Home / Nieuws / ...

 

Voedingsgewoontes en uw nieren*
Een Japanse studie onder ruim 26.000 mensen laat zien dat bepaalde slechte voedinggewoontes kunnen zorgen voor slechter functionerende nieren met meer eiwitten in de urine. Bij de deelnemers aan de studie werd gekeken naar de volgende ongezonde eetgewoontes: 3 of 4 keer per week het overslaan van het ontbijt of dineren twee uur voor het slapen gaan of laat op de avond snack eten en vaak snel eten, een gewoonte die bij bijna 30% van de deelnemers voorkwam. Tijdens de studie had wel 10% van de deelnemers na drie jaar al last van meer eiwitten in de urine en dat hoofdzakelijk bij de deelnemers die of het ontbijt overgeslagen hadden of in het avondeten laat op de avond aten.
De studie
. (December 2020)


Unhealthy dietary habits are associated with the risk of proteinuria onset
The relationship between dietary habits and the occurrence of chronic kidney disease (CKD) is not fully known. In a new study, researchers from Kanazawa University found out that skipping breakfast and late dinner might be associated with a higher risk of proteinuria which is a key prognostic factor of CKD.
CKD is defined as either a structural and/or functional abnormality of the kidney or a reduced glomerular filtration. CKD is a risk factor for end-stage renal disease and cardiovascular disease, which is a major health problem in several countries. The most common causes of CKD are diabetes, high blood pressure and obesity. Although these diseases can be treated individually with drug treatment, in recent years, treatment with behavior change such as diet and exercise have attracted attention.
"CKD is associated with a higher risk of cardiovascular-related death," says corresponding author of the study Professor Takashi Wada. "It is therefore important to understand what behavior may facilitate the development of this deadly disease. The goal of our study was to investigate the relationship between dietary habits and CKD."
The researchers focused on proteinuria which is a key prognostic factor of CKD. Proteinuria is generally defined as dipstick urinary protein excretion 1+ . Proteinuria is an early sign of kidney disease. Therefore, preventing its occurrence is important for our health. The researchers planed a study using the questionnaire used in annual medical check-ups with the cooperation of the Kanazawa Medical Association.
The researchers conducted a retrospective study, in which they investigated over 26,000 patients aged >40 years who underwent annual medical check-ups in Kanazawa between 1998 and 2014. Unhealthy dietary habits were defined as follows: late dinner (eating dinner within 2 h of going to bed at a frequency of three or more times a week); skipping breakfast (three or more times a week); quick eating (eating faster than people of the same age group); and late evening snack (eating snacks after dinner three or more times a week).
Quick eating (29%) was the most common unhealthy dietary habit in the whole patient population, followed by late dinner (19%), late evening snack (16%), and skipping breakfast (9%). During an average follow-up period of over 3 years, 10% of patients developed proteinuria. Of these dietary habits, skipping breakfast and late dinner were associated with an increased risk of developing proteinuria. Surprisingly, unhealthy dietary habits were not associated with changes in body weight.
"This result indicates that unhealthy dietary habits might be associated with risk factor for CKD irrespective of changes in body weight. Our findings are of behavioral changes to prevent the development of CKD. It may help develop new approaches to this, "says Professor Wada. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Ongezonde voedingsgewoonten worden in verband gebracht met het risico op het ontstaan van prote´nurie De relatie tussen voedingsgewoonten en het optreden van chronische nierziekte (CKD) is niet volledig bekend. In een nieuwe studie ontdekten onderzoekers van de Kanazawa University dat het overslaan van ontbijt en laat diner in verband kan worden gebracht met een hoger risico op prote´nurie, wat een belangrijke prognostische factor is van CKD. CKD wordt gedefinieerd als een structurele en / of functionele afwijking van de nier of een verminderde glomerulaire filtratie. CKD is een risicofactor voor terminale nierziekte en hart- en vaatziekten, die in verschillende landen een groot gezondheidsprobleem vormen. De meest voorkomende oorzaken van CKD zijn diabetes, hoge bloeddruk en obesitas. Hoewel deze ziekten individueel kunnen worden behandeld met medicamenteuze behandeling, hebben de afgelopen jaren behandeling met gedragsverandering zoals dieet en lichaamsbeweging de aandacht getrokken. "CKD is geassocieerd met een hoger risico op cardiovasculaire sterfte", zegt de corresponderende auteur van de studie, professor Takashi Wada. "Het is daarom belangrijk om te begrijpen welk gedrag de ontwikkeling van deze dodelijke ziekte kan vergemakkelijken. Het doel van onze studie was om de relatie tussen voedingsgewoonten en chronische nierziekte te onderzoeken." De onderzoekers concentreerden zich op prote´nurie, een belangrijke prognostische factor van CKD. Prote´nurie wordt over het algemeen gedefinieerd als eiwitexcretie 1+ via een dipstick. Prote´nurie is een vroeg teken van een nieraandoening. Daarom is het voorkomen van het voorkomen ervan belangrijk voor onze gezondheid. De onderzoekers plannen een onderzoek met behulp van de vragenlijst die wordt gebruikt bij jaarlijkse medische controles met medewerking van de Kanazawa Medical Association. De onderzoekers voerden een retrospectieve studie uit, waarin ze meer dan 26.000 patiŰnten van> 40 jaar onderzochten die tussen 1998 en 2014 een jaarlijkse medische check-up in Kanazawa ondergingen. Ongezonde voedingsgewoonten werden als volgt gedefinieerd: laat diner (eten binnen 2 uur na vertrek naar bed met een frequentie van drie of meer keer per week); het ontbijt overslaan (drie of meer keer per week); snel eten (sneller eten dan mensen van dezelfde leeftijdsgroep); en late avondsnack (drie of meer keer per week snacks eten na het avondeten). Snel eten (29%) was de meest voorkomende ongezonde voedingsgewoonte in de hele patiŰntenpopulatie, gevolgd door laat diner (19%), late avondsnack (16%) en overslaan van het ontbijt (9%). Tijdens een gemiddelde follow-upperiode van meer dan 3 jaar ontwikkelde 10% van de patiŰnten prote´nurie. Van deze voedingsgewoonten werden het overslaan van het ontbijt en het laat eten in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van prote´nurie. Verrassend genoeg waren ongezonde voedingsgewoonten niet geassocieerd met veranderingen in lichaamsgewicht. "Dit resultaat geeft aan dat ongezonde voedingsgewoonten in verband kunnen worden gebracht met een risicofactor voor chronische nierziekte, ongeacht veranderingen in lichaamsgewicht. Onze bevindingen zijn van gedragsveranderingen om de ontwikkeling van chronische nierziekte te voorkomen. Het kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe benaderingen hiervoor", zegt professor Wada.