Home / Nieuws / ...

 

Combinatie van "veilige" stoffen kan toch leiden tot kanker*
Een groep van 200 wetenschappers uit 28 landen stelt in een studie dat een combinatie van chemische stoffen, die bij een lage dosis als veilig worden aangemerkt, synergetisch kunnen werken en zo lichaamsweefsels zodanig kunnen beÔnvloeden dat kanker kan ontstaan. 85 chemische stoffen werden onderzocht, waaronder bekende als bisphenol-A (BPA), insecticides als rotaton en het antibacteriŽle triclosan.
De studie. (September 2015)


 

Common chemicals may act together to increase cancer risk, study finds
Common environmental chemicals assumed to be safe at low doses may act separately or together to disrupt human tissues in ways that eventually lead to cancer, according to a task force of nearly 200 scientists from 28 countries, including one from Oregon State University.
In a nearly three-year investigation of the state of knowledge about environmentally influenced cancers, the scientists studied low-dose effects of 85 common chemicals not considered to be carcinogenic to humans.
The researchers reviewed the actions of these chemicals against a long list of mechanisms that are important for cancer development. Drawing on hundreds of laboratory studies, large databases of cancer information, and models that predict cancer development, they compared the chemicals' biological activity patterns to 11 known cancer "hallmarks" -- distinctive patterns of cellular and genetic disruption associated with early development of tumors.
The chemicals included bisphenol A (BPA), used in plastic food and beverage containers; rotenone, a broad-spectrum insecticide; paraquat, an agricultural herbicide; and triclosan, an antibacterial agent used in soaps and cosmetics.
In their survey, the researchers learned that 50 of the 85 chemicals had been shown to disrupt functioning of cells in ways that correlated with known early patterns of cancer, even at the low, presumably benign levels at which most people are exposed.
For 13 of them, the researchers found evidence of a dose-response threshold -- a level of exposure at which a chemical is considered toxic by regulators. For 22, there was no toxicity information at all.
"Our findings also suggest these molecules may be acting in synergy to increase cancer activity," said William Bisson, an assistant professor and cancer researcher at OSU and a team leader on the study. "For example, EDTA, a metal-ion-binding compound used in manufacturing and medicine, interferes with the body's repair of damaged genes.
"EDTA doesn't cause genetic mutations itself," said Bisson, "but if you're exposed to it along with some substance that is mutagenic, it enhances the effect because it disrupts DNA repair, a key layer of cancer defense."
Bisson said the main purpose of this study was to highlight gaps in knowledge of environmentally influenced cancers and to set forth a research agenda for the next few years. He added that more research is still necessary to assess early exposure and to understand early stages of cancer development.
The study is part of the Halifax Project, sponsored by the Canadian nonprofit organization Getting to Know Cancer. The organization's mission is to advance scientific knowledge about cancer linked to environmental exposures. The team's findings are published in a series of papers in a special issue of the journal Carcinogenesis.
Bisson is an expert on computational chemical genomics -- the modeling of biochemical molecular interactions in cancer processes -- in OSU's College of Agricultural Sciences. For this study, he worked on the teams that investigated how cancers overpower the host's immune system, trigger chronic inflammatory processes, and interact with the adjacent microenvironment.
He also led the project's cross-validation effort, which combed the cancer literature for evidence that a chemical's activity within one hallmark might promote carcinogenic activity in others.
Traditional risk assessment, Bisson said, has historically focused on a quest for single chemicals and single modes of action -- approaches that may underestimate cancer risk. This study takes a different tack, examining the interplay over time of independent molecular processes triggered by low-dose exposures to chemicals.
"Cancer is a disease of diseases," said Bisson. "It follows multi-step development patterns, and in most cases it has a long latency period. It has to be tackled from an angle that considers the complexity of these patterns.
"A better understanding of what's driving things to the point where they get uncontrollable will be key for the development of effective strategies for prevention and early detection."
Reference:
1. Zhiwei Hu et al. Assessing the carcinogenic potential of low-dose exposures to chemical mixtures in the environment: the challenge ahead. Carcinogenesis, 2015; 36 (Suppl 1): S254 DOI: 10.1093/carcin/bgv039 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voorkomende chemische stoffen kunnen samenwerken om het risico op kanker verhogen, studie vindt
Gemeenschappelijke milieuchemicaliŽn verondersteld veilig te zijn bij lage doses afzonderlijk of samen kunnen werken om menselijke weefsels te verstoren op een manier die uiteindelijk leiden tot kanker, volgens een task force van bijna 200 wetenschappers uit 28 landen, waaronder ťťn van de Oregon State University.
In een bijna drie jaar onderzoek naar de stand van de kennis over milieuvriendelijke beÔnvloed kanker, de wetenschappers bestudeerde effecten van lage dosering van 85 voorkomende chemicaliŽn niet beschouwd als kankerverwekkend voor de mens te zijn.
De onderzoekers beoordeeld de acties van deze stoffen tegen een lange lijst van mechanismen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kanker zijn. Op basis van honderden laboratoriumstudies, grote databases van kanker informatie, en modellen die de ontwikkeling van kanker te voorspellen, ze biologische activiteit patronen van de chemicaliŽn 'in vergelijking met 11 bekende kanker "kenmerken" - karakteristieke patronen van cellulaire en genetische verstoring in verband met de vroege ontwikkeling van tumoren .
De chemicaliŽn opgenomen bisphenol A (BPA), gebruikt in plastic containers voedsel en dranken; rotenone, een breed-spectrum insecticide; paraquat, een agrarisch herbicide; en triclosan, een antibacterieel middel gebruikt in zepen en cosmetica.
In hun onderzoek hebben de onderzoekers geleerd dat 50 van de 85 chemische was aangetoond functioneren van cellen te verstoren op een manier die correleren met bekende patronen vroege kanker, zelfs bij de lage, vermoedelijk goedaardig niveaus waarop de meeste mensen worden blootgesteld.
Voor 13 van hen vonden de onderzoekers het bewijs van een dosis-respons drempel - een niveau van blootstelling waarbij een chemisch toxisch door toezichthouders wordt beschouwd. Voor 22 was er geen toxiciteitsinformatie helemaal.
"Onze bevindingen suggereren ook deze moleculen kunnen worden in synergie met kanker activiteit te verhogen," zei William Bisson, een assistent-professor en kanker onderzoeker bij OSU en een teamleider van de studie. "Bijvoorbeeld, EDTA, een metaal-ion-bindende verbinding gebruikt in de productie en geneeskunde, interfereert met het lichaam herstellen van beschadigde genen.
"EDTA veroorzaakt geen genetische mutaties zelf," zei Bisson, "maar als je blootgesteld aan het samen met enkele stof die mutageen, het verbetert het effect, want het verstoort de DNA-reparatie, een belangrijke laag van kanker defensie."
Bisson zei dat het belangrijkste doel van dit onderzoek was om hiaten te markeren in de kennis van milieuvriendelijke beÔnvloed kankers en uiteengezet een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Hij voegde eraan toe dat er meer onderzoek is nog nodig om vroege blootstelling te beoordelen en de vroege stadia van de ontwikkeling van kanker te begrijpen.
De studie maakt deel uit van de Halifax-project, gesponsord door de Canadese non-profit organisatie leren kennen Cancer. De missie van de organisatie is om wetenschappelijke kennis over kanker gekoppeld aan milieu-risico's. De bevindingen van het team worden gepubliceerd in een reeks documenten in een speciale uitgave van het tijdschrift Carcinogenese.
Bisson is een expert op computationele chemische genomics - het modelleren van de biochemische moleculaire interacties in kanker processen - in College of Agricultural Sciences OSU's. Voor deze studie werkte hij aan de teams die onderzocht hoe kankers overmeesteren het immuunsysteem van de gastheer, leiden tot chronische inflammatoire processen, en de interactie met het aangrenzende micro-omgeving.
Hij kruisvalidatie inspanning van het project, waarin de kanker literatuur gekamd voor het bewijs dat de activiteit van een chemische stof binnen een keurmerk carcinogene activiteit kunnen bevorderen bij anderen leidde ook.
Traditionele risicobeoordeling Bisson zei, historisch gericht op een zoektocht naar enkele chemicaliŽn en enkele vormen van actie - benaderingen die het risico op kanker kunnen onderschatten. Deze studie is een andere boeg, het onderzoeken van de interactie in de tijd van onafhankelijke moleculaire processen veroorzaakt door een lage dosis blootstelling aan chemicaliŽn.
"Kanker is een ziekte van ziekten," zei Bisson. "Bijgevolg meerstaps ontwikkelingspatronen, en in de meeste gevallen een lange latentieperiode. Het moet worden aangepakt vanuit een hoek die de complexiteit van deze patronen acht.
"Een beter begrip van wat er rijden er tot het punt waar ze oncontroleerbaar sleutel voor de ontwikkeling van effectieve strategieŽn voor de preventie en vroege opsporing zal zijn."
Referentie:
1. Zhiwei Hu et al. Het beoordelen van de carcinogene potentie van een lage dosis blootstelling aan chemische mengsels in het milieu: de uitdaging. Carcinogenese, 2015; 36 (Suppl 1): S254 DOI: 10,1093 / carcin / bgv039 

Printen

 

 

Reacties: