Home / Nieuws / ...

 

Bisphenol en kanker*
Uit een studie, weliswaar met muizen, blijkt dat blootstelling aan bisphenol-A tijdens de zwangerschap en de borstvoeding een verhoogde kans geeft op het ontstaan van leverkanker bij de nakomelingen. Door blootstelling aan verschillende doseringen kregen wel 27% van de nakomelingen leverkanker. Hoe hoger de dosis hoe meer kans op tumoren. (BPA), een stof die wordt gebruikt voor de productie van polycarbonaat, een transparante plastic die onder andere gebruikt wordt als drager van CD's en DVD's en voor onbreekbare flessen voor (baby)voeding, voor tafelbestek, en voorwerpen voor gebruik in microgolfovens. Het wordt ook gebruikt in epoxyharsen die als beschermende coating aan de binnenkant van voedingsverpakkingen in blik of karton worden aangebracht, of in leidingen en reservoirs voor drinkwater. Bisfenol A wordt ook gebruikt in vlamvertragende middelen, ook in tandvullingen en als oplosmiddel voor drukinkten en in thermisch papier. Het is bewezen dat BPA kan vrijkomen uit de verpakking en in de voeding terechtkomt. De studie (Maart 2014)

 

 

Liver tumors found in mice exposed to BPA
In one of the first studies to show a significant association between BPA and cancer development, University of Michigan School of Public Health researchers have found liver tumors in mice exposed to the chemical via their mothers during gestation and nursing.
"We found that 27 percent of the mice exposed to one of three different doses of BPA through their mother's diet developed liver tumors and some precancerous lesions. The higher the dosage, the more likely they were to present with tumors," said Caren Weinhouse, U-M doctoral student in the School of Public Health's Department of Environmental Health Sciences and first author of the paper published online in Environmental Health Perspectives.
Mice whose mothers received the highest dosage, 50 mg of BPA per kg diet, were seven times more likely to have tumors than those whose mothers were not exposed to BPA.
The researchers said more research is needed to determine the implications for human health.
"This current study showing liver tumors in mice says let's take another look at BPA and cancer in humans," Weinhouse said, adding that next the lab will look for biomarkers in the mice genes that may signal risk for disease before it develops, and then try to see if similar characteristics are found in humans.
Bisphenol A, or BPA, is a chemical most commonly found in plastics, cash register receipts and the lining of food cans. It once was used in hard plastic bottles, including baby bottles, but many companies have removed it as concerns about health effects have been raised in recent years. Studies have estimated that at least 90 percent of Americans have some level of BPA in their bodies.
Previous research has found precancerous lesions associated with BPA exposure but the U-M study is the first statistically significant finding of clinically evident tumors in any organ, said Dana Dolinoy, the John G. Searle Assistant Professor of Environmental Health Sciences and senior/corresponding author of the study. Specifically, the researchers found that adult offspring of exposed mothers had an increase in liver tumors.
Dolinoy said another interesting finding in their research is that tumor development didn't discriminate by sex.
"In general, females are at lower risk of spontaneous development of liver cancer," she said. "That distinction was erased in this study, with both males and females showing tumors."
The researchers fed 6-week-old female mice diets containing one of three environmentally relevant doses of BPA prior to mating, then throughout pregnancy and nursing. They then took one male and one female from each litter and followed them through to 10 months.
Another point of interest in their research, Dolinoy said, is that most other small animal studies have involved direct exposure to BPA. In this research, it was the mothers who were exposed before conception. The offspring, therefore, were exposed as developing fetuses and pups, not as adults.
"A previous study that exposed adult mice to much higher doses of BPA did not show the same link to cancer development," she said. "This tells us the timing of exposure and the dosage are extremely critical in evaluating study outcomes."
One year ago, Dolinoy's lab found BPA in human fetal liver tissue, demonstrating that there is considerable exposure to the chemical during pregnancy. In that study, they also found a proportionately higher concentration of free BPA -- as opposed to conjugated forms modified by the body for elimination -- showing that the ability to flush the chemical from the body is not the same in fetuses as in adults.
Journal Reference:
1. Caren Weinhouse, Olivia S. Anderson, Ingrid L. Bergin, David J. Vandenbergh, Joseph P. Gyekis, Marc A. Dingman, Jingyun Yang, Dana C. Dolinoy. Dose-Dependent Incidence of Hepatic Tumors in Adult Mice following Perinatal Exposure to Bisphenol A. Environmental Health Perspectives, 2014; DOI: 10.1289/ehp.1307449 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Levertumoren gevonden bij muizen blootgesteld aan BPA
In een van de eerste studies een significante associatie tussen BPA en kankerontwikkeling tonen, hebben Universiteit van Michigan School of Public Health onderzoekers levertumoren gevonden bij muizen blootgesteld via hun moeders chemische tijdens zwangerschap en verpleging .
"Wij vonden dat 27 procent van de muizen blootgesteld aan een van de drie verschillende doses van BPA via de voeding van hun moeder ontwikkeld levertumoren en sommige precancereuze letsels . Hoe hoger de dosis , hoe groter de kans dat ze zouden met tumoren presenteren ", zegt Caren Weinhouse , UM doctoraal student in de School of Public Health Department of Environmental Health Sciences en eerste auteur van het papier online gepubliceerd in Environmental Health Perspectives .
Muizen van wie de moeder ontving de hoogste dosering , 50 mg BPA per kg dieet , waren zeven keer meer kans op tumoren dan degenen wier moeders werden niet blootgesteld aan BPA hebben .
De onderzoekers zei dat meer onderzoek nodig is om de gevolgen voor de menselijke gezondheid te bepalen .
" Deze huidige studie toont lever tumoren bij muizen zegt laten we nog eens kijken naar BPA en kanker bij de mens , " zei Weinhouse , eraan toevoegend dat naast het lab gaat op zoek naar biomarkers in de muizen genen die het risico kunnen duiden op de ziekte voordat het zich ontwikkelt , en vervolgens proberen om te zien of soortgelijke kenmerken worden vastgesteld bij de mens.
Bisfenol A of BPA is een chemische meest gevonden in kunststoffen, kassabonnen en de voering van conservenblikken . Het ooit werd gebruikt in hard plastic flessen , waaronder zuigflessen , maar veel bedrijven hebben het verwijderd als de bezorgdheid over effecten op de gezondheid zijn gerezen in de afgelopen jaren. Studies hebben geschat dat ten minste 90 procent van de Amerikanen hebben een mate van BPA in hun lichaam .
Eerder onderzoek heeft precancereuze letsels ten gevolge van blootstelling BPA gevonden maar de UM studie is de eerste statistisch significante bevinding van klinisch evidente tumoren in een orgaan , zei Dana Dolinoy , de John G. Searle assistent-hoogleraar Environmental Health Sciences en senior / overeenkomstige auteur van de studie. Specifiek, vonden de onderzoekers dat volwassen nakomelingen van blootgestelde moeders hadden een toename van levertumoren .
Dolinoy zei een andere interessante bevinding in hun onderzoek is dat de ontwikkeling van tumoren niet discrimineren naar geslacht .
"In het algemeen , vrouwen zijn op een lager risico op spontane ontwikkeling van leverkanker , " zei ze . "Dat onderscheid werd gewist in deze studie , met zowel mannen als vrouwen tonen tumoren. "
De onderzoekers gevoed 6 - weken oude vrouwelijke muizen een dieet met een van de drie milieu relevante doses BPA vr de paring , daarna tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Ze nam toen een mannetje en een vrouwtje van elk nest en volgde hen tot 10 maanden .
Een ander punt van belang in hun onderzoek , Dolinoy zei , is dat de meeste andere kleine dierstudies directe blootstelling aan BPA betrokken . In dit onderzoek was het de moeders die werden blootgesteld vr de conceptie . De nakomelingen , dus werden ontmaskerd als de ontwikkeling van foetussen en pups , niet als volwassenen.
" Een eerdere studie dat volwassen muizen blootgesteld aan veel hogere doses van BPA heeft dezelfde link naar de ontwikkeling van kanker niet laten zien , " zei ze . " Dit vertelt ons de timing van de blootstelling en de dosering zijn zeer kritisch bij het beoordelen van studieresultaten . "
Een jaar geleden , Dolinoy 's lab gevonden BPA in menselijk foetaal leverweefsel , waaruit blijkt dat er een aanzienlijke blootstelling aan de stof tijdens de zwangerschap. In deze studie vonden zij ook verhoudingsgewijs hogere concentratie vrije BPA - in tegenstelling tot geconjugeerde vormen gemodificeerd door het lichaam voor eliminatie - blijkt dat de mogelijkheid om de chemische spoelen uit het lichaam niet hetzelfde in foetussen als bij volwassenen .

Printen

 

 

Reacties: