Home / Nieuws / ...

 

Koffie en levercirrose*
Uit een studie onder ruim 63.000 Chinezen die 15 jaar gevolgd werden blijkt dat koffie drinken de kans om dood te gaan aan een levercirrose flink kan doen afnemen. Twee of meer koppen koffie per dag doet de kans op doodgaan wel met 2/3 afnemen, speciaal voor cirroses die niet het gevolg zijn van een niet-virale hepatitis. Alcohol daarentegen vergroot duidelijk de kans om te overlijden aan cirrose. De studie.  (Mei 2014)

 

 

Coffee consumption reduces mortality risk from liver cirrhosis
New research reveals that consuming two or more cups of coffee each day reduces the risk of death from liver cirrhosis by 66%, specifically cirrhosis caused by non-viral hepatitis. Findings in Hepatology, a journal published by Wiley on behalf of the American Association for the Study of Liver Diseases, show that tea, fruit juice, and soft drink consumption are not linked to cirrhosis mortality risk. As with previous studies heavy alcohol use was found to increase risk of death from cirrhosis.
A 2004 report from The World Health Organization (WHO) estimates that each year 1.3% of total death worldwide is caused by liver cirrhosis. Previous research shows that 29 million Europeans have chronic liver disease, with 17,000 deaths annually attributed to cirrhosis. Further WHO reports state that liver cirrhosis is the 11th leading cause of death in the U.S.
"Prior evidence suggests that coffee may reduce liver damage in patients with chronic liver disease," said lead researcher, Dr. Woon-Puay Koh with Duke-NUS Graduate Medical School Singapore and the National University of Singapore. "Our study examined the effects of consuming coffee, alcohol, black tea, green tea, and soft drinks on risk of mortality from cirrhosis."
This prospective population-based study, known as The Singapore Chinese Health Study, recruited 63,275 Chinese subjects between the ages of 45 and 74 living in Singapore. Participants provided information on diet, lifestyle choices, and medical history during in-person interviews conducted between 1993 and 1998. Patients were followed for an average of nearly 15 years, during which time there were 14,928 deaths (24%); 114 of them died from liver cirrhosis. The mean age of death was 67 years.
Findings indicate that those who drank at least 20 g of ethanol daily had a greater risk of cirrhosis mortality compared to non-drinker. In contrast, coffee intake was associated with a lower risk of death from cirrhosis, specifically for non-viral hepatitis related cirrhosis. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), a chronic liver disease related to the metabolic syndrome and more sedentary affluent lifestyle, likely predominates among the non-viral hepatitis related cirrhosis group. In fact, subjects who drank two or more cups per day had a 66% reduction in mortality risk, compared to non-daily coffee drinkers. However, coffee intake was not associated with viral hepatitis B related cirrhosis mortality.
"Our study is the first to demonstrate a difference between the effects of coffee on non-viral and viral hepatitis related cirrhosis mortality," concludes Dr. Koh. "This finding resolves the seemingly conflicting results on the effect of coffee in Western and Asian-based studies of death from liver cirrhosis. Our finding suggests that while the benefit of coffee may be less apparent in the Asian population where chronic viral hepatitis B predominates currently, this is expected to change as the incidence of non-viral hepatitis related cirrhosis is expected to increase in these regions, accompanying the increasing affluence and westernizing lifestyles amongst their younger populations."
Journal Reference:
1. George Boon-Bee Goh, Wan-Cheng Chow, Renwei Wang, Jian-Min Yuan, Woon-Puay Koh. Coffee, alcohol and other beverages in relation to cirrhosis mortality: the Singapore Chinese Health Study. Hepatology, 2014; DOI: 10.1002/hep.27054 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De consumptie van koffie vermindert sterfte risico van levercirrose
Nieuw onderzoek toont aan dat de consumptie van twee of meer kopjes koffie per dag vermindert het risico op overlijden door levercirrose met 66 % , met name cirrose veroorzaakt door niet - virale hepatitis . Bevindingen in Hepatology , een tijdschrift uitgegeven door Wiley gepubliceerd namens de Amerikaanse Vereniging voor de Studie van leverziekten , blijkt dat thee , vruchtensap en frisdrank consumptie is niet gekoppeld aan cirrose sterfterisico . Net als bij eerdere studies zwaar alcoholgebruik werd gevonden om het risico van overlijden te verhogen van cirrose .
Een rapport uit 2004 van The World Health Organization ( WHO ) schat dat elk jaar wordt 1,3% van de totale sterfte wereldwijd veroorzaakt door levercirrose . Eerder onderzoek toont aan dat 29 miljoen Europeanen hebben een chronische leverziekte , met 17.000 sterfgevallen per jaar toegeschreven aan cirrose . Verdere WHO meldt staat dat levercirrose is de 11de belangrijkste doodsoorzaak in de VS
"Voorafgaand bewijs suggereert dat koffie leverschade kan verminderen bij patiŽnten met een chronische leverziekte , " aldus hoofdonderzoeker , Dr Woon - Puay Koh met Duke - NUS Graduate Medical School Singapore en de National University of Singapore . "Onze studie onderzocht de effecten van de consumptie van koffie, alcohol , zwarte thee , groene thee , en frisdranken op het risico van sterfte door levercirrose . "
Deze prospectieve populatie gebaseerde studie , bekend als The Singapore Chinese Health Study , aangeworven 63.275 Chinese personen in de leeftijd tussen 45 en 74 woonachtig in Singapore . Deelnemers verstrekte informatie over voeding , leefstijl en medische geschiedenis tijdens de in - persoon interviews tussen 1993 en 1998 patiŽnten werden gevolgd voor een gemiddelde van bijna 15 jaar , gedurende welke tijd waren er 14.928 sterfgevallen ( 24 % ) . ; 114 van hen stierven aan levercirrose . De gemiddelde leeftijd van overlijden was 67 jaar .
Bevindingen geven aan dat die ten minste 20 g ethanol dronken daags een groter risico van cirrose sterfte in vergelijking met niet - drinker . Daarentegen werd koffie inname geassocieerd met een lager risico van dood door cirrose , specifiek voor niet - virale hepatitis gerelateerde cirrose . Niet - alcoholische vette leverziekte ( NAFLD ) , een chronische leverziekte gerelateerd aan het metabool syndroom en sedentaire levensstijl welvarende , waarschijnlijk overheerst onder de niet - virale hepatitis gerelateerde cirrose groep . In feite , patiŽnten die twee of meer kopjes per dag dronken hadden een 66% vermindering van de sterfte risico , in vergelijking met niet - dagelijkse koffie drinkers. Echter , werd koffie inname niet geassocieerd met virale hepatitis B gerelateerde cirrose sterfte .
"Onze studie is de eerste om een verschil tussen de effecten van koffie op niet-virale en virale hepatitis -gerelateerde cirrose sterfte aan te tonen , " concludeert Dr Koh . " Deze bevinding lost de schijnbaar tegenstrijdige resultaten over het effect van koffie in westerse en Aziatische gebaseerde studies overlijden aan levercirrose . Onze bevinding suggereert dat terwijl het voordeel koffie minder zichtbaar kan in de Aziatische bevolking waar chronische virale hepatitis B overheerst nog dit zal naar verwachting veranderen als de incidentie van niet - virale hepatitis gerelateerde cirrose zal naar verwachting toenemen in deze regio's , bij de toenemende welvaart en verwesterende leefstijl onder hun jongere bevolking . "
Dagboek Referentie :
1 . George Boon - Bee Goh , Wan - Cheng Chow , Renwei Wang , Jian - Min Yuan , Woon - Puay Koh . Koffie, alcohol en andere dranken in relatie tot cirrose sterfte : de Singapore Chinese Health Study . Leverziekten , 2014 ; DOI : 10.1002/hep.27054

Printen

 

 

Reacties: