Home / Nieuws / ...

 

Zoetstoffen en eetlust*
Eerdere studies hebben al laten zien dat voeding met kunstmatige zoetstoffen aanzetten tot een drang om meer te eten. In een Australische studie met de zoetstof sucralose is nu onderzocht bij dieren waarom dat zo is. Het dagelijks en langdurig eten van voeding met sucralose leidt tot een hogere productie in de hersenen van de neurotransmitter Neuropeptide Y waardoor een hongergevoel ontstaat. De dieren in de studie gingen dan ook duidelijk meer eten van voeding met sucralose in vergelijking met voeding met natuurlijke suikers. 
De studie. (September 2016)


Why artificial sweeteners can increase appetite
Studies in both animals and humans have suggested that consuming artificial sweeteners can make you feel hungry and actually eat more. A comprehensive new study co-led by the University of Sydney has revealed for the first time why this response occurs.
Published in the journal Cell Metabolism, the results shed light on the effects of artificial sweeteners on the brain in regulating appetite and in altering taste perceptions.
Researchers from the University of Sydney's Charles Perkins Centre and the Garvan Institute of Medical Research have identified a new system in the brain that senses and integrates the sweetness and energy content of food.
"After chronic exposure to a diet that contained the artificial sweetener sucralose, we saw that animals began eating a lot more," said lead researcher Associate Professor Greg Neely from the University of Sydney's Faculty of Science.
"Through systematic investigation of this effect, we found that inside the brain's reward centres, sweet sensation is integrated with energy content. When sweetness versus energy is out of balance for a period of time, the brain recalibrates and increases total calories consumed."
In the study, fruit flies that were exposed to a diet laced with artificial sweetener for prolonged periods (more than five days) were found to consume 30 percent more calories when they were then given naturally sweetened food.
"When we investigated why animals were eating more even though they had enough calories, we found that chronic consumption of this artificial sweetener actually increases the sweet intensity of real nutritive sugar, and this then increases the animal's overall motivation to eat more food," said Associate Professor Neely.
Billions of people worldwide consume artificial sweeteners and they are prescribed as a tool to treat obesity, despite little being known until now about their full impact on the brain and in regulating hunger.
This is the first study to identify how artificial sweeteners can stimulate appetite, with researchers identifying a complex neuronal network that responds to artificially sweetened food by telling the animal it hasn't eaten enough energy.
"Using this response to artificially sweetened diets, we were able to functionally map a new neuronal network that balances food's palatability with energy content. The pathway we discovered is part of a conserved starvation response that actually makes nutritious food taste better when you are starving," said Associate Professor Neely.
The researchers also found artificial sweeteners promoted hyperactivity, insomnia and decreased sleep quality -- behaviours consistent with a mild starvation or fasting state -- with similar effects on sleep also previously reported in human studies.
To discover whether artificial sweeteners also increased food intake in mammals, Professor Herbert Herzog's lab from Garvan then replicated the study using mice. Again the mice that consumed a sucralose-sweetened diet for seven days displayed a significant increase in food consumption, and the neuronal pathway involved was the same as in the fruit flies.
"These findings further reinforce the idea that 'sugar-free' varieties of processed food and drink may not be as inert as we anticipated. Artificial sweeteners can actually change how animals perceive the sweetness of their food, with a discrepancy between sweetness and energy levels prompting an increase in caloric consumption," Professor Herzog said.
Qiao-Ping Wang, Yong Qi Lin, Lei Zhang, Yana A. Wilson, Lisa J. Oyston, James Cotterell, Yue Qi, Thang M. Khuong, Noman Bakhshi, Yoann Planchenault, Duncan T. Browman, Man Tat Lau, Tiffany A. Cole, Adam C.N. Wong, Stephen J. Simpson, Adam R. Cole, Josef M. Penninger, Herbert Herzog, G. Gregory Neely. Sucralose Promotes Food Intake through NPY and a Neuronal Fasting Response. Cell Metabolism, 2016; 24 (1): 75 DOI: 10.1016/j.cmet.2016.06.010 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Waarom kunstmatige zoetstoffen de eetlust te verhogen
Studies in zowel dieren als mensen hebben gesuggereerd dat de consumptie van kunstmatige zoetstoffen kan je honger hebt en eigenlijk meer te eten. Een uitgebreide nieuwe studie co-geleid door de Universiteit van Sydney heeft geopenbaard voor het eerst waarom deze reactie optreedt.
Gepubliceerd in het tijdschrift Cell Metabolism, de resultaten licht werpen op de gevolgen van kunstmatige zoetstoffen op de hersenen bij de regulering van de eetlust en in het veranderen van de smaak perceptie.
Onderzoekers van de Universiteit van Sydney Charles Perkins Centre en het Garvan Institute of Medical Research hebben een nieuw systeem in de hersenen dat detecteert en integreert de zoetheid en de energie-inhoud van voedsel geÔdentificeerd.
"Na chronische blootstelling aan een dieet dat de kunstmatige zoetstof sucralose bevatte, zagen we dat de dieren begon het veel meer eten", zegt hoofdonderzoeker Associate Professor Greg Neely van de Universiteit van faculteit BŤtawetenschappen van Sydney.
"Door systematisch onderzoek van dit effect, vonden we dat in de hersenen van de beloning centra, Sweet Sensation is geÔntegreerd met energie-inhoud. Als zoetheid versus energie uit balans is voor een periode van tijd, de hersenen opnieuw gekalibreerd en verhoogt de totale verbruikte calorieŽn."
In de studie, fruitvliegjes die werden blootgesteld aan een dieet geregen met kunstmatige zoetstof voor langere perioden (meer dan vijf dagen) bleken 30 procent meer calorieŽn als ze vervolgens kregen natuurlijk gezoet voedsel.
"Toen we onderzocht waarom dieren meer, zelfs al hadden ze genoeg calorieŽn eten waren, vonden we dat chronische consumptie van deze kunstmatige zoetstof daadwerkelijk verhoogt de zoete intensiteit van echte voedingswaarde suiker, en dit verhoogt vervolgens algemene motivatie van het dier om meer voedsel te eten," zei Universitair hoofddocent Neely.
Miljarden mensen wereldwijd consumeren kunstmatige zoetstoffen en worden voorgeschreven als middel voor de behandeling van obesitas, ondanks weinig wordt tot nu toe bekend over hun volledige effect op de hersenen en in het reguleren van honger.
Dit is de eerste studie om te bepalen hoe kunstmatige zoetstoffen eetlust kunnen stimuleren, met onderzoekers identificeren van een complex neuronaal netwerk dat reageert op de kunstmatig gezoete levensmiddelen door het vertellen van het dier het niet gegeten genoeg energie.
"Met behulp van deze reactie op kunstmatig gezoete diŽten, we waren in staat om functioneel in kaart een nieuwe neurale netwerk dat smakelijkheid voedsel met energie-inhoud in evenwicht brengt. Het pad ontdekten we maakt deel uit van een geconserveerd hongerdood antwoord dat maakt eigenlijk voedzaam voedsel proeven beter wanneer je honger, "zegt Associate Professor Neely.
De onderzoekers vinden ook kunstmatige zoetstoffen bevorderd hyperactiviteit, slapeloosheid en verminderde kwaliteit van de slaap - gedrag in overeenstemming is met een milde honger of nuchtere toestand - met een vergelijkbaar effect op de slaap ook eerder gemeld in humane studies.
Om te ontdekken of kunstmatige zoetstoffen ook verhoogde voedselinname bij zoogdieren, Professor Herbert Herzog's lab van Garvan vervolgens herhaald de studie met behulp van muizen. Opnieuw de muizen die een sucralose gezoete dieet geconsumeerd gedurende zeven dagen vertoonden een aanzienlijke toename van de voedselconsumptie en de neuronale route die betrokken was dezelfde als in de fruitvliegen.
"Deze bevindingen verder het idee dat 'zonder suiker' variŽteiten van verwerkte eten en drinken niet zo inert als we hadden gehoopt kunnen versterken. Kunstmatige zoetstoffen daadwerkelijk kan veranderen hoe dieren waarnemen de zoetheid van hun voedsel, met een discrepantie tussen zoetheid en energieniveaus gevraagd een toename van de calorie-verbruik, "zei Professor Herzog.

Printen

 

 

Reacties: