Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol tegen gehoorschade*
Uit een studie, weliswaar met muizen blijkt dat resveratrol, die bioactieve stof die vooral in druiven en rode wijn gevonden wordt, gehoorschade kan tegengaan. Steeds meer mensen krijgen gehoorschade als gevolg van harde muziek of andere harde geluiden. Zo heeft ruim 12% van de Amerikaanse soldaten die terugkomen van Afghanistan of Irak een duidelijk gehoorverlies. Uit de studie blijkt dat teveel geluid zorgt voor activering van het enzym Cyclo-oxygenase-2 (COX2) en een grote productie van zuurstof radicalen (ROS) waardoor ontstekingen op gang gebracht worden. Als de muizen voorafgaande aan de blootstelling aan harde geluiden extra resveratrol in hun voeding hadden bleken zij duidelijk minder ROS te hebben en werd de activering van COX2 voorkomen.
Resveratrol shows promise to protect hearing, cognition
Resveratrol, a substance found in red grapes and red wine, may have the potential to protect against hearing and cognitive decline, according to a published laboratory study from Henry Ford Hospital in Detroit.
The study shows that healthy rats are less likely to suffer the long-term effects of noise-induced hearing loss when given resveratrol before being exposed to loud noise for a long period of time.
"Our latest study focuses on resveratrol and its effect on bioinflammation, the body's response to injury and something that is believed to be the cause of many health problems including Alzheimer's disease, cancer, aging and hearing loss," says study lead author Michael D. Seidman, director of the Division of Otologic/Neurotologic Surgery in the Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery at Henry Ford Hospital.
"Resveratrol is a very powerful chemical that seems to protect against the body's inflammatory process as it relates to aging, cognition and hearing loss."
The study is published online in the journal Otolaryngology-Head and Neck Surgery: http://oto.sagepub.com.
Hearing loss affects nearly one in five Americans. For most, hearing steadily declines with age. Noise-induced hearing loss, too, is a growing medical issue among American troops, with more than 12 percent returning home from Iraq and Afghanistan with significant hearing loss.
Noise-induced hearing loss not only impacts a person's ability to hear, it can cause difficulties with sleep and communication, and even raises the risk for heart disease by increasing a person's blood pressure, lipids and blood sugar.
Dr. Seidman and his colleagues have published multiple papers exploring noise-induced hearing loss, as well as the use of resveratrol, a grape constituent noted for its antioxidant and anti-inflammatory properties.
The latest study focuses the inflammatory process as it relates to aging, cognition and hearing loss.
It was designed to identify the potential protective mechanism of resveratrol following noise exposure by measuring its effect on cyclooxygenase-2 (or COX-2, key to the inflammatory process) protein expression and formation of reactive oxygen species, which plays an important role in cell signaling and homeostasis.
The study reveals that acoustic overstimulation causes a time-depended, up-regulation of COX-2 protein expression. And, resveratrol significantly reduces reactive oxygen species formation, inhibits COX-2 expression and reduces noise-induced hearing loss following noise exposure in rats.
"We've shown that by giving animals resveratrol, we can reduce the amount of hearing and cognitive decline," notes Dr. Seidman.
Ultimately, these findings suggest that resveratrol may exert a protective effect from noise-induced hearing loss by the inhibition of COX-2 expression and reactive oxygen species formation, although other mechanism may also be involved.
Provided by Henry Ford Health System
Abstract
Objective Our previous studies have demonstrated the efficacy of resveratrol, a grape constituent noted for its antioxidant and anti-inflammatory properties, in reducing temporary threshold shifts and decreasing cochlear hair cell damage following noise exposure. This study was designed to identify the potential protective mechanism of resveratrol by measuring its effect on cyclooxygenase-2 (COX-2) protein expression and reactive oxygen species (ROS) formation following noise exposure. 
Study Design Controlled animal intervention study. 
Setting Otology Laboratory, Henry Ford Health System. 
Subjects and Methods Twenty-two healthy male Fischer 344 rats (2-3 months old) were exposed to acoustic trauma of variable duration with or without intervention. An additional 20 healthy male rats were used to study COX-2 expression at different time points during and following treatment of 24 hours of noise exposure. Cochlear harvest was performed at various time intervals for measurement of COX-2 protein expression via Western blot analysis and immunostaining. Peripheral blood was also obtained for ROS analysis using flow cytometry. 
Results Acoustic trauma exposure resulted in a progressive up-regulation of COX-2 protein expression, commencing at 8 hours and peaking at 32 hours. Similarly, ROS production increased after noise exposure. However, treatment with resveratrol reduced noise-induced COX-2 expression as well as ROS formation in the blood as compared with the controls. 
Conclusion COX-2 levels are induced dramatically following noise exposure. This increased expression may be a potential mechanism of noise-induced hearing loss (NIHL) and a possible mechanism of resveratrolĺs ability to mitigate NIHL by its ability to reduce COX-2 expression. (April 2013)

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Resveratrol toont belofte voor het gehoor, cognitie beschermen
Resveratrol, een stof die voorkomt in rode druiven en rode wijn, kan het potentieel om te beschermen tegen gehoor en cognitieve achteruitgang, volgens een gepubliceerde laboratorium studie van Henry Ford Hospital in Detroit.
De studie toont aan dat gezonde ratten hebben minder kans op de lange termijn effecten van lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies lijden wanneer gegeven resveratrol alvorens te worden blootgesteld aan hard geluid voor een lange periode van tijd.
"Onze nieuwste onderzoek richt zich op resveratrol en zijn effect op bioinflammation, reactie van het lichaam om letsel en iets dat wordt beschouwd als de oorzaak van veel gezondheidsproblemen, waaronder de ziekte van Alzheimer, kanker, veroudering en gehoorverlies," zegt studie hoofdauteur Michael D. Seidman, directeur van de Afdeling van Otologic / Neurotologic chirurgie in de afdeling KNO-Head & Neck Surgery in Henry Ford Hospital.
"Resveratrol is een zeer krachtige chemische stof die lijkt te beschermen tegen het lichaam ontstekingsproces in relatie tot veroudering, cognitie en gehoorverlies."
Http://oto.sagepub.com: De studie is online in het tijdschrift KNO-Head and Neck Surgery gepubliceerd.
Gehoorverlies lijden bijna een op de vijf Amerikanen. Voor de meeste, gestaag gehoor afneemt met de leeftijd. Lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies, ook dat is een groeiend medisch probleem onder Amerikaanse troepen, met meer dan 12 procent naar huis terugkeren uit Irak en Afghanistan met ernstig gehoorverlies.
Lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies niet alleen invloed op iemands vermogen om te horen, kan het problemen met de slaap-en communicatie veroorzaken, en zelfs verhoogt het risico op hart-en vaatziekten door het verhogen van de bloeddruk, lipiden en bloedsuikerspiegel van een persoon.
Dr Seidman en zijn collega's hebben meerdere papers verkennen lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies, evenals het gebruik van resveratrol gepubliceerd, een druif bestanddeel bekend om zijn anti-oxidant en anti-inflammatoire eigenschappen.
De meest recente studie concentreert het ontstekingsproces als het gaat om ouder worden, cognitie en gehoorverlies.
Het is ontworpen om de potentiŰle beschermingsmechanisme van resveratrol volgende geluidsbelasting identificeren door het meten van het effect op cyclooxygenase-2 (COX-2 of, om het ontstekingsproces) eiwitexpressie en de vorming van reactieve zuurstof species, die een belangrijke rol speelt in cel signalering en homeostase.
De studie laat zien dat akoestische overstimulatie veroorzaakt een time-hing, up-regulatie van COX-2 eiwit expressie. En, resveratrol aanzienlijk vermindert zuurstofradicalen vorming, remt COX-2 expressie en vermindert het lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies na blootstelling aan lawaai in ratten.
"We hebben aangetoond dat door het geven van dieren resveratrol, kunnen we de hoeveelheid van het gehoor en de cognitieve achteruitgang te verminderen," merkt Dr Seidman.
Uiteindelijk, deze bevindingen suggereren dat resveratrol een beschermend effect van lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies door de remming van COX-2 expressie en zuurstofradicalen vorming kunnen uitoefenen, hoewel andere mechanisme kan ook worden betrokken.
Verstrekt door Henry Ford Health System
Abstract
Doelstelling Onze eerdere studies hebben de werkzaamheid van resveratrol aangetoond, een druif bestanddeel bekend om zijn anti-oxidant en anti-inflammatoire eigenschappen, in het verminderen van tijdelijke drempel verschuivingen en afnemende cochleaire haarcellen schade na blootstelling aan lawaai. Deze studie werd ontworpen om de potentiŰle beschermingsmechanisme van resveratrol identificeren door het meten van het effect op cyclooxygenase-2 (COX-2) eiwitexpressie en reactieve zuurstof species (ROS) ontstaan ​​na geluidshinder.
Studie Ontwerp Gecontroleerde interventiestudie dier.
Instellen Otology Laboratory, Henry Ford Health System.
Onderwerpen en methoden TweeŰntwintig gezonde mannelijke Fischer 344 ratten (2-3 maanden oud) werden blootgesteld aan akoestische trauma van variabele duur, met of zonder tussenkomst. Een extra 20 gezonde mannelijke ratten werden gebruikt om COX-2 expressie te bestuderen op verschillende tijdstippen tijdens en na behandeling van 24 uur van blootstelling aan geluid. Cochleaire oogst werd uitgevoerd op verschillende tijdsintervallen voor meting van COX-2 eiwit expressie door Western blot analyse en immunokleuring. Perifeer bloed werd verkregen van ROS analyse met flowcytometrie.
Resultaten Akoestisch trauma blootstelling resulteerde in een progressieve up-regulatie van COX-2 eiwit expressie, begint om 8 uur en een piek van 32 uur. Evenzo ROS steeg de productie na blootstelling aan lawaai. Echter, de behandeling met resveratrol minder ruis ge´nduceerde COX-2 expressie en vorming van ROS in het bloed ten opzichte van de controles.
Conclusie COX-2 niveaus zijn dramatisch ge´nduceerd na blootstelling aan lawaai. Deze verhoogde expressie kan een potentieel mechanisme van lawaai-ge´nduceerd gehoorverlies (Lawaaidoofheid) en een mogelijk mechanisme van het vermogen van resveratrol om Lawaaidoofheid verzachten door zijn vermogen om COX-2 expressie te verminderen.


Printen

 

 

Reacties: