Home / Nieuws / ...

 

Zelfs geringe leververvetting gevaarlijk*
Een Zweedse studie laat zien dat zelfs al een geringe leververvetting een hogere kans geeft op een vroegtijdige dood en dat hoe meer vet in de lever hoe hoger de kans op een vroegtijdige dood. Het is dus belangrijk volgens de onderzoekers om ook al een geringe leververvetting aan te pakken zeker omdat bij een op de vijf Europeanen al sprake is van een vette lever als gevolg van de westerse voeding.
De studie. (Oktober 2020)


Even mild fatty liver disease is linked to increased mortality
Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, affects nearly one in four adults in Europe and the U.S. Earlier research has demonstrated an increased risk of death in patients with NAFLD and advanced fibrosis or cirrhosis. Now, researchers at Karolinska Institutet in Sweden and Massachusetts General Hospital in the U.S. show that mortality increases with disease severity, but even mild fatty liver disease is linked to higher mortality. The findings have been published in the scientific journal Gut.
Non-alcoholic fatty liver disease is often caused by obesity and affects nearly 25 percent of U.S. and European adults. It represents the most common cause of chronic liver disease in Western countries. Small clinical studies have demonstrated that among patients with NAFLD, advanced liver fibrosis is the most important histological predictor of mortality, but until now, population-level data have been missing from cohorts with liver histology.
Given the growing burden of NAFLD, researchers at Karolinska Institutet and Massachusetts General Hospital matched 10,568 individuals with biopsy-confirmed NAFLD to general population controls through Sweden's comprehensive, nationwide registers. They found that all stages of NAFLD were associated with excess mortality risk, even early stages of disease. This risk was driven primarily by deaths from extra-hepatic cancer and cirrhosis, while the risks of cardiovascular mortality or hepatocellular carcinoma (HCC) mortality were relatively modest.
Patients with NAFLD had a 93 percent increased risk of all-cause mortality, but the numbers varied with disease severity. The risk increased progressively from the mildest form of NAFLD (simple steatosis), to non-fibrotic steatohepatitis (NASH), to non-cirrhotic fibrosis and to severe NAFLD with liver cirrhosis.
"This is the first nationwide cohort study with detailed liver histology data to confirm that NAFLD contributes to an increased risk of all-cause mortality," says first author, Tracey G. Simon, researcher and hepatologist at Massachusetts General Hospital. "These findings should be used to develop more targeted interventions designed to reduce mortality, in patients with NAFLD. We need public health strategies that prevent both extra-hepatic cancer and NAFLD progression to cirrhosis, for this rapidly growing population."
The study builds on the ESPRESSO cohort (Epidemiology Strengthened by Histopathology Reports in Sweden). Histopathology data from more than two million people have been linked to nationwide Swedish registers such as the Patient Register, the Cause of Death Register, the Prescribed Drug Register and the Cancer Register.
"Through contacting all pathology departments in Sweden, we have managed to construct a nationwide gastrointestinal histopathology cohort that allows us to examine a range of gastrointestinal diseases, including NAFLD," says last author Jonas F. Ludvigsson, pediatrician at ÷rebro University Hospital and professor at the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet. "The current study on NAFLD and risk of death is the 17th study published this year that takes advantage of the ESPRESSO cohort."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Zelfs milde leververvetting is gekoppeld aan een verhoogde mortaliteit
Niet-alcoholische leververvetting, NAFLD, treft bijna een op de vier volwassenen in Europa en de VS Eerder onderzoek heeft een verhoogd risico op overlijden aangetoond bij patiŽnten met NAFLD en gevorderde fibrose of cirrose. Nu laten onderzoekers van Karolinska Institutet in Zweden en het Massachusetts General Hospital in de VS zien dat de mortaliteit toeneemt met de ernst van de ziekte, maar zelfs milde leververvetting houdt verband met een hogere mortaliteit. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Gut.
Niet-alcoholische leververvetting wordt vaak veroorzaakt door obesitas en treft bijna 25 procent van de Amerikaanse en Europese volwassenen. Het is de meest voorkomende oorzaak van chronische leverziekte in westerse landen. Kleine klinische studies hebben aangetoond dat onder patiŽnten met NAFLD geavanceerde leverfibrose de belangrijkste histologische voorspeller van mortaliteit is, maar tot nu toe ontbraken er gegevens op populatieniveau in cohorten met leverhistologie.
Gezien de groeiende last van NAFLD, hebben onderzoekers van het Karolinska Institutet en het Massachusetts General Hospital 10.568 personen met door biopsie bevestigde NAFLD gematcht met algemene populatiecontroles via de uitgebreide, landelijke registers van Zweden. Ze ontdekten dat alle stadia van NAFLD geassocieerd waren met een verhoogd sterfterisico, zelfs vroege stadia van de ziekte. Dit risico werd voornamelijk veroorzaakt door sterfgevallen als gevolg van extrahepatische kanker en cirrose, terwijl de risico's op cardiovasculaire mortaliteit of hepatocellulair carcinoom (HCC) mortaliteit relatief bescheiden waren.
PatiŽnten met NAFLD hadden een 93 procent verhoogd risico op mortaliteit door alle oorzaken, maar de aantallen varieerden naargelang de ernst van de ziekte. Het risico nam progressief toe van de mildste vorm van NAFLD (eenvoudige steatose) tot niet-fibrotische steatohepatitis (NASH), tot niet-cirrotische fibrose en tot ernstige NAFLD met levercirrose.
"Dit is de eerste landelijke cohortstudie met gedetailleerde leverhistologische gegevens om te bevestigen dat NAFLD bijdraagt aan een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken", zegt eerste auteur, Tracey G. Simon, onderzoeker en hepatoloog bij het Massachusetts General Hospital. "Deze bevindingen moeten worden gebruikt om meer gerichte interventies te ontwikkelen die zijn ontworpen om de mortaliteit bij patiŽnten met NAFLD te verminderen. We hebben volksgezondheidsstrategieŽn nodig die zowel extrahepatische kanker als NAFLD-progressie naar cirrose voorkomen, voor deze snelgroeiende populatie."
De studie bouwt voort op het ESPRESSO-cohort (Epidemiology Strengthened by Histopathology Reports in Sweden). Histopathologische gegevens van meer dan twee miljoen mensen zijn gekoppeld aan landelijke Zweedse registers, zoals het patiŽntenregister, het doodsoorzaakregister, het register voor voorgeschreven geneesmiddelen en het kankerregister.
"Door contact op te nemen met alle pathologieafdelingen in Zweden, zijn we erin geslaagd een landelijk gastro-intestinaal histopathologisch cohort samen te stellen waarmee we een reeks gastro-intestinale aandoeningen kunnen onderzoeken, waaronder NAFLD", zegt de laatste auteur Jonas F. Ludvigsson, kinderarts aan het ÷rebro University Hospital en professor aan de Afdeling Medische Epidemiologie en Biostatistiek, Karolinska Institutet. "De huidige studie over NAFLD en het risico op overlijden is de 17e studie die dit jaar is gepubliceerd en die gebruikmaakt van het ESPRESSO-cohort."