Home / Nieuws / ...

 

Zuurvormende voeding en diabetes*
Uit een studie onder ruim 66.000 vrouwen blijkt dat veel zuurvormende voeding de kans op diabetes type-2 flink kan verhogen. Het westerse dieet, rijk aan dierlijke voeding is doorgaans nogal zuurvormend wat maar matig gecompenseerd wordt door bijv. het eten van voldoende groenten en fruit, die een meer basische rest vormen. Het gevolg is vaak een chronisch lage zuurgraad met allerlei stofwisselingsproblemen. Zo wordt dan de mogelijkheid van insuline om zich te binden duidelijk verminderd met daardoor een verhoogde kans op insulineintolerantie. Afhankelijk van het lichaamsgewicht gaf de chronisch verlaagde zuurgraad wel 56 tot 96% meer kans op het krijgen van diabetes type-2. (December 2013)

Higher Dietary Acid Load Increases Risk of Diabetes, Study Says
A study of more than 60 000 women has shown that higher overall acidity of the diet, regardless of the individual foods making up that diet, increases the risk of type 2 diabetes. The study, the first large prospective study to demonstrate these findings, is published in Diabetologia, the journal of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), and is by Dr Guy Fagherazzi and Dr Françoise Clavel-Chapelon, Center for Research in Epidemiology and Population Health, INSERM, Paris, France, and colleagues.
A western diet rich in animal products and other acidogenic foods can induce an acid load that is not compensated for by fruit and vegetables; this can cause chronic metabolic acidosis and lead to metabolic complications. Most importantly from a blood-sugar control perspective, increasing acidosis can reduce the ability of insulin to bind at appropriate receptors in the body, and reduce insulin sensitivity. With this in mind, the authors decided to analyse whether increased acidosis caused by dietary acid loads increased the risk of type 2 diabetes.
A total of 66,485 women from the E3N study (the French Centre of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, a well-known ongoing epidemiological study) were followed for new diabetes cases over 14 years. Their dietary acid load was calculated from their potential renal acid load (PRAL) and their net endogenous acid production (NEAP) scores, both standard techniques for assessing dietary acid consumption from nutrient intake.
During follow-up, 1,372 new cases of incident type 2 diabetes occurred. In the overall population, those in the top 25% (quartile) for PRAL had a 56% increased risk of developing type 2 diabetes compared with the bottom quartile. Women of normal weight (BMI of 25 and under) had the highest increased risk (96% for top quartile versus bottom) while overweight women (BMI 25 and over) had only a 28% increased risk (top quartile versus bottom). NEAP scores showed a similar increased risk for higher acid load.
The authors say: "A diet rich in animal protein may favour net acid intake, while most fruits and vegetables form alkaline precursors that neutralise the acidity. Contrary to what is generally believed, most fruits such as peaches, apples, pears, bananas and even lemons and oranges actually reduce dietary acid load once the body has processed them. In our study, the fact that the association between both PRAL and NEAP scores and the risk of incident type 2 diabetes persisted after adjustment for dietary patterns, meat consumption and intake of fruit, vegetables, coffee and sweetened beverages suggests that dietary acids may play a specific role in promoting the development of type 2 diabetes, irrespective of the foods or drinks that provide the acidic or alkaline components."
They conclude: "We have demonstrated for the first time in a large prospective study that dietary acid load was positively associated with type 2 diabetes risk, independently of other known risk factors for diabetes. Our results need to be validated in other populations, and may lead to promotion of diets with a low acid load for the prevention of diabetes. Further research is required on the underlying mechanisms."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere Dietary Acid Load verhoogt risico op diabetes , zegt studie
Een studie van meer dan 60 000 vrouwen blijkt dat hogere totale zuurgraad van het dieet , ongeacht de afzonderlijke voedingsmiddelen waaruit dat dieet verhoogt het risico van type 2 diabetes . De studie , de eerste grote prospectieve studie om deze bevindingen te tonen , wordt gepubliceerd in Diabetologia , het tijdschrift van de Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes ( EASD ) , en is door Dr Guy Fagherazzi en dr. Françoise Clavel - Chapelon , Centrum voor Onderzoek in Epidemiology and Population Health , INSERM , Parijs , Frankrijk , en collega's.
Een westerse dieet rijk aan dierlijke producten en andere acidogene voedingsmiddelen kunnen een zuur belasting die niet wordt gecompenseerd door groenten en fruit veroorzaken , dit kan chronische metabole acidose veroorzaken en leiden tot metabole complicaties . Het belangrijkste van een bloed - suiker controleperspectief kan verhogen acidose het vermogen van insuline zich ertoe passende receptoren in het lichaam verlaagd evenals de insulinegevoeligheid . Met dit in het achterhoofd , besloten de auteurs om te analyseren of verhoogde acidose veroorzaakt door dieet zuur belastingen verhoogd het risico van type 2 diabetes .
Een totaal van 66.485 vrouwen uit de E3N studie ( het Franse Centre van de Europese Prospective Investigation in Cancer and Nutrition , een bekende lopende epidemiologische studie ) werden gevolgd voor nieuwe gevallen van diabetes meer dan 14 jaar . Hun dieet zuur belasting werd berekend op basis van hun potentieel nier zuur belasting ( PRAL ) en hun netto endogene zuurproductie ( NEAP ) scores , zowel standaard technieken voor het beoordelen van de voeding zuur verbruik van voedingsstoffen inname .
Tijdens de follow - up , 1372 nieuwe gevallen van het type incident 2 diabetes opgetreden . In de totale populatie , die in de top 25 % ( kwartiel ) voor PRAL had een 56 % verhoogd risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes in vergelijking met de onderste kwartiel . Vrouwen met een normaal gewicht ( BMI van 25 en jonger) had de hoogste verhoogd risico (96 % voor de top kwartiel versus bottom ) , terwijl vrouwen met overgewicht ( BMI 25 jaar en ouder ) had slechts een 28 % verhoogd risico ( hoogste kwartiel versus bottom ) . NEAP scores liet een vergelijkbaar verhoogd risico voor hogere zuur belasting.
De auteurs zeggen : . " Een dieet rijk aan dierlijke eiwitten kan netto zuur instroom te bevorderen, terwijl de meeste groenten en fruit vormen alkalische voorlopers die de zuurgraad te neutraliseren In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen , de meeste vruchten zoals perziken , appels, peren , bananen en zelfs citroenen en sinaasappelen daadwerkelijk verminderen dieet zuurbelasting zodra het lichaam ze heeft verwerkt . In onze studie , het feit dat de associatie tussen beide PRAL en NEAP scores en het risico van incident type 2 diabetes bleef na correctie voor voedingspatronen , vleesconsumptie en de inname van fruit, groenten , koffie en gezoete dranken suggereert dat voeding zuren een bepaalde rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van type 2 diabetes , ongeacht de voedingsmiddelen of dranken die het zure of basische componenten. "
Zij concluderen : " We hebben aangetoond voor de eerste keer in een grote prospectieve studie dat het dieet zuurbelasting positief werd geassocieerd met type 2 diabetes risico , onafhankelijk van andere bekende risicofactoren voor diabetes Onze resultaten moeten worden gevalideerd in andere populaties , en kunnen . leiden tot bevordering van diëten met een lage zuur belasting voor de preventie van diabetes . Verder onderzoek is nodig op de onderliggende mechanismen . "

Printen

 

 

Reacties: