Home / Nieuws / ...

 

Biologische voeding voor minder pesticiden in het lichaam*
Uit een Amerikaanse studie onder een kleine 4.500 mensen blijkt dat het eten van biologische producten zorgt voor aanzienlijk minder pesticiden in het lichaam. In de studie werd gekeken naar de meest gebruikte pestciden, de organofosfaten. Zij die het meeste biologisch aten bleken wel 65% minder pesticiden in hun lichaam te hebben. De gemeten waarden vallen nog wel binnen de grenzen die door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) zijn vastgesteld. Doch volgens de onderzoekers kunnen zelfs bij lage concentraties deze organofosfaten schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Ze zijn van mening dat de huidige richtlijnen veel te soepel zijn. Trouwens bepaalde voeding zoals perziken, appels, aardbeien, kersen, peren, spinazie en sla kun je beter al biologisch kopen omdat daar volgens onderzoek nog de meeste vervuilende stoffen opzitten.
De studie. (Februari 2015)


 

Organic food reduces pesticide exposure
While health-conscious individuals understand the benefits of eating fresh fruits and veggies, they may not be aware of the amount of pesticides they could be ingesting along with their vitamin C and fiber. A new study to be published in the Feb. 5 edition of Environmental Health Perspectives is among the first to predict a person's pesticide exposure based on information about their usual diet.
The study was led by Cynthia Curl, an assistant professor in Boise State University's School of Allied Health Sciences. She recently joined Boise State from the University of Washington.
Curl and her colleagues analyzed the dietary exposure of nearly 4,500 people from six U.S. cities to organophosphates (OPs), the most common insecticides used on conventionally grown produce in the United States. OP pesticides are linked to a number of detrimental health effects, particularly among agricultural workers who are regularly exposed to the chemicals.
Results showed that among individuals eating similar amounts of fruits and vegetables, those who reported eating organic produce had significantly lower OP pesticide exposures than those consuming conventionally grown produce. In addition, consuming those conventionally grown foods typically treated with more of these pesticides during production, including apples, nectarines and peaches, was associated with significantly higher levels of exposure.
"For most Americans, diet is the primary source of OP pesticide exposure," said Curl "The study suggests that by eating organically grown versions of those foods highest in pesticide residues, we can make a measurable difference in the levels of pesticides in our bodies."
This study included dietary data collected from participants in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, a large, multi-institutional project funded by the National Heart, Lung and Blood Institute that is investigating factors that influence the onset of cardiovascular disease.
The researchers were able to predict each participant's exposure to OP pesticides based on the amount and type of produce each participant typically ate and the U.S. Department of Agriculture's measurements of pesticide residue levels on those foods. The researchers then compared these predictions to pesticide metabolite levels measured in urine samples from a subset of 720 of these people.
While Curl's study is not the first to link organic produce with reduced pesticide exposure, the method she used may have significant implications for future research. By combining self-reported information on typical food consumption with USDA measurements, researchers will be able to conduct research on the relationship between dietary pesticide exposure and health outcomes in bigger populations, without needing to measure urinary metabolites.
"If we can predict pesticide exposure using dietary questionnaire data, then we may be able to understand the potential health effects of dietary exposure to pesticides without having to collect biological samples from people," Curl said. "That will allow research on organic food to be both less expensive and less invasive."
"The next step is to use these exposure predictions to examine the relationship between dietary exposure to pesticides and health outcomes, including neurological and cognitive endpoints. We'll be able to do that in this same population of nearly 4,500 people," she said.
One way people can reduce their pesticide exposure, said Curl, is to eat organic versions of those foods that are listed on the Environmental Working Group's "Dirty Dozen" list, which ranks fruits and vegetables according to pesticide residue level.
Journal Reference:
1. Cynthia L. Curl, Shirley A. A. Beresford, Richard A. Fenske, Annette L. Fitzpatrick, Chensheng Lu, Jennifer A. Nettleton, Joel D. Kaufman. Estimating Pesticide Exposure from Dietary Intake and Organic Food Choices: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Environmental Health Perspectives, 2015; DOI: 10.1289/ehp.1408197 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Biologisch voedsel vermindert de blootstelling aan pesticiden
Terwijl de gezondheid-bewuste individuen te begrijpen van de voordelen van het eten van vers fruit en groenten, kunnen zij niet op de hoogte van het bedrag van pesticiden ze kunnen worden inname samen met hun vitamine C en vezels. Een nieuwe studie in het februari 5 editie van Environmental Health Perspectives zal worden gepubliceerd is een van de eerste om de blootstelling van een persoon pesticide te voorspellen op basis van informatie over hun gebruikelijke dieet.
De studie werd geleid door Cynthia Curl, een assistent-professor in de School van Allied Health Sciences Boise State University. Ze heeft onlangs toegetreden tot de Boise State van de Universiteit van Washington.
Krullen en haar collega's analyseerden de inname via de voeding van bijna 4.500 mensen uit zes Amerikaanse steden aan organofosfaten (OP's), de meest voorkomende insecticiden gebruikt op conventioneel geteelde producten in de Verenigde Staten. OP bestrijdingsmiddelen zijn gekoppeld aan een aantal nadelige effecten op de gezondheid, met name onder landarbeiders die regelmatig worden blootgesteld aan de chemische stoffen.
De resultaten toonden aan dat tussen individuen eten van vergelijkbare hoeveelheden groenten en fruit, die meldde het eten van biologische producten hadden significant lagere OP bestrijdingsmiddel blootstellingen dan deze consumeren conventioneel geteelde producten. Bovendien verbruiken deze conventioneel gekweekt voedsel doorgaans behandeld met meer van deze pesticiden tijdens de productie, zoals appels, nectarines en perziken, werd geassocieerd met significant hogere blootstelling.
"Voor de meeste Amerikanen, voeding is de primaire bron van blootstelling OP pesticiden", aldus Krul "De studie suggereert dat door het eten van biologisch geteelde versies van deze voedingsmiddelen hoogste in residuen van bestrijdingsmiddelen, kunnen we een meetbaar verschil te maken in de niveaus van pesticiden in ons lichaam . '
Deze studie omvatte dieet gegevens verzameld van de deelnemers in de Multi-Etnische Studie van atherosclerose, een grote, multi-institutionele project gefinancierd door de National Heart, Lung and Blood Institute, dat onderzoekt factoren die het ontstaan van hart- en vaatziekten beÔnvloeden.
De onderzoekers waren in staat om de blootstelling van elke deelnemer aan OP bestrijdingsmiddelen op basis van de hoeveelheid en het type te produceren elke deelnemer meestal aten en het Amerikaanse ministerie van metingen van pesticide residuen die levensmiddelen Landbouw voorspellen. De onderzoekers vergeleken deze voorspellingen aan pesticiden metaboliet niveaus gemeten in urine monsters uit een subset van 720 van deze mensen.
Terwijl Curl's studie is niet de eerste om biologische producten te koppelen met een verminderde blootstelling aan pesticiden, kan de methode gebruikte ze belangrijke implicaties voor toekomstig onderzoek. Door het combineren van zelf-gerapporteerde informatie over typische voedselconsumptie met USDA metingen, zullen onderzoekers in staat zijn om onderzoek te doen naar de relatie tussen blootstelling via de voeding pesticide en gezondheidsuitkomsten in grotere populatie, zonder dat metabolieten in de urine te meten.
"Als we de blootstelling aan pesticiden kan voorspellen met behulp van dieet vragenlijst gegevens, dan kunnen we in staat zijn om de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling via de voeding aan pesticiden te begrijpen zonder dat biologische monsters te verzamelen van mensen", zei Krul. "Dat zal toelaten onderzoek naar biologisch voedsel om zowel minder duur en minder invasief zijn."
"De volgende stap is om deze blootstelling voorspellingen gebruiken om de relatie tussen de blootstelling via de voeding aan pesticiden en gezondheidsresultaten, met inbegrip van neurologische en cognitieve eindpunten te onderzoeken. We zullen in staat zijn om dat te doen in deze zelfde populatie van bijna 4.500 mensen," zei ze.
Een manier mensen kunnen hun blootstelling aan pesticiden te verminderen, zei Krul, is om organische versies van deze voedingsmiddelen die worden vermeld op de lijst van de Environmental Working Group "Dirty Dozen", die groenten en fruit rangschikt volgens de residuen van bestrijdingsmiddelen te eten.
Dagboek Referentie:
1. Cynthia L. Curl, Shirley AA Beresford, Richard A. Fenske, Annette L. Fitzpatrick, Chensheng Lu, Jennifer A. Nettleton, JoŽl D. Kaufman. Het schatten van bestrijdingsmiddelen Blootstelling van de voedselopname en de Organic Food Choices: De Multi-etnische Studie van atherosclerose (MESA). Environmental Health Perspectives, 2015; DOI: 10,1289 / ehp.1408197

Printen

 

 

Reacties: