Home / Nieuws / ...

 

Vers of diepvries jus dĺorange?*
Je zou verwachten dat verse jus dĺorange beter zou zijn dan sap uit de diepvries doch een nieuwe studie laat ook voordelen zien van sap uit de diepvries. In sinaasappelen zitten caroteno´den waaronder twee kleurloze, fytoeen en fytoflueen, waarvan steeds meer onderzoek laat zien dat die veel antioxidatieve eigenschappen hebben. Het invriezen van vers sinaasappelsap leidt tot een grotere degradatie van de caroteno´den in het sap maar zorgt ook voor een grotere bio beschikbaarheid van deze caroteno´den. Het sap dat ontdooid was bevatte de best opneembare fytoeen en fytoflueen. Het invriezen zorgde dus voor minder bioactieve stoffen doch de opname daarvan was vele malen beter zodat per saldo meer van deze stoffen in het lichaam beschikbaar waren.
De studie. (September 2018)


Frozen orange juice may be more healthful than fresh
A new study tests the bioaccessibility Ś or amount of nutrients in a compound that can be absorbed by our intestines and sent to the rest of our body Ś of fresh, pasteurized, and deep-frozen orange juices. The results may come as a surprise.
Researchers at the Laboratory of Food Colour and Quality at the University of Seville, Spain, set out to investigate the "bioaccessibility" of two carotenoids that can be found in orange juice.
These carotenoids have been gaining more and more attention in the scientific community due to their healthful properties.
The vast majority of carotenoids are "yellow, orange, and red pigments synthesized by plants."
Carotenoids are key for optimum visual health, as the human body converts them into retinol, or vitamin A, which is key for visual acuity.
Other, more rare carotenoids, such as those making up the focus of this new study, are colorless.
Two of them, called phytoene and phytofluene, have been getting a lot of attention lately due to their supposed antioxidant properties. Studies have also suggested that these two compounds may prevent prostate cancer, breast cancer, and atherosclerosis, among other diseases.
Phytoene and phytofluene are also widely available, being present in tomatoes, carrots, and some citrus fruits such as oranges. Finally, researchers think that these carotenoids also have cosmetic benefits, as they protect against ultraviolet damage and maintain skin health.
So, if you like orange juice, you may wish to know what the best way to drink it is to fully reap the benefits that these two carotenoids have to offer.
Paula Mapelli-Brahm, a professor at the University of Seville, and team set out to investigate precisely this question. Their findings are published in the Journal of Functional Foods.
Bioaccessible carotenoids matter most
Using an imaging technique called transmission electron microscopy, Prof. Mapelli-Brahm and her colleagues analyzed the cell structures of fresh and pasteurized orange juices, as well as those of ultra frozen orange juice defrosted either at room temperature, in the microwave oven, or in the fridge.
The researchers found that cold treatments lead to a greater degradation of the carotenoids in the orange juice. However, cold treatments also increased the bioaccessibility of these carotenoids, which means greater benefits for our health.
Of all the cold treatments analyzed, ultra frozen orange juice Ś which was defrosted to either room temperature or in a microwave Ś provided the most bioaccessible phytoene and phytofluene.
"That is to say, despite the fact that the concentration of carotenoids in the deep-frozen juices was less than in the fresh juice," explains the lead investigator, "the reduction in the size of the particles and the destruction of the cellular material that [this] treatment produce[s] mean that the amount of carotenoids that can be absorbed by the intestine is higher."
"[F]resh juice is the juice that has the highest concentration of carotenoids, but this does not mean that it is the one that raises the carotenoid level in the blood and tissue the most, as you have to take into account the amount of carotenoids that are actually absorbed," further explain the researchers.
The scientists confirm that, of the treatments, pasteurization is the most damaging to carotenoids. Study co-author Antonio J. MelÚndez, a professor at the University of Seville Faculty of Pharmacy, comments on the importance of the findings.
"Consumers tend to think that treated juices are 'less healthy' than fresh juices. However, in this study, it has been shown how, at least in relation to the content of carotenoids that reaches the blood and tissue to protect us from disease, this is not always correct." 
Prof. Antonio J. MelÚndez
"Our next step, which will complete this research, will be to determine the content of colorless carotenoids in the blood after consuming these and other orange juices," concludes study co-author Carla MarÝa Stinco.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bevroren sinaasappelsap is mogelijk gezonder dan vers
Een nieuwe studie test de bioaccessibiliteit - of de hoeveelheid voedingsstoffen in een verbinding die door onze darmen kan worden opgenomen en naar de rest van ons lichaam wordt gestuurd - van verse, gepasteuriseerde en diepgevroren sinaasappelsap. De resultaten kunnen als een verrassing komen.
Onderzoekers van het Laboratorium voor Levensmiddelenkleur en -kwaliteit aan de Universiteit van Sevilla, Spanje, gingen op zoek naar de "bioaccessibility" van twee caroteno´den die te vinden zijn in sinaasappelsap.
Deze caroteno´den hebben steeds meer aandacht gekregen in de wetenschappelijke gemeenschap vanwege hun gezonde eigenschappen.
De overgrote meerderheid van caroteno´den zijn "gele, oranje en rode pigmenten gesynthetiseerd door planten."
Caroteno´den zijn essentieel voor een optimale visuele gezondheid, omdat het menselijk lichaam ze omzet in retinol of vitamine A, wat essentieel is voor de gezichtsscherpte.
Andere, zeldzamere caroteno´den, zoals die welke de focus vormen van deze nieuwe studie, zijn kleurloos.
Twee van hen, fytoeen en fytoflueen genaamd, hebben de laatste tijd veel aandacht gekregen vanwege hun vermeende antioxiderende eigenschappen. Studies hebben ook gesuggereerd dat deze twee verbindingen onder andere prostaatkanker, borstkanker en atherosclerose kunnen voorkomen.
Fytoeen en fytoflueen zijn ook algemeen verkrijgbaar, omdat ze aanwezig zijn in tomaten, wortelen en sommige citrusvruchten zoals sinaasappels. Ten slotte denken onderzoekers dat deze caroteno´den ook cosmetische voordelen hebben, omdat ze beschermen tegen ultraviolette schade en de gezondheid van de huid behouden.
Dus, als je van sinaasappelsap houdt, wil je misschien weten wat de beste manier is om het te drinken om volledig te profiteren van de voordelen die deze twee caroteno´den te bieden hebben.
Paula Mapelli-Brahm, een professor aan de Universiteit van Sevilla, en het team gingen op zoek naar precies deze vraag. Hun bevindingen worden gepubliceerd in de Journal of Functional Foods.
Bioaccessible carotenoids zijn het belangrijkst
Met behulp van een beeldvormende techniek, transmissie-elektronenmicroscopie genaamd, analyseerden Prof. Mapelli-Brahm en haar collega's de celstructuren van verse en gepasteuriseerde sinaasappelsappen, evenals die van ultra-bevroren sinaasappelsap ontdooid, hetzij bij kamertemperatuur, in de magnetronoven, of in de koelkast.
De onderzoekers ontdekten dat koude behandelingen leiden tot een grotere afbraak van de caroteno´den in het sinaasappelsap. Koude behandelingen verhoogden echter ook de biotoegankelijkheid van deze caroteno´den, wat grotere voordelen voor onze gezondheid betekent.
Van alle geanalyseerde koude behandelingen leverde ultragevroren sinaasappelsap - ontdooid tot kamertemperatuur of in de magnetron - het meest bio-toegankelijke fytoeen en fytoflueen.
"Dat wil zeggen, ondanks het feit dat de concentratie van caroteno´den in de diepgevroren sappen minder was dan in het verse sap," legt de hoofdonderzoeker uit, "de vermindering van de grootte van de deeltjes en de vernietiging van het cellulaire materiaal dat [deze] behandeling [s] betekent dat de hoeveelheid caroteno´den die door de darm kan worden opgenomen hoger is. "
"[F] resh-sap is het sap met de hoogste concentratie caroteno´den, maar dit betekent niet dat het degene is die het caroteno´deniveau in het bloed en het weefsel het meest verhoogt, omdat je rekening moet houden met de hoeveelheid caroteno´den die daadwerkelijk worden opgenomen, "verklaren de onderzoekers verder.
De wetenschappers bevestigen dat pasteurisatie de meest schadelijke is voor caroteno´den. Studeert co-auteur Antonio J. MelÚndez, een professor aan de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Sevilla, geeft commentaar op het belang van de bevindingen.
"Consumenten hebben de neiging om te denken dat behandelde sappen 'minder gezond' zijn dan verse sappen, maar in deze studie is aangetoond hoe, tenminste met betrekking tot het gehalte aan caroteno´den dat het bloed en het weefsel bereikt om ons tegen ziekte te beschermen, dit is niet altijd correct. "
Prof. Antonio J. MelÚndez
"Onze volgende stap, die dit onderzoek zal voltooien, zal zijn om het gehalte aan kleurloze caroteno´den in het bloed te bepalen na het nuttigen van deze en andere sinaasappelsappen", besluit studie co-auteur Carla MarÝa Stinco.

Reacties: