Home / Nieuws / ...

 

Schadelijke chemicaliŽn bedreigen komende generaties*
Tijdens een congres van de Internationale Federatie voor Gynaecologie en Verloskunde (FIGO) in Vancouver deed professor Linda Giudice, van de universiteit van CaliforniŽ, een oproep aan alle medici in de wereld om te streven naar beleid om blootstelling aan schadelijke stoffen terug te dringen en van milieugezondheid een prioriteit te maken. De laatste vijftig jaar is de blootstelling aan allerlei schadelijke chemische stoffen, zowel binnen als buitenshuis, enorm gegroeid. Stoffen in o.m. persoonlijke verzorgings- en huishoudelijke schoonmaakmiddelen, in industrieel afval, pesticiden, en in veel plastics die wellicht de meeste zorgen baren. Vooral zwangere vrouwen en (ongeboren) babyís zijn gevoelig voor de schadelijke effecten ervan. De wetenschap laat al zien dat steeds meer babyís vaak al Ďvervuildí zijn als ze geboren worden. Ook in de prenatale periode zijn kinderen heel kwetsbaar en zeker als ze kunnen kruipen, dan komen ze in contact met verontreinigende stoffen. Schadelijke chemicaliŽn dringen ons lichaam binnen als we ademen, eten, drinken maar ook onze huid neemt ze op. Bij zwangere vrouwen bereiken ze de placenta en ze worden doorgegeven door borstvoeding. In het ergste geval kunnen de stoffen een miskraam, vertraagde ontwikkeling, misvorming van geslachtsorganen, problematische ontwikkeling van het zenuwstelsel, kanker, aandachts- en gedragsstoornissen in de hand werken.
Uit een andere, kleine Chinese studie onder ruim 300 zwangere vrouwen, blijkt dat blootstelling aan ftalaten tijdens de zwangerschap de kans op een miskraam wel eens zou kunnen verhogen. Vrouwen die een miskraam gehad hadden hadden duidelijk hogere waarden ftalaten als diethylftalaat (DEP), di-isobutylftalaat (DiBP) en Dibutylftalaat (DnBP) in hun lichaam, dan vrouwen die geen miskraam gekregen hadden.
De studie Ļ . (Oktober 2015)


 

ENVIRONMENTAL EXPOSURES AND REPRODUCTIVE OUTCOMES Ė A CALL TO ACTION!
L.C. Giudice. University of California San Francisco, San Francisco, CA, and the American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, AL, United States of America.
Over the past 50 years there has been an alarming increase, globally, in multiple health disorders, including developmental abnormalities, intellectual disabilities, reproductive compromise, respiratory and thyroid dysfunction, obesity, type 2 diabetes, pubertal timing, and hormone-dependent cancers. As these changes have occurred in a relatively short timeframe, they are unlikely explained solely by genetic mutations, warranting consideration of other causes, including the environment. In developed and developing countries, indoor and outdoor air pollution, stress, nutrition, and chemicals in agricultural areas, personal care and household cleaning products, and in industrial waste, pesticides, and nearly ubiquitous plastics are of great concern. Human epidemiologic studies and wildlife and laboratory data support that risks and plausible causation for these disorders can be traced largely to unregulated chemical production, use, and disposal resulting in contamination of the food supply, water, and air. Furthermore, disadvantaged populations are more likely to live in contaminated communities and have higher risk occupations. Climate change is an additional environmental health threat resulting in human diseases including asthma, heart disease, heat related morbidity/mortality, evelopmental effects, mental health and stressrelated disorders due to population migration and displacement, and premature mortality. Climate-related loss of species and ecosystem disruption also impair biologic diversity central to the global food system, health, and environmental sustainability. The global health and economic burden related to toxic environmental chemicals approximates billions of $US annually, with climate change impacts yet to be described. Reproductive and other healthcare professionals are well positioned to call for action for global solutions to prevent these growing harms to the health of this and future generations and advocate for policies globally to prevent exposures to toxic environmental chemicals, ensure a healthy food system, make environmental health a part of health education and health care, and champion environmental justice.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Milieu-risico's en reproductieve RESULTATEN - een oproep tot actie!
L.C. Giudice. Universiteit van CaliforniŽ in San Francisco, San Francisco, CA, en de American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, AL, Verenigde Staten van Amerika.
In de afgelopen 50 jaar is er een alarmerende toename, wereldwijd, in meerdere gezondheidsproblemen, waaronder ontwikkelingsstoornissen afwijkingen, een verstandelijke handicap, reproductieve compromis, ademhalings- en schildklierafwijkingen, obesitas, diabetes type 2, puberale timing, en hormoon-afhankelijke kankers. Al deze veranderingen zijn opgetreden in een relatief korte tijd, zijn ze waarschijnlijk verklaard uitsluitend genetische mutaties rechtvaardigt overweging van andere oorzaken, waaronder milieu. In ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, binnen en buiten de luchtvervuiling, stress, voeding, en chemicaliŽn in agrarische gebieden, persoonlijke verzorging en huishoudelijke schoonmaakmiddelen en in industrieel afval, pesticiden, en bijna overal kunststoffen zijn van groot belang. Menselijke epidemiologische studies en de wilde dieren en laboratorium gegevens ondersteunen die risico's en plausibel oorzakelijk verband voor deze aandoeningen kunnen worden getraceerd grotendeels ongereguleerde chemische productie, gebruik en verwijdering resulteert in verontreiniging van de voedselvoorziening, water en lucht. Verder kansarme bevolkingsgroepen vaker in besmette gemeenschappen te wonen en hebben een hoger risico beroepen. Klimaatverandering is een extra bedreiging voor milieu en gezondheid resulteert in menselijke ziekten, waaronder astma, hart-en vaatziekten, warmte morbiditeit / mortaliteit, evelopmental effecten, geestelijke gezondheid en spanningsgerelateerd aandoeningen als gevolg van migratie en ontheemding bevolking, en vroegtijdige sterfte. Klimaatgerelateerde verlies van soorten en de verstoring van ecosystemen ook schadelijk biologische diversiteit centraal in het mondiale voedselsysteem, gezondheid en duurzaamheid van het milieu. De wereldwijde gezondheid en economische last in verband met giftige chemische stoffen het milieu benadert miljarden US $ per jaar, met de gevolgen van klimaatverandering nog worden beschreven. Reproductieve en andere professionals in de gezondheidszorg zijn goed gepositioneerd om te bellen voor de actie voor globale oplossingen voor deze groeiende schade te voorkomen dat de gezondheid van deze en toekomstige generaties en pleiten voor het beleid wereldwijd om de blootstelling aan giftige chemische stoffen het milieu te voorkomen, zorgen voor een gezonde voeding systeem, maken milieu en gezondheid een deel van de gezondheid van onderwijs en gezondheidszorg, en kampioen ecologische rechtvaardigheid.

Printen

 

 

Reacties:

 

Kijk hier hoe hormoonverstoorders te beperken of vermijden.