Home / Nieuws / ...

 

Insecticiden en diabetes*
Uit een Indiase studie blijkt dat blootstelling aan insecticiden, de veel gebruikte organofosfaten, door verandering in de darmflora in het lichaam kunnen zorgen voor hoge bloedsuikerwaarden en daardoor diabetes. Bij de onderzochte 3.080 mensen bleek blootstelling aan de insecticiden de kans op diabetes bijna drie keer hoger te maken. Bij onderzoek bij muizen bleek dat blootstelling aan de organofosfaten de samenstelling van de darmbacteriŽn zodanig veranderde dat glucose intolerantie en hoge bloedsuikerwaarden het gevolg waren.
De studie. (Maart 2017)


Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome
Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology. 
Surveying 3080 people in a rural population in India, scientists at Madurai Kamaraj University showed that the prevalence of diabetes in people regularly exposed to OP insecticides was three fold higher (18.3%) than in unexposed people (6.2%), while the prevalence of traditional risk factors like obesity, hypercholesterolemia and physical inactivity in this population was low. 
To examine whether chronic exposure to OP may be a risk factor for hyperglycemia, the researchers fed groups of up to ten mice an OP insecticide in drinking water for a period of 180 days, which is the equivalent of 12-15 years of human life. OP-fed mice exhibited a slow and steady increase in blood glucose levels and significantly elevated blood sugar levels after 180 days, as well as impaired glucose intolerance compared to controls. 
OP pesticides target the neurotransmitter acetylcholine esterase which acts on the synapses of nervous and muscular systems and causes convulsion, respiratory failure and death of insects and mammals. The researchers were surprised to find no changes in levels of acetylcholine esterase in the blood of OP-fed mice. The discovery prompted them to investigate the role played by the gut microbiota in OP-induced hyperglycemia by transplanting fecal samples from both OP-fed animals and controls in randomly selected mice. The researchers found that mice which received fecal transplants from OP-fed mice exhibited significant glucose intolerance. The authors also noticed changes in the gut microbiota, including higher numbers of OP degrading bacterial enzymes. Degradation of OP produces short chain fatty acids - specifically acetate - which in turn leads to the generation of glucose, elevated blood sugar levels and glucose intolerance, according to the researchers. 
Further tests on fasting blood and fecal samples from the human study population suggested similar links between OP degradation and hyperglycemia in humans. Based on these findings, the authors conclude that the effects of chronic exposure to OP pesticides on the gut microbiome may be a risk factor for diabetes. They suggest that the use of OP pesticides should be reconsidered. 
Article: Gut microbial degradation of organophosphate insecticides-induces glucose intolerance via gluconeogenesis, Velmurugan et al., Genome Biology, doi: 10.1186/s13059-016-1134-6.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan veelgebruikte insecticide kan bijdragen aan diabetes via de darm microbiome
Organofosfaten (OP), de meest gebruikte insecticiden wereldwijd, kan een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) veroorzaken en glucose-intolerantie wanneer afgebroken door darmbacteriŽn, volgens een studie gepubliceerd in het open access tijdschrift Genome Biology.
Landmeetkundige 3080 mensen in een plattelandsbevolking in India, wetenschappers aan Madurai Kamaraj University is gebleken dat de prevalentie van diabetes bij mensen regelmatig blootgesteld aan OP insecticiden was drie maal hoger (18,3%) dan in onbelichte mensen (6,2%), terwijl de prevalentie van traditionele risicofactoren zoals obesitas, hypercholesterolemie en lichamelijke inactiviteit in deze populatie was laag.
Onderzoeken of chronische blootstelling aan OP risicofactor voor hyperglykemie kunnen de onderzoekers gevoed groepen van tien muizen een OP insecticide in drinkwater gedurende 180 dagen, wat overeenkomt 12-15 jaar menselijke leven. OP-gevoede muizen vertoonden een langzame en gestage stijging van de bloedsuikerspiegel en significant verhoogde bloedsuikerspiegel na 180 dagen, evenals verminderde glucose-intolerantie in vergelijking met controles.
OP bestrijdingsmiddelen richten zich op de neurotransmitter acetylcholine-esterase die werkt op de synapsen van zenuw- en spierstelsel en veroorzaakt stuiptrekkingen, ademhalingsproblemen en de dood van insecten en zoogdieren. De onderzoekers waren verrast om geen veranderingen in niveaus van acetylcholine esterase in het bloed van OP-gevoede muizen vinden. De ontdekking gevraagd ze de rol van de darmflora in OP geÔnduceerde hyperglykemie door transplanteren fecale monsters van zowel OP-gevoede dieren en controles willekeurig gekozen muizen te onderzoeken. De onderzoekers vonden dat muizen die fecale transplantaties van OP-gevoede muizen vertoonden significante glucose-intolerantie. De auteurs ook gemerkt veranderingen in de darmflora, met inbegrip van hogere aantallen OP degraderende bacteriŽle enzymen. Afbraak van OP produceert korte keten vetzuren - speciaal acetaat - wat leidt tot de vorming van glucose, verhoogde bloedsuikerspiegel en glucose-intolerantie, volgens de onderzoekers.
Verdere tests op nuchter bloed en fecale monsters uit de menselijke bevolking studie wijst op een vergelijkbare banden tussen OP afbraak en hyperglycemie bij de mens. Op basis van deze bevindingen, de auteurs concluderen dat de effecten van chronische blootstelling aan OP pesticiden op de darm microbiome een risicofactor voor diabetes kan zijn. Zij wijzen erop dat het gebruik van OP pesticiden moet worden heroverwogen.

Printen

 

 

Reacties: