Home / Nieuws / ...

 

Arseen, oestrogeen en prostaatkanker*
Uit een laboratoriumstudie blijkt dat zowel zeer lage waarden arseen als oestrogeen veilig beschouwd kunnen worden doch de combinatie van beide stoffen aan zeer lage waarden de kans op prostaatkanker aanzienlijk kan verhogen. Oestrogeen werd in de studie bekeken omdat er steeds meer blootstelling is aan Bisphenol A (BPA) wat in het lichaam op oestrogeen lijkende stoffen achterlaat. Zeer kleine hoeveelheden arseen wordt aangetroffen in de grond, het water en de lucht zo ook in voeding, trouwens ook in sigarettenrook. Tot op heden hebben wetenschappers slechts veilige waarden van een bepaalde stof vastgesteld. In deze studie is nu gekeken naar een combinatie van stoffen, ook in hoeveelheden die als veilig worden beschouwd. Op zich veroorzaken kleine hoeveelheden arseen en oestrogeen geen grote schade aan het DNA doch de combinatie van beide stoffen brengt epigenetische veranderingen teweeg waardoor een beschadigde cel niet meer doodgaat maar verandert in een kankercel. 
(September 2013)

 

Cancer Risks Double When Two Carcinogens Present at 'Safe' Levels, Epigenetics Study Finds
Science knows that arsenic and estrogen can cause cancer. At certain very low levels, the chemicals offer little to no threats to human health.
However, new research conducted by Texas Tech University scientists has found that low doses of both chemicals together -- even at levels low enough to be considered "safe" for humans if they were on their own -- can cause cancer in prostate cells.
The combination of the two chemicals was almost twice as likely to create cancer in prostate cells, the research found. The study published online in the peer-reviewed journal The Prostate.
Kamaleshwar Singh, an assistant professor at The Institute of Environmental and Human Health (TIEHH) at Texas Tech said the findings could have an impact on health regulations regarding the "safe" doses of these chemicals and others. Most regulations are set by testing one chemical at a time on cells. Very few if any have looked at multiple chemicals at the same time.
"The majority of cancers are caused by environmental influences," Singh said. "Only about 5 to 10 percent of cancers are due to genetic predisposition. Science has looked at these chemicals, such as arsenic, and tested them in a lab to find the amounts that may cause cancer. But that's just a single chemical in a single test. In the real world, we are getting exposed to many chemicals at once."
Singh said he became interested in studying two chemicals at once after looking at arsenic's carcinogenic properties in a previous paper.
Because cigarette smoke and well water in some areas, including India, Mexico and even Lubbock county, can contain arsenic, Singh and his doctoral student, Justin Treas, wondered how the carcinogenic properties might change when paired with the presence of another carcinogenic chemical.
The two focused on estrogen because of the chemical's abundance. Many plastics, such as food can liners and bisphenol A (BPA), release small amounts of chemicals that mimic estrogen in the body.
"Co-exposure was creating a greater impact," Singh said. "That was one of the important findings of our study. The next thing we wanted to know is how these two chemicals are creating a greater effect."
Unlike stronger chemicals that do major damage to the DNA in a cell, such as benzene, arsenic and estrogen aren't major mutagens Singh said. Instead, their presence tends to stop certain genes from expressing. The process is called DNA hypermethylation.
In the experiment, human prostate cells were treated about once a week for six months with arsenic, estrogen and a combination of the two. Many of the tests involved levels of arsenic, estrogen or both at levels considered safe by the Environmental Protection Agency.
Treas said the two chemicals stopped the MLH1 gene, which is responsible for sending the signal to start the self-destruct sequence when a cell is damaged. Because the self-destruct couldn't activate, the cells became cancerous after exposure.
"With the lower dose not killing the cell, it's causing damages that go under the cell's radar," Treas said. "We found when you have two compounds together, lower doses could be more serious problem."DOI: 10.1002/pros.22701

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kanker Risico's Double Wanneer Twee carcinogenen aanwezig op 'veilige' niveaus , Epigenetica Study Finds
Science weet dat arseen en oestrogeen kanker kan veroorzaken . Op bepaalde zeer lage niveaus , de chemische producten bieden weinig tot geen bedreigingen voor de volksgezondheid .
Maar nieuw onderzoek uitgevoerd door de Texas Tech University wetenschappers heeft ontdekt dat lage doses van beide stoffen samen - zelfs op een niveau laag genoeg om te worden beschouwd als " veilig" voor de mens als ze op hun eigen - kanker kan veroorzaken in de prostaat cellen .
De combinatie van de twee stoffen was bijna twee keer zoveel kans om kanker te creŽren in de prostaat cellen , het onderzoek gevonden . De studie online gepubliceerd in het peer - reviewed tijdschrift De prostaat .
Kamaleshwar Singh , een assistent- professor aan het Instituut voor Milieu en Gezondheid van de mens ( TIEHH ) aan de Texas Tech zei dat de bevindingen kunnen een impact hebben op de gezondheid van regelgeving met betrekking tot de " veilige " dosis van deze chemische stoffen en anderen hebben . De meeste regelingen zijn ingesteld door het testen van een chemische stof in een tijd op de cellen . Zeer weinig of geen hebben gekeken naar meerdere stoffen tegelijk .
"De meerderheid van kankers worden veroorzaakt door omgevingsinvloeden , " zei Singh . " Slechts ongeveer 5 tot 10 procent van de kankers zijn te wijten aan genetische aanleg . Wetenschap heeft gekeken naar deze chemicaliŽn , zoals arsenicum , en ze getest in een laboratorium om de bedragen die kanker kunnen veroorzaken vinden . Maar dat is slechts een enkele chemische stof in een enkele testen . In de echte wereld , we krijgen blootgesteld aan vele chemicaliŽn tegelijk . "
Singh zei dat hij geÔnteresseerd in het bestuderen van twee stoffen in een keer na te kijken naar kankerverwekkende eigenschappen arsenicum in een eerdere paper werd .
Omdat sigarettenrook en goed water in sommige gebieden , waaronder India , Mexico en zelfs Lubbock County , kan arseen , Singh en zijn promovendus , Justin Treas , bevatten afgevraagd hoe de kankerverwekkende eigenschappen kunnen veranderen wanneer gecombineerd met de aanwezigheid van andere kankerverwekkende chemische stof.
De twee zich op oestrogeen omdat de chemische stof overvloed . Vele kunststoffen , zoals voedsel vuilniszakken en bisfenol A ( BPA ) , vrij kleine hoeveelheden chemicaliŽn die oestrogeen lichaam na te bootsen .
"Co - exposure was het creŽren van een grotere impact , " zei Singh . "Dat was een van de belangrijkste bevindingen van onze studie . Het volgende wat we wilden weten is hoe deze twee stoffen zijn het creŽren van een groter effect . "
Unlike sterkere chemicaliŽn die grote schade aan het DNA in een cel , zoals benzeen doen , arseen en oestrogeen zijn geen grote mutagenen Singh gezegd. In plaats daarvan , hun aanwezigheid heeft de neiging om bepaalde genen te stoppen uit te drukken . Het proces heet DNA Hypermethylering .
In het experiment werden menselijke prostaatcellen behandeld ongeveer een keer per week gedurende zes maanden arseen , oestrogeen en een combinatie van beide . Veel van de tests betrokken niveaus van arseen , oestrogeen of beide op niveaus veilig door de Environmental Protection Agency beschouwd .
Treas zei de twee stoffen stopte de MLH1 gen dat verantwoordelijk is voor het verzenden van het signaal naar de zelfvernietiging begint wanneer een cel wordt beschadigd . Omdat de zelfvernietiging kon activeren , werd de cellen kanker na blootstelling .
" Met de lagere dosis de cel niet doden , het veroorzaken van schade die verder gaan onder de radar van de cel , " zei Treas . "Wij vinden als u twee verbindingen samen , konden lagere doseringen ernstiger probleem . "DOI: 10.1002/pros.22701

Printen

 

 

Reacties: