Home / Nieuws / ...

 

Groente en fruit tegen longkanker*
Voeding rijk aan kryptoxanthine doet de kans op longkanker, bij rokers, flink verminderen zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van longkanker en niet alleen de duizenden schadelijke stoffen die bij het roken vrijkomen zijn hiervoor verantwoordelijk doch steeds meer studies laten zien dat ook nicotine een promotor is van longkanker. Kryptoxanthin, een bioactieve stof die in veel groente en fruit gevonden wordt kan zo blijkt uit de studie voorkomen dat nicotine longkanker promoot. Volgens de onderzoekers zorgt het dagelijks eten van bijv. 1 paprika of 2 mandarijnen al voor voldoende kryptoxanthine in het lichaam om longkankergroei tegen te gaan. 
De studie. (Maart 2017)


Colorful compound in fruits, vegetables could lower smokers' lung cancer risk
A compound found in oranges, sweet red peppers, and other fruits and vegetables has the potential to reduce the risk of smoking-related lung cancer, according to a new study. 
Published in the journal Cancer Prevention Research, the study describes how the pigment, called beta-cryptoxanthin (BCX), reduces the number of receptors required for nicotine to fuel lung tumor growth. 
Nicotine is an addictive chemical present in tobacco and some e-cigarette liquids. 
Study co-author Xiang-Dong Wang, of the Jean Mayer United States Department of Agriculture Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University in Boston, MA, and colleagues say that their results indicate that eating fruits and vegetables high in BCX might reduce the risk of lung cancer caused by smoking. 
This year, around 222,500 new cases of lung cancer will be diagnosed in the United States, and there will be more than 155,000 deaths from the disease. 
Smoking remains a leading cause of lung cancer. According to the American Lung Association, men who smoke are 23 times more likely to develop lung cancer than men who do not smoke, while women who smoke are at a 13 times greater risk of developing the disease than their nonsmoking counterparts. 
Secondhand smoke exposure is also a risk factor for lung cancer, causing approximately 7,330 deaths among nonsmokers in the U.S. each year. 
Nicotine and lung tumor growth
There are more than 7,000 compounds in tobacco smoke, many of which are carcinogens, or cancer-causing substances, that damage the cells lining the lungs upon inhalation. 
While nicotine is not considered a direct cause of lung cancer, studies have shown that the addictive compound can promote the growth of lung tumors. 
Wang and colleagues explain that when inhaled, nicotine binds to receptors on the surface of the lungs, known as nicotinic acetylcholine receptor α7 (α7-nAChR). This prompts a signaling cascade that causes cell proliferation and the formation of new blood vessels, which are processes involved in cancer growth. 
Furthermore, nicotine increases the production of α7-nAChR, and the more of these receptors there are for nicotine to bind to, the stronger the signaling cascade that encourages the growth of lung cancer cells among smokers. 
However, Wang and colleagues believe that BCX could be effective for reducing the amount of α7-nAChR receptors on the lungs, which could decrease the growth of lung cancer cells. 
BCX reduced lung tumor growth by up to 63 percent in mice
BCX is a type of carotenoid that is responsible for the yellow, orange, and red colors of numerous fruits and vegetables, including oranges, tangerines, butternut squash, and sweet red peppers. 
In previous research, Wang and team observed a link between the consumption of BCX-rich foods and a lower risk of lung cancer in humans. For this latest research, the team set out to pinpoint the mechanisms underlying this association. 
To reach their findings, the researchers gave two groups of mice a daily injection of a carcinogen derived from nicotine. One group of mice was also given a daily dose of BCX before and after the injection. 
Compared with rodents that did not receive a daily dose of BCX, the team found that rodents that did receive the carotenoid experienced a 52-63 percent reduction in lung tumor growth. 
A daily dose of 870 micrograms of BCX - the equivalent to the human consumption of around one sweet pepper or two tangerines - was found to be the most effective in reducing lung tumor growth, the team reports. 
BCX 'may have a beneficial effect on lung cancer risk'
Next, the researchers tested BCX on human lung cancer cells with and without α7-nAChR. They found that lung cancer cells with α7-nAChR were less likely to spread with BCX exposure, compared with lung cancer cells without the receptors. 
While further research is required to gain a better understanding of how BCX might impact lung cancer development in humans, Wang and colleagues believe that individuals exposed to tobacco smoke might benefit from consuming foods rich in BCX. 
"For smokers, tobacco product users, or individuals at higher risk for tobacco smoke exposure, our results provide experimental evidence that eating foods high in BCX may have a beneficial effect on lung cancer risk, as suggested by previous epidemiological studies."
Β-cryptoxanthin reduced lung tumor multiplicity and inhibited lung cancer cell motility by downregulating nicotinic acetylcholine receptor α7 signaling, Xiang-Dong Wang et al., Cancer Prevention Research, doi:10.1158/1940-6207.CAPR-16-0161.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kleurrijke compound in fruit, groenten kan het risico op longkanker voor rokers lager
Een verbinding die in sinaasappelen, zoete rode paprika en andere groenten en fruit heeft de potentie om het risico van roken gerelateerde longkanker, volgens een nieuwe studie.
Gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Prevention Research, de studie beschrijft hoe het pigment, genaamd beta-cryptoxanthine (BCX), vermindert het aantal receptoren vereist nicotine long tumorgroei stimuleren.
Nicotine is een verslavende chemische stof aanwezig is in tabak en een aantal e-sigaret vloeistoffen.
Studie co-auteur Xiang-Dong Wang, van de Jean Mayer United States Department of Agriculture Human Nutrition Research Center on Aging aan de Tufts University in Boston, MA, en collega's zeggen dat hun resultaten geven aan dat het eten van fruit en groenten hoog in BCX kunnen verminderen de risico op longkanker veroorzaakt door roken.
Dit jaar zullen ongeveer 222.500 nieuwe gevallen van longkanker worden gediagnosticeerd in de Verenigde Staten, en er zullen meer dan 155.000 sterfgevallen als gevolg van de ziekte.
Roken blijft een belangrijke oorzaak van longkanker. Volgens de American Lung Association, mannen die roken hebben 23 keer meer kans op longkanker dan mannen die niet roken, terwijl vrouwen die roken hebben een 13 keer groter risico op het ontwikkelen van de ziekte dan hun niet-rokende collega's te ontwikkelen.
Tweedehands rook blootstelling is een risicofactor voor longkanker, waardoor ongeveer 7330 sterfgevallen bij niet-rokers in de VS elk jaar.
Nicotine en longtumor groei
Er zijn meer dan 7000 verbindingen in tabaksrook, waarvan vele zijn carcinogenen of kankerverwekkende stoffen, die de epitheelcellen van de longen bij inhalatie beschadigen.
Hoewel nicotine directe oorzaak van longkanker niet geacht, hebben studies aangetoond dat de verslavende verbinding de groei van longtumoren kan bevorderen.
Wang en collega uitleggen dat bij inademing, nicotine bindt aan receptoren op het oppervlak van de longen, de zogenaamde nicotineacetylcholinereceptor α7 (α7-nAChR). Dit vraagt een signalerende cascade die celproliferatie en de vorming van nieuwe bloedvaten, die processen die betrokken zijn bij de groei van kanker zijn veroorzaakt.
Bovendien nicotine verhoogt de productie van α7-nAChR, en hoe meer van deze receptoren zijn voor nicotine binden aan, hoe sterker de signalerende cascade die de groei van longkanker cellen bij rokers aanmoedigt.
Echter, Wang en collega geloven dat BCX doeltreffend ter vermindering van de hoeveelheid α7 nAChR-receptoren op de longen, die de groei van longkanker cellen kunnen verminderen zijn.
BCX verminderde longtumor groei met wel 63 procent bij muizen
BCX is een soort carotenoïde dat verantwoordelijk is voor de gele, oranje en rode kleuren van een groot aantal groenten en fruit, met inbegrip van sinaasappels, mandarijnen, pompoen en zoete rode paprika.
In eerder onderzoek, Wang en team zagen een verband tussen de consumptie van BCX-rijke voedingsmiddelen en een lager risico op longkanker bij de mens. Voor dit laatste onderzoek, het team op zoek naar de onderliggende mechanismen van deze vereniging aan te wijzen.
Om hun bevindingen te bereiken, de onderzoekers gaven twee groepen muizen een dagelijkse injectie van een kankerverwekkende stof afkomstig van nicotine. Eén groep muizen kreeg ook een dagelijkse dosis BCX voor en na de injectie.
In vergelijking met knaagdieren die niet een dagelijkse dosis van BCX heeft ontvangen, vond het team dat knaagdieren die hebben ontvangen het carotenoïde kende een 52-63 procent reductie in de longen tumorgroei.
Een dagelijkse dosis van 870 microgram BCX - het equivalent van de menselijke consumptie van ongeveer één of twee paprika mandarijnen - bleek het meest effectief in het verminderen longtumor groei, de teamrapporten zijn.
BCX 'kan een gunstig effect hebben op het risico op longkanker hebben'
Vervolgens testten de onderzoekers BCX menselijke longkanker cellen met en zonder α7-nAChR. Zij vonden dat longkankercellen met α7-nAChR minder waarschijnlijk te verspreiden blootstelling BCX tegenover longkanker cellen zonder receptoren.
Hoewel verder onderzoek nodig is om een beter begrip van hoe BCX kan van invloed zijn longkanker ontwikkeling bij de mens te krijgen, Wang en zijn collega's zijn van mening dat mensen worden blootgesteld aan tabaksrook zou kunnen profiteren van de consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn BCX.
"Voor rokers, tabaksproduct gebruikers of individuen een hoger risico op blootstelling aan tabaksrook, onze resultaten leveren experimenteel bewijs dat het eten van voedingsmiddelen met een hoog BCX een gunstig effect op het risico op longkanker kan hebben, zoals voorgesteld door de vorige epidemiologische studies."
Β-cryptoxanthine verminderd longtumor veelheid en remde longkanker cel beweeglijkheid door neerwaarts reguleren van nicotine acetylcholine receptor α7 signalering, 

Printen

 

 

Reacties: