Home / Nieuws / ...

 

Co-enzym Q10 belangrijk bij hartfalen*
Co-enzym Q10 blijkt het eerste middel te zijn om de kans om dood te gaan voor patiŽnten met hartfalen met de helft te verminderen zo blijkt uit een Europese studie. Aanvulling met Q10 moet volgens de onderzoekers daarom dan ook in de behandeling van hartfalen opgenomen worden, vooral als de patiŽnt ook nog eens cholesterol verlagende statines slikt. Deze statines verlagen normale lichaamswaarden Q10 aanzienlijk. Aanvulling met Q10 zo blijkt uit de studie is zonder bijwerkingen en verlaagt niet alleen de kans op doodgaan maar zorgt ook voor beter functioneren en een betere levenskwaliteit. (Juli 2013)

 

Coenzyme Q10 - First Drug To Improve Heart Failure Mortality In Over A Decade
Coenzyme Q10 decreases all cause mortality by half, according to the results of a multicentre randomised double blind trial presented at Heart Failure 2013 congress. It is the first drug to improve heart failure mortality in over a decade and should be added to standard treatment, according to lead author Professor Svend Aage Mortensen (Copenhagen, Denmark). 
Heart Failure 2013 is being held in Lisbon, Portugal. It is the main annual meeting of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. 
Coenzyme Q10 (CoQ10) occurs naturally in the body and is essential to survival. CoQ10 works as an electron carrier in the mitochondria, the powerhouse of the cells, to produce energy and is also a powerful antioxidant. It is the only antioxidant that humans synthesise in the body. 
CoQ10 levels are decreased in the heart muscle of patients with heart failure, with the deficiency becoming more pronounced as heart failure severity worsens. Statins are used to treat many patients with heart failure because they block the synthesis of cholesterol, but these drugs also block the synthesis of CoQ10, which further decreases levels in the body. 
Double blind controlled trials have shown that CoQ10 improves symptoms, functional capacity and quality of life in patients with heart failure with no side effects. But until now, no trials have been statistically powered to address effects on survival. 
The Q-SYMBIO study (2) randomised 420 patients with severe heart failure (New York Heart Association (NYHA) Class III or IV) to CoQ10 or placebo and followed them for 2 years. The primary endpoint was time to first major adverse cardiovascular event (MACE) which included unplanned hospitalisation due to worsening of heart failure, cardiovascular death, urgent cardiac transplantation and mechanical circulatory support. Participating centres were in Denmark, Sweden, Austria, Slovakia, Poland, Hungary, India, Malaysia and Australia. 
CoQ10 halved the risk of MACE, with 29 (14%) patients in the CoQ10 group reaching the primary endpoint compared to 55 (25%) patients in the placebo group (hazard ratio=2; p=0.003). CoQ10 also halved the risk of dying from all causes, which occurred in 18 (9%) patients in the CoQ10 group compared to 36 (17%) patients in the placebo group (hazard ratio=2.1; p=0.01). 
CoQ10 treated patients had significantly lower cardiovascular mortality (p=0,02) and lower occurrence of hospitalisations for heart failure (p=0.05). There were fewer adverse events in the CoQ10 group compared to the placebo group (p=0.073). 
Professor Mortensen said: "CoQ10 is the first medication to improve survival in chronic heart failure since ACE inhibitors and beta blockers more than a decade ago and should be added to standard heart failure therapy." 
He added: "Other heart failure medications block rather than enhance cellular processes and may have side effects. Supplementation with CoQ10, which is a natural and safe substance, corrects a deficiency in the body and blocks the vicious metabolic cycle in chronic heart failure called the energy starved heart." 
CoQ10 is present in food, including red meat, plants and fish, but levels are insufficient to impact on heart failure. CoQ10 is also sold over the counter as a food supplement but Professor Mortensen said: "Food supplements can influence the effect of other medications including anticoagulants and patients should seek advice from their doctor before taking them." 
Patients with ischaemic heart disease who use statins could also benefit from CoQ10 supplementation. Professor Mortensen said: "We have no controlled trials demonstrating that statin therapy plus CoQ10 improves mortality more than statins alone. But statins reduce CoQ10, and circulating CoQ10 prevents the oxidation of LDL effectively, so I think ischaemic patients should supplement statin therapy with CoQ10." 
References:
European Society of Cardiology 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Co-enzym Q10 - Eerste Drug To Heart Failure Mortaliteit In Verbeter meer dan een decennium
Co-enzym Q10 vermindert de totale mortaliteit met de helft, volgens de resultaten van een multicenter gerandomiseerde dubbelblinde trial gepresenteerd op hartfalen 2013 congres. Het is het eerste geneesmiddel hartfalen mortaliteit in meer dan een decennium verbeteren worden toegevoegd aan standaard behandeling, volgens hoofdauteur Professor Svend Aage Mortensen (Kopenhagen, Denemarken).
Hartfalen 2013 wordt in Lissabon, Portugal. Het is de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology.
Co-enzym Q10 (CoQ10) komt van nature in het lichaam en is essentieel voor overleving. CoQ10 werkt als een elektronen drager in de mitochondria, de stuwende kracht van de cellen om energie te produceren en is ook een krachtige antioxidant. Het is de enige anti-oxidant die mensen synthetiseren in het lichaam.
CoQ10 niveaus worden verlaagd in de hartspier van patiŽnten met hartfalen, met het tekort steeds meer uitgesproken als hartfalen ernst verergert. Statines worden gebruikt om vele patiŽnten met hartfalen omdat zij de synthese van cholesterol te blokkeren, maar deze middelen ook de synthese van CoQ10, die verder vermindert in het lichaam blokkeren.
Dubbelblinde gecontroleerde studies hebben aangetoond dat CoQ10 verbetert de symptomen, functionele capaciteit en de kwaliteit van leven bij patiŽnten met hartfalen zonder bijwerkingen. Maar tot nu toe, geen proeven zijn statistisch onderscheidend vermogen om de effecten op overleving te pakken.
De Q-SYMBIO studie (2) gerandomiseerd 420 patiŽnten met ernstig hartfalen (New York Heart Association (NYHA) klasse III of IV) om CoQ10 of placebo en volgde hen voor 2 jaar. Het primaire eindpunt was de tijd tot de eerste belangrijke cardiovasculaire gebeurtenis (MACE) die ongeplande ziekenhuisopname als gevolg van verergering van hartfalen, cardiovasculaire dood, dringende harttransplantatie en mechanische ondersteuning van de bloedsomloop opgenomen. Deelnemende centra werden in Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Slowakije, Polen, Hongarije, India, MaleisiŽ en AustraliŽ.
CoQ10 gehalveerd het risico van MACE met 29 (14%) patiŽnten in de groep CoQ10 die het primaire eindpunt vergeleken met 55 (25%) patiŽnten in de placebogroep (HR = 2, p = 0.003). CoQ10 ook gehalveerd het risico van overlijden door alle oorzaken, die zich in 18 (9%) patiŽnten in de CoQ10 groep vergeleken met 36 (17%) patiŽnten in de placebogroep (HR = 2,1, p = 0,01).
CoQ10 behandelde patiŽnten hadden een significant lagere cardiovasculaire mortaliteit (p = 0,02) en een lager voorkomen van ziekenhuisopnames voor hartfalen (p = 0,05). Er waren minder bijwerkingen in de CoQ10 groep vergeleken met de placebogroep (p = 0.073).
Professor Mortensen zei: "CoQ10 is de eerste medicatie overleving bij chronisch hartfalen aangezien ACE-remmers en bŤtablokkers verbetering meer dan tien jaar geleden en worden toegevoegd aan standaard hartfalen therapie."
Hij voegde eraan toe: "Andere hartfalen medicijnen blokkeren in plaats van te verbeteren cellulaire processen en kunnen bijwerkingen hebben Suppletie met CoQ10, dat is een natuurlijke en veilige stof, corrigeert een tekort in het lichaam en blokkeert de vicieuze metabole cyclus bij chronisch hartfalen genoemd. energie uitgehongerd hart. "
CoQ10 is aanwezig in voedingsmiddelen, zoals rood vlees, planten en vissen, maar niveaus zijn onvoldoende om invloed op hartfalen. CoQ10 wordt ook verkocht over de toonbank als voedingssupplement, maar Professor Mortensen zei: ". Voedingssupplementen kunnen de werking van andere medicijnen, waaronder anticoagulantia en patiŽnten te beÔnvloeden advies van hun arts te raadplegen alvorens hen"
PatiŽnten met een ischemische hartziekte die gebruik maken van statines kunnen ook profiteren van CoQ10 suppletie. Professor Mortensen zei: "We hebben geen gecontroleerde studies die aantonen dat statine therapie plus CoQ10 verbetert sterfte meer dan statines alleen Maar statines verlagen CoQ10, en circuleren CoQ10 voorkomt de oxidatie van LDL effectief, dus ik denk dat ischemische patiŽnten dient behandeling met een statine te vullen met CoQ10.. "


Printen

 

 

Reacties: