Home / Nieuws / ...

 

Olijfolie en uw geheugen*
Een meer mediterraan dieet met nog eens extra 50 ml/dag, maar dan wel, extra virgin olijfolie blijkt volgens een Griekse studie te zorgen voor duidelijk betere cognitieve functies.
De studie
. (December 2020)


Studying Greek EVOO's effects on mild cognitive impairment
Greek researchers and clinicians investigated for the first time the effect of High Phenolic Early Harvest Extra Virgin Olive Oil (HP-EH-EVOO) versus Moderate Phenolic (MP-EVOO) and Mediterranean Diet (MeDi) as a therapeutic pharmaceutical natural compound for older adults with amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI). Amnestic MCI is usually a prodromal condition of Alzheimer's disease (AD) and is characterized by memory loss and inability to execute very complex activities of daily living. While there is no treatment for MCI and symptomatic-only treatment for AD, the global effort against cognitive disorders is focused on early detection and management of AD at the stage of aMCI.
Scientists from the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) and the Greek Association of Alzheimer's Disease and Related Disorders (GAADRD) have succeeded in making the shift to MCI therapy via robust natural remedies that can be used in order to forestall cognitive deterioration. In an article published in the Journal of Alzheimer's Disease, the researchers conducted a randomized prospective study so as to examine the HP-EH-EVOO and MP-EVOO versus MeDi. Moreover, genetic predisposition (APOE ε4) to Alzheimer's Disease (AD) was tested and an extensive neuropsychological battery was administered at baseline and after 12 months. Each participant was randomized and assigned to one of three groups i) Group 1 received the HP-EH-EVOO (50 mL/day) plus MeDi, ii) Group 2 received the MP-EVOO (50 mL/day) plus MeDi, and iii) Group 3 received only the MeDi instructions.
Recent literature paves the way to investigate natural compounds as alternative treatments of MCI due to AD. The MeDi is not a single prescribed diet, but rather a general food-based eating pattern, which is characterized by local and cultural differences throughout the Mediterranean region. Recent studies have proposed that more adherence to MeDi improved cognitive functions, decreased the possibility to develop MCI, and lessened the risk of MCI progression to AD. A Spanish longitudinal study showed that EVOO keeps the cognitive function better than nuts. A recent study suggests that intake of EVOO might offer a protective effect and/or slow AD pathology in transgenic mice. The results of this study suggest that the long-term consumption of an EVOO-containing diet starting at early age provides a protective effect against AD and its related disorder cerebral amyloid angiopathy (CAA), while a long-term intervention with an EVOO-rich MedDiet in 285 participants with high vascular risk resulted in better cognitive functioning when compared to a control diet.
The MICOIL study revealed better follow-up performance in Group 1 compared to Group 2 and Group 3 in almost all cognitive domains. Moreover, Group 2 showed also significant improvement compared to Group 3 in ADAS-cog (p=0.001) and MMSE (p=0.05), whereas Group 3 exhibited worse or similar to baseline performance in almost all domains. In particular, Group 1 and Group 2 had better outcomes with regards to ADAS-cog (p=0.003), Digit Span (p=0.006) and letter fluency (p=0.003). Moreover, there was a significant difference (p=0.001) in the presence of APOΕ ε4 between the Groups 1 and 2 vs. Group 3. Therefore, MICOIL showed that long-term intervention with HP-EH-EVOO or MP-EVOO was associated with significant improvement in cognitive function compared to MeDi, independent of the presence of APOE ε4.
Our study revealed in all measures we used better performance of treatment group compared with control group in the second assessment after 12 months of follow-up. Until today there is no other study which has examined in such detailed manner the effects of Greek EVOO in elders with MCI as an effective solution for cognitive impairment. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bestuderen van de Griekse EVOO-effecten op milde cognitieve stoornissen Griekse onderzoekers en clinici onderzochten voor het eerst het effect van High Phenolic Early Harvest Extra Virgin Olive Oil (HP-EH-EVOO) versus gematigde fenolische (MP-EVOO) en mediterrane voeding (MeDi) als een therapeutische farmaceutische natuurlijke verbinding voor oudere volwassenen met amnestische milde cognitieve stoornissen (aMCI). Amnestische MCI is meestal een prodromale aandoening van de ziekte van Alzheimer (AD) en wordt gekenmerkt door geheugenverlies en het onvermogen om zeer complexe dagelijkse activiteiten uit te voeren. Hoewel er geen behandeling is voor MCI en alleen symptomatische behandeling voor AD, is de wereldwijde inspanning tegen cognitieve stoornissen gericht op vroege detectie en behandeling van AD in het stadium van aMCI. Wetenschappers van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (AUTH) en de Greek Association of Alzheimer's Disease and Related Disorders (GAADRD) zijn erin geslaagd de overstap te maken naar MCI-therapie via robuuste natuurlijke remedies die kunnen worden gebruikt om cognitieve achteruitgang te voorkomen. In een artikel gepubliceerd in de Journal of Alzheimer's Disease, voerden de onderzoekers een gerandomiseerde prospectieve studie uit om de HP-EH-EVOO en MP-EVOO versus MeDi te onderzoeken. Bovendien werd de genetische aanleg (APOE ε4) voor de ziekte van Alzheimer (AD) getest en werd een uitgebreide neuropsychologische batterij toegediend bij aanvang en na 12 maanden. Elke deelnemer werd gerandomiseerd en toegewezen aan een van de drie groepen i) Groep 1 ontving de HP-EH-EVOO (50 ml / dag) plus MeDi, ii) Groep 2 ontving de MP-EVOO (50 ml / dag) plus MeDi, en iii) Groep 3 ontving alleen de MeDi-instructies. Recente literatuur baant de weg om natuurlijke verbindingen te onderzoeken als alternatieve behandelingen van MCI als gevolg van AD. De MeDi is geen enkelvoudig voorgeschreven dieet, maar eerder een algemeen voedingspatroon, dat wordt gekenmerkt door lokale en culturele verschillen in het hele Middellandse Zeegebied. Recente onderzoeken hebben gesuggereerd dat meer naleving van MeDi de cognitieve functies verbeterde, de mogelijkheid om MCI te ontwikkelen verminderde en het risico op MCI-progressie naar AD verminderde. Een Spaanse longitudinale studie toonde aan dat EVOO de cognitieve functie beter houdt dan noten. Een recente studie suggereert dat inname van EVOO een beschermend effect en / of langzame AD-pathologie zou kunnen bieden bij transgene muizen. De resultaten van deze studie suggereren dat de langdurige consumptie van een EVOO-bevattend dieet vanaf jonge leeftijd een beschermend effect geeft tegen AD en de gerelateerde aandoening cerebrale amylo´de angiopathie (CAA), terwijl een langdurige interventie met een EVOO-rijke MedDiet bij 285 deelnemers met een hoog vasculair risico resulteerde in beter cognitief functioneren in vergelijking met een controledieet. De MICOIL-studie onthulde betere follow-upprestaties in groep 1 in vergelijking met groep 2 en groep 3 in bijna alle cognitieve domeinen. Bovendien vertoonde Groep 2 ook een significante verbetering in vergelijking met Groep 3 in ADAS-cog (p = 0,001) en MMSE (p = 0,05), terwijl Groep 3 in bijna alle domeinen slechtere of gelijkaardige prestaties vertoonde dan de basislijn. Met name groep 1 en groep 2 hadden betere resultaten met betrekking tot ADAS-cog (p = 0,003), cijferbereik (p = 0,006) en lettervloeiendheid (p = 0,003). Bovendien was er een significant verschil (p = 0,001) in de aanwezigheid van APOΕ ε4 tussen de groepen 1 en 2 versus groep 3. Daarom toonde MICOIL aan dat langdurige interventie met HP-EH-EVOO of MP-EVOO geassocieerd was. met een significante verbetering van de cognitieve functie vergeleken met MeDi, onafhankelijk van de aanwezigheid van APOE ε4. Onze studie onthulde in alle metingen dat we betere prestaties van de behandelingsgroep gebruikten in vergelijking met de controlegroep in de tweede beoordeling na 12 maanden follow-up. Tot op heden is er geen andere studie die de effecten van Griekse EVOO bij ouderen met MCI zo gedetailleerd heeft onderzocht als een effectieve oplossing voor cognitieve stoornissen.