Home / Nieuws / ...

 

Bisphenol en zwangerschap*
Uit een studie weliswaar met resusapen blijkt dat bisphenol-A de ontwikkeling van de organen van de foetus duidelijk kan verstoren. (BPA), een stof die wordt gebruikt voor de productie van polycarbonaat, een transparante plastic die onder andere gebruikt wordt als drager van CD's en DVD's en voor onbreekbare flessen voor (baby)voeding, voor tafelbestek, en voorwerpen voor gebruik in microgolfovens. Het wordt ook gebruikt in epoxyharsen die als beschermende coating aan de binnenkant van voedingsverpakkingen in blik of karton worden aangebracht, of in leidingen en reservoirs voor drinkwater. Bisfenol A wordt ook gebruikt in vlamvertragende middelen, ook in tandvullingen en als oplosmiddel voor drukinkten en in thermisch papier. Het is bewezen dat BPA kan vrijkomen uit de verpakking en in de voeding terechtkomt. In de studie werden zwangere resusapen al dan niet blootgesteld aan zeer lage hoeveelheden BPA, een hoeveelheid die veel minder is dan waaraan mensen in het dagelijkse leven worden blootgesteld. De foetussen van de apen, deze zijn trouwens zeer goed vergelijkbaar met menselijke foetussen, die blootgesteld waren aan BPA bleken duidelijk afwijkingen te vertonen aan verschillende organen in tegenstelling tot de apen die niet blootgesteld waren. De studie. (April 2014)

 

 

Bisphenol A (BPA) at very low levels can adversely affect developing organs in primates
Bisphenol A (BPA) is a chemical that is used in a wide variety of consumer products, such as resins used to line metal food and beverage containers, thermal paper store receipts, and dental composites. BPA exhibits hormone-like properties, and exposure of fetuses, infants, children or adults to the chemical has been shown to cause numerous abnormalities, including cancer, as well as reproductive, immune and brain-behavior problems in rodents. Now, researchers at the University of Missouri have determined that daily exposure to very low concentrations of BPA by pregnant females also can cause fetal abnormalities in primates.
"BPA is an endocrine disrupting chemical that has been demonstrated to alter signaling mechanisms involving estrogen, androgen and thyroid hormones," said Frederick vom Saal, Curators Professor of Biological Sciences in the College of Arts and Science at MU. "Previous studies in rodents have demonstrated that maternal exposure to very low doses of BPA can significantly alter fetal development, resulting in a variety of adverse outcomes in the fetus. Our study is one of the first to show this also happens in primates."
Although BPA is considered a toxic chemical in other countries such as Canada, the U.S. has been slow to address the issue, said vom Saal. Until now, most studies involving BPA have been conducted on laboratory mice and rats, leading U.S. regulatory agencies to call for studies in primates. With funding provided by the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), a research institute of the National Institutes of Health, vom Saal and his colleagues studied the chemical's blood levels in pregnant female rhesus monkeys and their fetuses, which are considered to be very similar to human fetuses.
After collecting tissue samples, other researchers analyzed the tissues to determine if BPA exposure was harmful to fetal development. Researchers found evidence of significant adverse effects in mammary glands, ovaries, brain, uterus, lung and heart tissues in BPA exposed fetus when compared to fetuses not exposed to BPA. The abnormalities were caused by levels of BPA in the monkey fetuses that were very similar to levels reported in previous studies of BPA in human fetuses.
"The very low-level exposure to BPA we delivered once a day to the rhesus monkeys is far less than the BPA levels humans are exposed to each day, which reflects multiple exposures," vom Saal said. "Our findings suggest that traditional toxicological studies likely underestimate actual human exposure and show, unequivocally, that biologically active BPA passes from the mother to the fetus. Additionally, our latest study shows that BPA causes damage to developing systems of monkey fetuses, and this is of great concern for human fetuses."
Journal Reference:
1. Frederick vom Saal, Catherine A. VandeVoort, Julia A. Taylor, Wade V. Welshons Pierre-Louis Toutain and Patricia A Hunt. Bisphenol A (BPA) pharmacokinetics with daily oral bolus or continuous exposure via silastic capsules in pregnant rhesus monkeys: relevance for human exposures. Reproductive Toxicology, 2014 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bisphenol A ( BPA ) en zeer lage niveaus kan een negatief effect ontwikkelende organen bij primaten
Bisphenol A ( BPA ) is een chemische stof die wordt gebruikt in een breed scala van consumentenproducten , zoals harsen voor metaalvoedsel en drankhouders , thermisch papier opslagontvangstbewijzen en tandheelkundige composieten lijn . BPA vertoont hormoon - achtige eigenschappen , en blootstelling van foetussen , zuigelingen , kinderen of volwassenen om de chemische is aangetoond dat talrijke afwijkingen, zoals kanker, alsmede reproductieve , immuun-en hersen - gedragsproblemen bij knaagdieren veroorzaken . Nu , onderzoekers bij de Universiteit van Missouri hebben vastgesteld dat dagelijkse blootstelling aan zeer lage concentraties van BPA door zwangere vrouwen kunnen ook foetale afwijkingen veroorzaken bij primaten .
" BPA is een hormoonverstorende chemische stof waarvan is aangetoond dat te veranderen signalerende mechanismen die oestrogeen, androgeen -en schildklierhormonen , " zei Frederick vom Saal , Curators hoogleraar Biologische Wetenschappen aan de Universiteit van Kunsten en Wetenschappen bij MU . " Eerdere studies bij knaagdieren hebben aangetoond dat blootstelling van de moeder aan zeer lage dosissen BPA aanzienlijk kunnen veranderen foetale ontwikkeling , waardoor een groot aantal negatieve resultaten in de foetus . Onze studie is een van de eerste om aan te tonen dat gebeurt ook bij primaten . "
Hoewel BPA wordt beschouwd als een giftige chemische stof in andere landen zoals Canada , heeft de VS traag om de kwestie aan te pakken , zei vom Saal . Tot nu toe hebben de meeste studies met BPA uitgevoerd op laboratorium muizen en ratten , toonaangevende Amerikaanse regelgevende instanties op te roepen tot studies bij primaten . Met informatie van de National Institute of Environmental Health Sciences ( NIEHS ) , een onderzoeksinstituut van de National Institutes of Health financiering , vom Saal en zijn collega's bestudeerden de chemische stof in het bloed bij zwangere vrouwelijke rhesusapen en hun foetussen , die worden beschouwd als zeer zijn vergelijkbaar met humane foetussen .
Na het verzamelen van weefselmonsters , andere onderzoekers analyseerden de weefsels te bepalen of BPA blootstelling schadelijk zijn voor de foetus was . Onderzoekers vonden bewijs van in borstklieren , eierstokken , hersenen , baarmoeder , longen en het hart weefsels in BPA blootgestelde foetus significante negatieve effecten in vergelijking met foetussen niet blootgesteld aan BPA . De afwijkingen werden veroorzaakt door niveaus van BPA in de aap foetussen die zeer vergelijkbaar met niveaus in eerdere studies van BPA in menselijke foetussen waren .
" De blootstelling zeer laag niveau aan BPA we een keer per dag naar de resusapen geleverd is veel minder dan de niveaus BPA mensen worden blootgesteld aan elke dag, die meerdere belichtingen weerspiegelt , " zei vom Saal . " Onze bevindingen suggereren dat traditionele toxicologische studies waarschijnlijk onderschatting van de werkelijke blootstelling van de mens en tonen , ondubbelzinnig , dat biologisch actieve BPA gaat van de moeder naar de foetus . Bovendien, onze nieuwste studie toont aan dat BPA veroorzaakt schade aan de ontwikkeling van systemen van aap foetussen , en dit is van groot belang voor de menselijke foetussen . "
Dagboek Referentie :
1 . Frederick vom Saal , Catherine A. Vandevoort , Julia A. Taylor , Wade V. Welshons Pierre - Louis Toutain en Patricia A Hunt. Bisphenol A ( BPA ) farmacokinetiek met dagelijkse orale bolus of continue blootstelling via silastische capsules bij zwangere rhesusapen : relevantie voor de menselijke blootstelling . Reproductive Toxicology , 2014

Printen

 

 

Reacties: