Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D tegen pijn bij fybromyalgie*
Uit een kleine studie onder 30 vrouwen met fibromyalgie blijkt het belang van goede bloedwaarden vitamine D. Bij het begin van de studie hadden alle vrouwen lage bloedwaarden vitamine D (< 32 ng/ml = 80 mmol/l). Twintig weken lang kreeg de helft van de deelnemers aanvulling met vitamine D om bloedwaarden tussen de 32 en 48 ng/ml te krijgen. Tot zelfs een half jaar later bleken zij met de extra vitamine D aanzienlijk minder pijn en moeheid te ervaren.
Abstract van de studie. (Februari 2014)

 


Vitamin D supplements reduce pain in fibromyalgia sufferers
Patients with fibromyalgia syndrome (FMS) typically have widespread chronic pain and fatigue. For those with low vitamin D levels, vitamin D supplements can reduce pain and may be a cost-effective alternative or adjunct to other treatment, say researchers in the current issue of PAINģ.
In addition to pain and fatigue, individuals diagnosed with FMS may experience sleep disorders, morning stiffness, poor concentration, and occasionally mild-to-severe mental symptoms such as anxiety or depression. The condition can have a significant impact on the patient's quality of life, resulting in loss of employment and/or withdrawal from social life. There is no cure, and no treatment will address all of the symptoms, but some symptoms may be alleviated by physical therapy, cognitive behavioral therapy, temporary drug therapy (such as amitriptyline, duloxetine, or pregabaline) and multimodal therapies.
Calcifediol (also known as calcidiol, 25-hydroxycholecalciferol, or 25-hydroxyvitamin D (OH)D) is a prehormone produced in the liver by the enzyme cholecalciferol (vitamin D3). Calcifediol is then converted to calcitriol (1,25-(OH)2D3), which is the active form of vitamin D. The concentration of calcifediol in blood is considered the best indicator of vitamin D status.
Researchers hypothesized that vitamin D supplementation would reduce the degree of chronic pain experienced by FMS patients with low levels of calcifediol and also might improve other symptoms. "Low blood levels of calcifediol are especially common in patients with severe pain and fibromyalgia. But although the role of calcifediol in the perception of chronic pain is a widely discussed subject, we lack clear evidence of the role of vitamin D supplementation in fibromyalgia patients," says lead investigator Florian Wepner, MD, of the Department of Orthopaedic Pain Management, Spine Unit, Orthopaedic Hospital, Speising, Vienna, Austria. "We therefore set out to determine whether raising the calcifediol levels in these patients would alleviate pain and cause a general improvement in concomitant disorders."
In a randomized controlled trial, 30 women with FMS with low serum calcifediol levels (below 32ng/ml) were randomized to a treatment or control group. The goal for the treatment group was to achieve serum calcifediol levels between 32 and 48ng/ml for 20 weeks via oral cholecalciferol supplements. Serum calcifediol levels were reevaluated after five and 13 weeks, and the dose was reviewed based on the results. The calcifediol levels were measured again 25 weeks after the start of the supplementation, at which time treatment was discontinued, and after a further 24 weeks without supplementation.
Twenty-four weeks after supplementation was stopped, a marked reduction in the level of perceived pain occurred in the treatment group. Between the first and the 25th week on supplementation, the treatment group improved significantly on a scale of physical role functioning, while the placebo group remained unchanged. The treatment group also scored significantly better on a Fibromalgia Impact Questionnaire (FIQ) on the question of "morning fatigue." However, there were no significant alterations in depression or anxiety symptoms.
"We believe that the data presented in the present study are promising. FMS is a very extensive symptom complex that cannot be explained by a vitamin D deficiency alone. However, vitamin D supplementation may be regarded as a relatively safe and economical treatment for FMS patients and an extremely cost-effective alternative or adjunct to expensive pharmacological treatment as well as physical, behavioral, and multimodal therapies," says Wepner. "Vitamin D levels should be monitored regularly in FMS patients, especially in the winter season, and raised appropriately."
Journal Reference:
1. Florian Wepner, Raphael Scheuer, Birgit Schuetz-Wieser, Peter Machacek, Elisabeth Pieler-Bruha, Heide S. Cross, Julia Hahne, Martin Friedrich. Effects of vitamin D on patients with fibromyalgia syndrome: A randomized placebo-controlled trial. PAINģ, 2014; 155 (2): 261 DOI: 10.1016/j.pain.2013.10.002 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D-supplementen te verminderen pijn bij fibromyalgie-patiŽnten
PatiŽnten met fibromyalgie syndroom ( FMS ) hebben gewoonlijk voorkomende chronische pijn en vermoeidheid . Voor degenen met een lage vitamine D-spiegel , kan vitamine D-supplementen pijn te verminderen en kan een kosteneffectief alternatief voor of aanvulling op andere behandeling , zeggen onderzoekers in de huidige kwestie van PAIN ģ .
Naast pijn en vermoeidheid , kunnen individuen gediagnosticeerd met FMS slaapstoornissen , ochtendstijfheid , slechte concentratie , en soms milde tot ernstige mentale symptomen zoals angst of depressie . De aandoening kan een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiŽnt , met als gevolg verlies van werkgelegenheid en / of intrekking van het sociale leven . Er is geen genezing , en geen behandeling zal alle van de symptomen aan te pakken, maar sommige symptomen kunnen worden verlicht door fysieke therapie , cognitieve gedragstherapie , tijdelijke behandeling met medicijnen ( zoals amitriptyline , duloxetine , of pregabaline ) en multimodale therapieŽn.
Calcifediol ( ook bekend als calcidiol , 25 - hydroxycholecalciferol of 25 - hydroxyvitamine D ( OH ) D ) is een prehormone in de lever door het enzym cholecalciferol ( vitamine D3 ) . Calcifediol wordt vervolgens omgezet in calcitriol ( 1,25 - ( OH ) 2D3 ) , de actieve vorm van vitamine D. De concentratie van calcifediol in bloed wordt beschouwd als de beste indicator van vitamine D-status .
Onderzoekers de hypothese dat vitamine D-suppletie de mate van chronische pijn ervaren door FMS patiŽnten met lage niveaus van calcifediol zou verminderen en ook kunnen verbeteren andere symptomen . " Lage bloedspiegels van calcifediol zijn vooral vaak voor bij patiŽnten met ernstige pijn en fibromyalgie . Maar ofschoon de rol van calcifediol in de perceptie van chronische pijn is een veel besproken onderwerp , we duidelijk bewijs van de rol van vitamine D-suppletie bij fibromyalgie patiŽnten ontbreekt , "zegt hoofdonderzoeker Florian Wepner , MD , van de afdeling Orthopedische Pain Management , Spine Unit , Orthopaedic Hospital , Speising , Wenen , Oostenrijk . " Daarom trachtte te bepalen of de verhoging calcifediol bij deze patiŽnten zouden pijn verlichten en veroorzaken een algemene verbetering van bijkomende aandoeningen . "
In een gerandomiseerd onderzoek werden 30 vrouwen met FMS met lage serum calcifediol niveaus (onder 32ng/ml ) gerandomiseerd naar een behandeling of controle groep . Het doel voor de behandelde groep was om serum calcifediol niveaus tussen 32 en 48ng/ml bereiken gedurende 20 weken via orale cholecalciferol supplementen. Serum calcifediol niveaus werden opnieuw geŽvalueerd na vijf en 13 weken, en de dosis werd beoordeeld op basis van de resultaten . De calcifediol niveaus werden opnieuw gemeten 25 weken na aanvang van de suppletie , waarna de behandeling werd beŽindigd , en na nog eens 24 weken zonder suppletie .
Vierentwintig weken na suppletie werd gestopt , een duidelijke afname van het niveau van waargenomen pijn trad in de behandelingsgroep . Tussen de eerste en de 25e week suppletie , de behandelde groep significant verbeterd in een scala van fysische rol functioneren , terwijl de placebogroep onveranderd . De behandelde groep significant beter scoorde ook op een fibromyalgie Impact Questionnaire ( FIQ ) over de kwestie van "morning vermoeidheid. " Er waren echter geen significante veranderingen in depressie of angstklachten .
"Wij geloven dat de in deze studie gegevens zijn veelbelovend. FMS is een zeer uitgebreid complex van symptomen die niet kunnen worden verklaard door een tekort aan vitamine D alleen. Echter, vitamine D-suppletie als een relatief veilige en voordelige behandeling voor FMS patiŽnten worden beschouwd en een uiterst kosteneffectief alternatief of aanvulling op dure farmacologische behandeling evenals fysieke , gedrags-, en multimodale therapieŽn , "zegt Wepner . " Vitamine D dienen regelmatig te worden gecontroleerd bij FMS -patiŽnten , vooral in de winter , en op passende wijze verhoogd . "

Printen

 

 

Reacties: