Home / Nieuws / ...

 

Gebakken vlees en nierkanker*
Het bakken van vlees op hoge temperaturen blijkt volgens een Amerikaanse studie de kans op nierkanker duidelijk te vergroten. In de studie werden gegevens van 659 mensen met nierkanker vergeleken met die van 699 gezonde mensen. Het bakken van vlees bij (te) hoge temperaturen, zoals in de pan of bij het barbecuen kan zorgen voor de vorming van PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), kankerverwekkende stoffen als PhIP en MeIQx. De PhIP's zorgde voor ruim 50% meer kans op nierkanker, de MeIQx's voor zelfs 200% meer kans, zo blijkt uit de studie. 
De studie. (November 2015)


 

Increased meat consumption, especially when cooked at high temperatures, linked to elevated kidney cancer risk
Diets high in meat may lead to an increased risk of developing renal cell carcinoma (RCC) through intake of carcinogenic compounds created by certain cooking techniques, such as barbecuing and pan-frying. As part of a new study from The University of Texas MD Anderson Cancer Center, published online this week in the journal Cancer, researchers also discovered that individuals with specific genetic mutations are more susceptible to the harmful compounds created when cooking at high temperatures. 
Renal cell carcinoma, the most common form of kidney cancer, is expected to be diagnosed in over 60,000 new patients this year and claim approximately 14,000 lives, according to the American Cancer Society. The incidence of RCC has been rising for several decades, and many suggest that a Western diet is partially, to blame.
One of the proposed culprits of a Western diet is higher-than-average meat consumption, which has been linked to increased cancer risk. However, it has not always been clear why eating more meat elevates cancer risk, explained Stephanie Melkonian, Ph.D., postdoctoral fellow, Epidemiology and lead author of the study.
A possible mechanism could be ingestion of meat-cooking mutagens, harmful compounds created when the meat is cooked in certain way. Cooking meat at high temperatures or over an open flame, such as when barbecuing or pan-frying, is known to result in the formation of carcinogens, including 2-amino-1-methyl-6-phenyl-imidazo(4,5-b) pyridine (PhIP) and amino-3,8-dimethylimidazo(4,5-f) quinoxaline (MeIQx).
The kidney is a biochemically active organ responsible for filtering many harmful toxins from the body, and therefore it make sense to investigate the effects of dietary intake, including carcinogens, on kidney cancer risk, said Melkonian.
To better characterize factors contributing to kidney cancer risk, the researchers surveyed the eating patterns and collected genetic information from 659 MD Anderson patients newly diagnosed with RCC and 699 healthy subjects recruited from the community. Based on survey responses, the researchers estimated meat consumption and exposure to meat-cooking mutagens with the help of a National Cancer Institute database.
"We found elevated RCC risk associated with both meat intake and meat-cooking mutagens, suggesting independent effect of meat-cooking mutagens on RCC risk," said Xifeng Wu, M.D., Ph.D, professor, Epidemiology and senior author of the study.
Specifically, the results show that kidney cancer patients consumed more red and white meat compared to healthy individuals. Additionally, the researchers identified a 54 percent increased risk associated with PhIP intake and a nearly twofold increase associated with MeIQx intake. This is the first study to identify an association between kidney cancer risk and dietary MeIQx.
The results suggest that cooking method is an important factor contributing to the elevated RCC risk associated with consuming more meat, as both red and white meat resulted in increased risk, explained Wu.
This study was also the first to investigate connections between genetic risk factors and intake of meat-cooking mutagens for RCC. "By analyzing genes known to be associated with RCC risk, we found that high intake of these carcinogens may be particularly meaningful for a certain subgroup of the population," said Melkonian.
Individuals with variations in the gene, ITPR2, were more vulnerable to the effects of consuming PhIP. As this gene has previously been associated with kidney cancer and obesity risk, the results suggest this association may be partially explained by exposure to meat-cooking mutagens. Future experiments will seek to clarify the mechanisms linking mutagen intake and genetic susceptibility.
The researchers cannot make specific recommendations regarding acceptable amounts of meat intake or exposure to meat-cooking mutagens, based on the current study. Exposures and consumption were analyzed on a relative, rather than absolute scale, and future studies will be needed to determine appropriate dietary intake.
"Our findings support reducing consumption of meat, especially meat cooked at high temperatures or over an open flame as a public health intervention to reduce RCC risk and burden," said Wu.
The researchers do not suggest that individuals should remove meats completely from their diets, but rather consume it in moderation, as part of a well-balanced diet, complete with fruits and vegetables. When grilling or pan-frying meat, try to avoid charring it as much as possible, suggest the researchers. 
More information: "Gene-environment interaction of genome-wide association study-identified susceptibility loci and meat-cooking mutagens in renal cell carcinoma etiology." Stephanie C. Melkonian, Carrie R. Daniel, Yuanqing Ye, Nizar M. Tannir, Jose A. Karam, Surena F. Matin, Christopher G. Wood, and Xifeng Wu. CANCER; Published 2015 (DOI: 10.1002/cncr.29543). dx.doi.org/10.1002/cncr.29543 
Provided by University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Verhoogde vleesconsumptie, vooral wanneer gekookt bij hoge temperaturen, gekoppeld aan hoge risico nierkanker
DiŽten met veel vlees kan leiden tot een verhoogd risico niercelcarcinoom (RCC) door de inname van kankerverwekkende stoffen door bepaalde kooktechnieken, zoals barbecuen en pan-bakken. Als onderdeel van een nieuwe studie van de Universiteit van Texas MD Anderson Cancer Center, deze week online gepubliceerd in het tijdschrift Cancer, onderzoekers ook ontdekt dat mensen met bepaalde genetische mutaties zijn gevoeliger voor de schadelijke stoffen ontstaan tijdens het koken bij hoge temperaturen.
Niercelcarcinoom de meest voorkomende vorm van nierkanker, zal naar verwachting worden gediagnosticeerd in meer dan 60.000 nieuwe patiŽnten dit jaar krijgen ongeveer 14.000 levens Volgens de American Cancer Society. De incidentie van RCC is gestegen tientallen jaren, en velen suggereren dat een westers dieet is gedeeltelijk te wijten.
Een van de voorgestelde daders van een Westerse voeding hoger dan gemiddelde vleesconsumptie, die is gekoppeld aan een verhoogd risico op kanker. Echter, het is niet altijd duidelijk geweest waarom het eten van meer vlees verhoogt het risico op kanker, verklaarde Stephanie Melkonian, Ph.D., postdoctoraal bursaal, Epidemiologie en hoofdauteur van de studie.
Een mogelijk mechanisme kan inname van vlees koken mutagene, schadelijke stoffen ontstaan wanneer het vlees gaar is in bepaalde manier. Koken van vlees bij hoge temperaturen of boven open vuur, bijvoorbeeld bij barbecue of pan-bakken, is bekend te resulteren in de vorming van kankerverwekkende stoffen, zoals 2-amino-1-methyl-6-fenyl-imidazo (4,5-b ) pyridine (PhIP) en amino-3,8-dimethylimidazo (4,5-f) chinoxaline (MeIQx).
De nier is een biochemisch actief orgaan verantwoordelijk is voor het filteren van veel schadelijke stoffen uit het lichaam, en daarom is het zinvol om de effecten van de inname via de voeding, met inbegrip van kankerverwekkende stoffen te onderzoeken, op nierkanker risico, zei Melkonian.
Om beter te karakteriseren factoren die bijdragen aan nierkanker risico, de onderzoekers onderzocht het eetpatroon en genetische informatie uit 659 MD Anderson patiŽnten met nieuw gediagnosticeerde RCC en 699 gezonde proefpersonen gerekruteerd uit de gemeenschap verzameld. Op basis van onderzoek antwoorden schatten de onderzoekers vleesconsumptie en blootstelling aan vlees koken mutagenen met behulp van een National Cancer Institute database.
"We vonden verhoogde RCC risico in verband met zowel vlees inname en vlees koken mutagene, suggereert onafhankelijk effect van vlees koken mutagene op RCC risico," zei Xifeng Wu, MD, Ph.D, hoogleraar Epidemiologie en senior auteur van de studie.
In het bijzonder laten de resultaten zien dat patiŽnten nierkanker verbruikt meer rood en wit vlees vergelijking met gezonde individuen. Daarnaast identificeerden de onderzoekers een 54 procent verhoogd risico in verband met PhIP intake en een bijna verdubbeling in verband met MeIQx inname. Dit is de eerste studie die een verband tussen nierkanker risico en voedingskundige MeIQx identificeren.
De resultaten suggereren dat het koken methode is een belangrijke factor die bijdraagt tot het verhoogde RCC risico in verband met de consumptie van meer vlees, als zowel rood en wit vlees resulteerde in een verhoogd risico, aldus Wu.
Deze studie was ook de eerste om verbindingen tussen genetische risicofactoren en de inname van vlees koken mutagene voor RCC te onderzoeken. "Door het analyseren van genen bekend geassocieerd te worden met RCC risico, vonden we dat een hoge inname van deze kankerverwekkende stoffen kan bijzonder zinvol zijn voor een bepaalde subgroep van de bevolking," zei Melkonian.
Individuen met variaties in het gen, ITPR2 waren gevoeliger voor het effect van de consumptie PhIP. Aangezien dit gen eerder is geassocieerd met nierkanker en zwaarlijvigheidsrisico, de resultaten suggereren deze vereniging kan gedeeltelijk worden verklaard door blootstelling aan mutagenen vlees koken. Toekomstige experimenten zal trachten om de mechanismen koppelen mutagene stof inname en genetische gevoeligheid te verduidelijken.
De onderzoekers kunnen geen specifieke aanbevelingen betreffende aanvaardbare hoeveelheden vlees inname of blootstelling aan vlees koken mutagenen basis van de huidige studie maken. Vorderingen en consumptie werden geanalyseerd op een relatief, eerder dan absoluut schaal en toekomstige studies zijn nodig om geschikte voedselopname bepaald.
"Onze bevindingen ondersteunen het verminderen van de consumptie van vlees, vooral vlees gekookt bij hoge temperaturen of boven een open vuur als een ingreep volksgezondheid RCC risico's en lasten te verminderen," zei Wu.
De onderzoekers niet suggereren dat mensen vlees volledig uit hun dieet moeten verwijderen, maar verbruiken met mate, als onderdeel van een evenwichtige voeding, compleet met fruit en groenten. Bij het grillen of pan-bakken van vlees, proberen te voorkomen verkolen het zo veel mogelijk, stellen de onderzoekers.

Printen

 

 

Reacties: