Home / Nieuws / ...

 

Risico’s van prenatale blootstelling aan stoffen
Verbanden tussen blootstelling en gezondheidseffecten.
Voor welke gezondheidsproblemen bestaat momenteel bewijs dat ze verband houden met prenatale of vroeg postnatale blootstelling aan stoffen via de moeder? De commissie heeft voor de beantwoording van deze vraag vier typen gezondheidseffecten onder de loep genomen en de bewijskracht als aangetoond, waarschijnlijk of mogelijk geclassificeerd, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van primair epidemiologische en aanvullend toxicologische informatie.
Ten eerste blijkt blootstelling aan PCB’s en PBDE’s bij bepaalde niveaus de werking van de schildklier nadelig te beďnvloeden. Dat verband acht de commissie voor PCB’s aangetoond en voor PBDE’s waarschijnlijk. Niet bewezen is dat dit op latere leeftijd ook tot gezondheidsschade leidt, al zijn daar wel aanwijzingen voor.
Ten tweede wordt een verband tussen prenatale blootstelling aan dioxinen en dioxineachtige PCB’s en een minder goede werking van het immuunsysteem als aangetoond gekwalificeerd. Of perfluorverbindingen eenzelfde effect hebben wordt beoordeeld als waarschijnlijk.
Ten derde zijn er effecten op het zenuwstelsel. Afzonderlijke effecten zijn daarbij niet altijd gemakkelijk te identificeren, omdat het zenuwstelsel een systeem is met veel onderling samenhangende processen.
Maar alle onderzoeken naar deeleffecten samen leiden tot de kwalificaties aangetoond voor de verbanden tussen effecten op het zenuwstelsel en prenatale blootstelling aan lood, methylkwik, PCB’s en dioxineachtige stoffen en organofosfaten.
De bewijskracht voor een verband met DDT/DDE, PBDE’s en perfluorverbindingen kwalificeert de commissie als waarschijnlijk.
In het geval van ftalaten, cadmium en bisfenol A (BPA) luidt de kwalificatie: mogelijk.
In de categorie ‘overige effecten’ kan ten slotte een aangetoond verband gelegd worden tussen een lager geboortegewicht en de prenatale blootstelling aan PCB’s. Voor lood wordt het verband tussen prenatale blootstelling en cardiovasculaire effecten gekwalificeerd als mogelijk. Dezelfde kwalificatie geldt voor het verband tussen groeivertraging en prenatale blootstelling aan BPA.
Gezondheidsraad. Het volledige advies. (Maart 2014)

 

 


Printen

 

 

Reacties: