Home / Nieuws / ...

 

Overgewicht tijdens zwangerschap slecht voor volwassen nakomelingen*
Uit een langjarige Schotse studie onder 28.540 vrouwen en hun 37.709 nakomelingen blijkt dat een duidelijk overgewicht tijdens de zwangerschap de kans bij de nakomelingen op een vroege dood zowel als de kans op hartproblemen flink groter is als bij nakomelingen van moeders zonder overgewicht tijdens de zwangerschap. De nakomelingen werden vanaf 1950 gevolgd en hadden op het eind van de studie een leeftijd tussen de 34 en 61 jaar. De kans op een vroegtijdige dood voor de nakomelingen was 35% hoger en op hart- en vaatziektes 42%. Van de onderzochte moeders had 21% een overgewicht en 4% een duidelijk overgewicht (obees, BMI >30) tijdens de zwangerschap. Inmiddels is bijna 20% van de vrouwen in Schotland obees zodat er veel meer nakomelingen komen met een duidelijk verhoogde kans op hart- en vaatziektes en een vroegtijdige dood. In Amerika is al 35% van de vrouwen obees en in Europa ligt dat gemiddeld ook al op meer dan 15%.
De studie. (November 2013)Children of obese mothers at greater risk of early heart death as adults
The findings highlight the urgent need for strategies to prevent obesity in women of childbearing age and the need to assess the offspring of obese mothers for their cardiovascular risk, say the authors.
Rates of maternal obesity have risen rapidly in the past two decades. In the United States, about 64% of women of reproductive age are overweight and 35% are obese, with a similar pattern in Europe.
Many studies have shown a link between maternal obesity and disease later in life, but it is still not clear whether maternal obesity is associated with increased death in offspring from cardiovascular causes.
Using birth and death records from 1950 to the present day, a team of researchers from the Universities of Edinburgh and Aberdeen in Scotland identified 28,540 women - whose body mass index (BMI) was recorded at their first antenatal visit - and their 37,709 offspring who were aged between 34 and 61 at the time of follow up.
BMI was defined as underweight (BMI 18.5 or less), normal weight (BMI 18.5-24.9), overweight (BMI 25-29.9), and obese (BMI 30 or more). Relevant details about the pregnancy were collated, including the mother's age at delivery, number of previous pregnancies, mother and father's social class and infant sex, birth weight and gestation at delivery.
Among the mothers, 21% were overweight and 4% were obese. Among the 37,709 offspring there were 6551 premature deaths from any cause and, among the deceased, 294 had had obese mothers at birth.
The researchers found that the risk of premature death was 35% higher in the adult offspring of obese mothers compared to those whose mothers had had normal weight. This was after adjusting the results for factors including the mother's age at delivery, number of previous pregnancies, mother and father's social class and infant sex, birth weight and gestation at delivery.
They also found a 42% increased risk (adjusted for the same factors) of a hospital admission for a cardiovascular event in the adult offspring of obese mothers compared with offspring of mothers with normal BMI.
The offspring of overweight mothers also had a higher risk of adverse events later in life.
It is thought that being overweight in pregnancy may cause permanent changes in appetite control and energy metabolism in the offspring, leading to a greater risk of heart problems later in life.
With rising rates of excess weight among pregnant women, the authors say their findings are "a major public health concern" and indicate that the offspring of obese mothers are a high risk group who should be assessed for cardiovascular risk, and actively encouraged to maintain a healthy lifestyle.
"As one in five women in the UK is currently obese at antenatal booking, strategies to optimise weight before pregnancy are urgently required," they conclude.
Dr Sohinee Bhattacharya, of the University of Aberdeen, said: "This study highlights the importance of weight management in mothers and their offspring. We need to find out how to help young women and their children control their weight better so that chronic disease risk is not transmitted from generation to generation."
Jacqui Clinton, Health Campaigns Director at Tommy's, said: "This new study adds to a growing body of evidence that obesity during pregnancy can have a long term impact on children, affecting their adult weight, health and even their life expectancy. If we are to tackle obesity in the UK, we need to start at conception and help mums to limit the impact of their weight on their babies - research shows that eating a healthy diet and taking moderate exercise while pregnant can make a big difference. Looking after a baby's health while in the womb may not only increase the chances of a healthy birth, but of a longer, healthier life."
In an accompanying editorial, Dr Factor-Litvak from the Department of Epidemiology in New York, says that this study leaves open two questions. Firstly, what is the role of the early post natal environment and secondly, what is the role of parental obesity? She asks what the implications of the study are, concluding that along with recommended weight gain for overweight and obese women, "interventions should begin before pregnancy".

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kinderen van obese moeders een groter risico op vroegtijdige hart dood als volwassenen
De bevindingen benadrukken de dringende behoefte aan strategieŽn om overgewicht bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en de noodzaak om de nakomelingen van zwaarlijvige moeders beoordelen op hun cardiovasculaire risico's te voorkomen , zeggen de auteurs .
De tarieven van maternale obesitas zijn snel gestegen in de afgelopen twee decennia . In de Verenigde Staten , ongeveer 64 % van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn overgewicht en 35 % obesitas , met een vergelijkbaar patroon in Europa .
Vele studies hebben een verband tussen maternale obesitas en later in het leven de ziekte , maar het is nog niet duidelijk of maternale obesitas is geassocieerd met verhoogde dood bij nakomelingen door cardiovasculaire oorzaken .
Met behulp van geboorte -en overlijdensakten van 1950 tot heden , een team van onderzoekers van de universiteiten van Edinburgh en Aberdeen in Schotland geÔdentificeerd 28.540 vrouwen - wier body mass index ( BMI ) werd opgenomen in hun eerste prenatale bezoek - en hun 37.709 nakomelingen die waren tussen 34 en 61 bij de follow-up .
BMI werd gedefinieerd als ondergewicht ( BMI 18,5 of minder) , normaal gewicht ( BMI 18.5-24.9 ) , overgewicht ( BMI 25-29.9 ) , en obesitas ( BMI 30 of meer ) . Relevante informatie over de zwangerschap werden verzameld , zoals leeftijd van de moeder bij aflevering , aantal eerdere zwangerschappen , moeder en vader sociale klasse en baby geslacht , geboortegewicht en zwangerschapsduur bij aflevering .
Onder de moeders , 21 % overgewicht en 4 % zwaarlijvig waren . Onder de 37.709 nakomelingen waren er 6551 vroegtijdige sterfgevallen door welke oorzaak en onder de overledene , had 294 obese moeders bij de geboorte .
De onderzoekers vonden dat het risico van vroegtijdige sterfte was 35 % hoger bij de volwassen nakomelingen van zwaarlijvige moeders vergelijking met die waarvan de moeder was normaal gewicht hadden . Dit was na het aanpassen van de resultaten voor factoren zoals leeftijd van de moeder bij aflevering , aantal eerdere zwangerschappen , moeder en vader sociale klasse en baby geslacht , geboortegewicht en zwangerschapsduur bij aflevering .
Ze vond ook een 42 % verhoogd risico ( gecorrigeerd voor dezelfde factoren ) van een ziekenhuisopname voor een cardiovasculaire gebeurtenis in de volwassen nakomelingen van zwaarlijvige moeders vergeleken met kinderen van moeders met een normale BMI .
De nakomelingen van overgewicht moeders een groter risico op bijwerkingen had ook later in het leven .
Er wordt gedacht dat overgewicht de zwangerschap kan veroorzaken permanente veranderingen eetlustremmers en energiemetabolisme in het nageslacht , waardoor een groter risico op hart op latere leeftijd .
Met de stijgende tarieven van overgewicht bij zwangere vrouwen , de auteurs zeggen dat hun bevindingen zijn " een belangrijk probleem voor de volksgezondheid " en geven aan dat de nakomelingen van zwaarlijvige moeders zijn een hoog risico groep , die moeten worden beoordeeld voor cardiovasculaire risico's , en actief aangemoedigd om een behouden gezonde levensstijl .
"Als een op de vijf vrouwen in het Verenigd Koninkrijk is momenteel obesitas bij prenatale boeken , strategieŽn om gewicht te optimaliseren voordat de zwangerschap dringend nodig zijn , " concluderen zij .
Dr Sohinee Bhattacharya , van de Universiteit van Aberdeen , zei : " Deze studie benadrukt het belang van gewichtsbeheersing bij moeders en hun nakomelingen We moeten uitzoeken hoe om jonge vrouwen en hun kinderen te controleren hun gewicht beter, zodat chronische ziekte risico is . niet doorgegeven van generatie op generatie . "
Jacqui Clinton , Gezondheid Campagnes Director bij Tommy's , zei : " Deze nieuwe studie draagt bij aan een groeiend lichaam van bewijsmateriaal dat overgewicht tijdens de zwangerschap een lange termijn effect op kinderen kunnen hebben , waardoor hun volwassen gewicht , gezondheid en zelfs hun levensverwachting Als we zijn . om zwaarlijvigheid in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken , moeten we beginnen bij de conceptie en helpen moeders om de impact van hun gewicht op hun baby's te beperken - . onderzoek toont aan dat het eten van een gezond dieet en het nemen van matige lichaamsbeweging tijdens de zwangerschap kan een groot verschil maken het verzorgen van een baby gezondheid, terwijl in de baarmoeder kan niet alleen de kans op een gezonde geboorte , maar van een langer en gezonder leven. "
In een begeleidend redactioneel , Dr Factor - Litvak van de afdeling Epidemiologie in New York , zegt dat deze studie laat geopend twee vragen . Ten eerste, wat is de rol van de vroege postnatale milieu en ten tweede , wat is de rol van de ouderlijke obesitas ? Ze vraagt wat de implicaties van de studie zijn , de conclusie dat samen met de aanbevolen gewichtstoename voor zware en zwaarlijvige vrouwen , " interventies moeten beginnen vůůr de zwangerschap " .

Printen

 

 

Reacties: