Home / Nieuws / ...

 

Magnesium voor sterke botten bij kinderen*
Niet calcium maar magnesium blijkt belangrijk te zijn voor een goede botopbouw bij kinderen zo blijkt uit een kleine studie onder 63 gezonde kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Zowel de inname van magnesium en calcium als de opname in het lichaam werden nauwkeurig gemeten. Ook werden botdichtheidmetingen verricht. Conclusie was dat vooral de hoeveelheid magnesium en niet zozeer de hoeveelheid calcium bepalend was voor een goede botopbouw. (Juni 2013)

 

Magnesium Intake, Absorption Significantly Associated With Bone Density In Children
Parents are advised to make sure their children drink milk and eat other calcium-rich foods to build strong bones. Soon, they also may be urged to make sure their kids eat salmon, almonds and other foods high in magnesium - another nutrient that may play an important role in bone health, according to a study presented at the Pediatric Academic Societies (PAS) annual meeting in Washington, DC. 
"Lots of nutrients are key for children to have healthy bones. One of these appears to be magnesium," said lead author Steven A. Abrams MD, FAAP, professor of pediatrics at Baylor College of Medicine in Houston. "Calcium is important, but, except for those children and adolescents with very low intakes, may not be more important than magnesium." 
While it is known that magnesium is important for bone health in adults, few studies have looked at whether magnesium intake and absorption are related to bone mineral content in young children. This study aimed to fill that gap. 
Researchers recruited 63 healthy children ages 4 to 8 years old who were not taking any multivitamins or minerals to participate in the study. Children were hospitalized overnight twice so their calcium and magnesium levels could be measured. 
Participants filled out food diaries prior to hospitalization. All foods and beverages served during their hospital stay contained the same amount of calcium and magnesium they consumed in a typical day based on the diaries. Foods and beverages were weighed before and after each meal to determine how much calcium and magnesium the subjects actually consumed. In addition, parents were given scales to weigh their child's food for three days at home after the first inpatient stay and for three days at home prior to the second inpatient stay so that dietary intake of calcium and magnesium could be calculated accurately. 
While hospitalized, children's levels of calcium and magnesium were measured using a technique that involved giving them non-radioactive forms of magnesium and calcium, called stable isotopes, intravenously and orally. Urine was collected for 72 hours. By measuring the stable isotopes in the urine, the researchers could determine how much calcium and magnesium were absorbed into the body. Bone mineral content and density were measured using total body dual-energy X-ray absorptiometry. 
Results showed that the amounts of magnesium consumed and absorbed were key predictors of how much bone children had. Dietary calcium intake, however, was not significantly associated with total bone mineral content or density. 
"We believe it is important for children to have a balanced, healthy diet with good sources of minerals, including both calcium and magnesium," Dr. Abrams concluded. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Magnesium Intake, Absorptie significant geassocieerd met de botdichtheid bij kinderen
Ouders wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat hun kinderen melk drinken en eten andere calcium-rijke voedingsmiddelen om sterke botten op te bouwen. Binnenkort, ook zij worden aangespoord om ervoor te zorgen dat hun kinderen eten zalm, amandelen en andere voedingsmiddelen met een hoog magnesium - een andere voedingsstof die een belangrijke rol spelen in de gezondheid van het bot kunnen spelen, volgens een studie gepresenteerd op de Pediatric Academic Societies (PAS) jaarlijkse vergadering in Washington, DC.
"Veel voedingsstoffen zijn belangrijk voor kinderen om gezonde botten hebben. Éen van deze lijkt magnesium zijn," aldus hoofdauteur Steven A. Abrams MD, FAAP, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Baylor College of Medicine in Houston. "Calcium is belangrijk, maar, met uitzondering van die kinderen en adolescenten met een zeer lage inname, kan niet belangrijker zijn dan magnesium."
Hoewel bekend is dat magnesium belangrijk is voor gezonde botten bij volwassenen, zijn er weinig studies gekeken of magnesium inname en absorptie zijn aan mineraalgehalte van bot bij jonge kinderen. Deze studie had als doel om die leemte op te vullen.
Onderzoekers aangeworven 63 gezonde kinderen van 4 tot 8 jaar oud die waren niet nemen van multivitaminen en mineralen te nemen aan de studie. Kinderen werden 's nachts twee keer in het ziekenhuis opgenomen, zodat hun calcium en magnesium niveaus kunnen worden gemeten.
Deelnemers vulden voedsel dagboeken voorafgaand aan ziekenhuisopname. Alle voedingsmiddelen en dranken gepresenteerd tijdens hun ziekenhuisopname bevatte dezelfde hoeveelheid calcium en magnesium consumeerden ze in een typische dag op basis dagboeken. Voedingsmiddelen en dranken werden gewogen voor en na elke maaltijd om te bepalen hoeveel calcium en magnesium de onderwerpen die daadwerkelijk wordt verbruikt. Daarnaast werden ouders gegeven schalen om voedsel van hun kind af te wegen voor drie dagen thuis na de eerste intramurale verblijf en gedurende drie dagen thuis voorafgaand aan de tweede intramurale verblijf, zodat de inname van calcium en magnesium nauwkeurig kon worden berekend.
Terwijl het ziekenhuis, werden calcium en magnesium kinderen gemeten met een techniek die bij hen niet-radioactieve vorm van magnesium en calcium, genaamd stabiele isotopen, intraveneus en oraal. Urine werd verzameld gedurende 72 uur. Door het meten van de stabiele isotopen in de urine, kan de onderzoekers bepalen hoeveel calcium en magnesium werden geabsorbeerd in het lichaam. Botmineraalgehalte en dichtheid werd gemeten met behulp van total body dual-energy X-ray absorptiometrie.
De resultaten toonden aan dat de hoeveelheden magnesium verbruikt en geabsorbeerd waren belangrijke voorspellers van hoeveel bot kinderen gehad. Calciuminname echter niet significant geassocieerd met totale mineraalgehalte van bot of dichtheid.
"Wij geloven dat het belangrijk voor kinderen om een evenwichtige, gezonde voeding te hebben met goede bronnen van mineralen, met inbegrip van zowel calcium en magnesium," Dr Abrams gesloten.

Printen

 

 

Reacties: