wat aangeeft dat deze patiŽnten op kanker moeten worden onderzocht.
In een studie die werd gefinancierd door NIHR en gepubliceerd in het British Journal of General Practice, beoordeelden onderzoekers de gegevens van bijna 300.000 patiŽnten met het aantal bloedplaatjes aan de hogere kant met behulp van gegevens van de Clinical Practice Research Datalink en de National Cancer Registration and Analysis Service. Ze ontdekten dat het aantal van deze patiŽnten bij wie een jaar later kanker werd vastgesteld, significant hoger was als de patiŽnten zelfs maar een licht verhoogd aantal bloedplaatjes hadden. Van 68.181 mannelijke patiŽnten met bloedplaatjes in het bloed die hoger waren dan normaal, werden 1.869 gevallen van kanker binnen een jaar gediagnosticeerd. Hiervan waren er 720 een vergevorderd stadium. Een hoger aantal bloedplaatjes werd het vaakst in verband gebracht met long- en colorectale kankers - beide agressieve vormen van kanker.
Dr. Sarah Bailey, Senior Research Fellow aan de University of Exeter Medical School die het onderzoek leidde, zei: "Nadat we hadden vastgesteld dat mensen met een bloedplaatjestelling boven het normale bereik een hoog risico op kanker lopen, onderzochten we het risico aan de hoge kant. We ontdekten dat mannen ouder dan 60 jaar bij wie het aantal bloedplaatjes hoger ligt dan normaal, meer kans hebben op een onderliggende kanker. Het bijwerken van de richtlijnen voor huisartsen om een hoger aantal bloedplaatjes te onderzoeken, kan levens redden. Dit is vooral belangrijk in COVID-tijdperk; aanwijzingen om huisartsen te helpen kanker eerder te identificeren, zijn cruciaal om de achterstand in kankeronderzoek en -diagnose weg te werken "
Professor Willie Hamilton, van de University of Exeter Medical School, zei: "Het VK loopt ver achter bij andere ontwikkelde landen wat betreft vroege kankerdiagnose. Onze bevindingen over het aantal bloedplaatjes en de diagnose van kanker kunnen helpen om die vertraging te bestrijden. Het is nu cruciaal dat we rollen uit kankeronderzoek van trombocytose. Het kan honderden levens redden. "
Het artikel heeft als titel "Kankerincidentie na een hoog-normaal aantal bloedplaatjes: cohortonderzoek met behulp van elektronische medische dossiers van de Engelse eerstelijnszorg."