Home / Nieuws / ...

 

Yoga en meditatie tegen pijn*
Yoga en/of meditatie zouden wel eens goed kunnen zijn als behandeling bij chronische pijn, zo laat een kleine studie zien. Acht weken lang volgden de deelnemers een meditatiecursus en na afloop bleek bijna 90% van hen minder pijn te ervaren.
De studie
. (November 2020)


Yoga and meditation reduce chronic pain 
A mindfulness-based stress reduction course was found to benefit patients with chronic pain and depression, leading to significant improvement in participant perceptions of pain, mood and functional capacity, according to a new study. Most of the study respondents (89%) reported the program helped them find ways to better cope with their pain while 11% remained neutral.
Chronic pain is a common and serious medical condition affecting an estimated 100 million people in the United States, which correlates with annual costs of approximately $635 billion. The small-scale study was conducted in a semi-rural population in Oregon where issues of affordability, addiction and access to care are common. Participants received intensive instruction in mindfulness meditation and mindful hatha yoga during an eight-week period.
"Many people have lost hope because, in most cases, chronic pain will never fully resolve," says Cynthia Marske, DO, an osteopathic physician and director of graduate medical education at the Community Health Clinics of Benton and Linn County. "However, mindful yoga and meditation can help improve the structure and function of the body, which supports the process of healing."
Healing and curing are inherently different, explains Dr. Marske.
"Curing means eliminating disease, while healing refers to becoming more whole," Dr. Marske says. "With chronic pain, healing involves learning to live with a level of pain this is manageable. For this, yoga and meditation can be very beneficial."
The study found mindful meditation and yoga led to significant improvements in patients' perceptions of pain, depression and disability. Following the course, Patient Health Questionnaire (PHQ-9) scores, a standard measure of depression, dropped by 3.7 points on a 27-point scale. According to Dr. Marske, some patients experience a similar drop from the use of an antidepressant.
"Chronic pain often goes hand-in-hand with depression," says Dr. Marske. "Mindfulness-based meditation and yoga can help restore both a patient's mental and physical health and can be effective alone or in combination with other treatments such as therapy and medication."
Study participants received instruction in MBSR, a systematic educational program based on training people to have an awareness of the self in the present moment and a nonjudgmental manner. The findings bolster other evidence that MBSR can be a useful adjunctive treatment for chronic pain while improving perceived depression.
"The bottom line is that patients are seeking new ways to cope with chronic pain and effective non-pharmaceutical treatments are available," says Dr. Marske. "Our findings show meditation and yoga can be a viable option for people seeking relief from chronic pain."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Yoga en meditatie verminderen chronische pijn Een op mindfulness gebaseerde cursus voor stressvermindering bleek gunstig te zijn voor patiŽnten met chronische pijn en depressie, wat leidde tot een significante verbetering van de percepties van deelnemers van pijn, stemming en functionele capaciteit, volgens een nieuwe studie. De meeste respondenten in het onderzoek (89%) gaven aan dat het programma hen hielp manieren te vinden om beter met hun pijn om te gaan, terwijl 11% neutraal bleef. Chronische pijn is een veel voorkomende en ernstige medische aandoening die naar schatting 100 miljoen mensen in de Verenigde Staten treft, wat overeenkomt met jaarlijkse kosten van ongeveer $ 635 miljard. Het kleinschalige onderzoek werd uitgevoerd in een semi-landelijke bevolking in Oregon waar problemen als betaalbaarheid, verslaving en toegang tot zorg veel voorkomen. Deelnemers kregen gedurende acht weken intensieve instructie in mindfulness-meditatie en mindful hatha-yoga. "Veel mensen hebben de hoop verloren omdat, in de meeste gevallen, chronische pijn nooit volledig zal verdwijnen", zegt Cynthia Marske, DO, een osteopathische arts en directeur van afgestudeerd medisch onderwijs aan de Community Health Clinics van Benton en Linn County. "Mindful yoga en meditatie kunnen echter helpen om de structuur en functie van het lichaam te verbeteren, wat het genezingsproces ondersteunt." Genezing en genezing zijn inherent verschillend, legt dr. Marske uit. "Genezen is het elimineren van ziekten, terwijl genezing verwijst naar meer heel worden", zegt Dr. Marske. "Bij chronische pijn houdt genezing in dat je leert leven met een pijnniveau dat beheersbaar is. Hiervoor kunnen yoga en meditatie zeer nuttig zijn." De studie wees uit dat mindful meditatie en yoga leidden tot significante verbeteringen in de percepties van patiŽnten van pijn, depressie en handicaps. Na de cursus daalden de scores van de Patient Health Questionnaire (PHQ-9), een standaardmaat voor depressie, met 3,7 punten op een 27-puntsschaal. Volgens Dr. Marske ervaren sommige patiŽnten een vergelijkbare daling door het gebruik van een antidepressivum. "Chronische pijn gaat vaak hand in hand met depressie", zegt dr. Marske. "Mindfulness-gebaseerde meditatie en yoga kunnen helpen bij het herstellen van zowel de mentale als de fysieke gezondheid van een patiŽnt en kunnen alleen effectief zijn of in combinatie met andere behandelingen zoals therapie en medicatie." Deelnemers aan de studie kregen instructie in MBSR, een systematisch educatief programma gebaseerd op het trainen van mensen om een bewustzijn van zichzelf in het huidige moment en een niet-oordelende manier te hebben. De bevindingen ondersteunen ander bewijs dat MBSR een nuttige aanvullende behandeling kan zijn voor chronische pijn terwijl de waargenomen depressie verbetert. "Het komt erop neer dat patiŽnten nieuwe manieren zoeken om met chronische pijn om te gaan en dat er effectieve niet-farmaceutische behandelingen beschikbaar zijn", zegt Dr. Marske. "Onze bevindingen tonen aan dat meditatie en yoga een haalbare optie kunnen zijn voor mensen die verlichting zoeken van chronische pijn."