Home / Nieuws / ...

 

Humor en lachen voor een beter geheugen*
Uit een kleine studie onder ouderen van gemiddeld 70 jaar blijkt dat humor en lachen goed zijn voor een beter geheugen. De deelnemers kregen al dan niet een humoristische video te zien en daarna werden verschillende testen uitgevoerd en cortisolwaarden gemeten. Zij die de video gezien hadden bleken duidelijke lagere cortisolwaarden te hebben, cortisol is een stresshormoon dat bloeddruk verhogend en geheugen verslechterend werkt. Uit de geheugentesten bleek dat zij die de video bekeken hadden een duidelijk beter leervermogen, betere herinnering en een visuele herkenning hadden. Lachen is dus niet alleen een goed en goedkoop medicijn, het is ook een geheugenversterker die bijdraagt aan je levenskwaliteit, aldus de onderzoekers. (Mei 2014)

 

 

Effectiveness of humor on short-term memory function and cortisol levels in age matched elderly and diabetic subjects vs. control group
Gurinder S. Bains, Lee Berk, Noha Daher, Everett Lohman, Jerrold Petrofsky, Ernie Schwab, Pooja Deshpande

Allied Health/Physical Therapy, Loma Linda University, Loma Linda, CA
G.S. Bains: None. L. Berk: None. N. Daher: None. E. Lohman: None. J. Petrofsky: None. E. Schwab: None. P. Deshpande: None.
Abstract
With ageing, the damaging effects of stress can impair the ability to learn and sustain memory. The purpose was to examine the effect of watching a humor video on short term memory in 3 age matched elderly groups: elderly (69.9 3.7 years), diabetic (67.1 3.8 years), and control (68.7 5.5 years) (no video). Humor and the associated mirthful laughter can reduce stress by decreasing the stress hormone cortisol. Excess cortisol can damage hippocampal neurons leading to impairment of learning and memory. The standardized neuropsychological memory assessment tool, Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) was used to assess for 1) learning ability, 2) recall ability, and 3) visual recognition ability. Salivary cortisol measurements, at 3 predetermined time points, were obtained. RAVLT was given to 30 elderly individuals before and after watching a humor video of their choice for 20 minutes vs. no humor video. Results showed that 1) learning ability improved by 38.45% , 33.38%, and 23.96% in the elderly, diabetic, and control groups respectively (p=.025); 2) delayed recall improved by 43.61%, 48.10%, and 20.25% in the elderly, diabetic, and control groups respectively (p=.064); and 3)visual recognition increased by 12.55%, 16.72%, and 8.33% in the elderly, diabetic, and control groups respectively (p=.321). Results, for the changes in salivary cortisol levels, at the predetermined time points, indicated there were 1) borderline significant changes in the elderly group (p=.047, .046, and .062 respectively), 2) significant changes in the diabetic group (p=.047, .025, and .035 respectively), and 3) no changes in the control group (p=.323, .323, and .187 respectively). Due to decreased cortisol levels, elderly and diabetic elderly individuals that watch a humor video that induces mirthful laughter vs. not watching a humor video have greater enhancement in: 1) capability to learn, 2) have greater recall, and 3) improve visual recognition in short term memory function.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Effectiviteit van humor op de korte - termijn geheugen functie en cortisol niveaus in dezelfde leeftijd ouderen en diabetici versus controle groep
Gurinder S. Bains , Lee Berk , Noha Daher , Everett Lohman , Jerrold Petrofsky , Ernie Schwab , Pooja Deshpande

Paramedisch / Fysiotherapie , Loma Linda University , Loma Linda , CA
G.S. Bains : Geen. L. Berk : Geen. N. Daher : Geen. E. Lohman : Geen. J. Petrofsky : Geen. E. Schwab : Geen. P. Deshpande : Geen.
abstract
Met het ouder worden , kan de schadelijke effecten van stress het vermogen om te leren en te ondersteunen het geheugen aantasten . Het doel was om het effect van het kijken naar een humor video op korte termijn geheugen in 3 leeftijd gematchte groepen ouderen te onderzoeken : ouderen ( 69,9 3,7 jaar ) , diabetes ( 67,1 3,8 jaar ) , en controle ( 68,7 5,5 jaar ) (geen video ) . Humor en de bijbehorende vrolijk gelach kan stress verminderen door het verlagen van het stresshormoon cortisol . Overmaat cortisol kan hippocampusneuronen leidt tot aantasting van het leren en het geheugen beschadigen . De gestandaardiseerde neuropsychologische geheugen assessment tool , Rey Auditory Verbal Learning Test ( RAVLT ) werd gebruikt om te beoordelen voor 1 ) leervermogen , 2 ) terugroepen vermogen , en 3 ) visuele herkenning vermogen . Cortisol metingen op 3 voorafbepaalde tijdstippen werden verkregen . RAVLT werd gegeven aan 30 ouderen voor en na het bekijken van een humor video van hun keuze voor de 20 minuten versus geen humor video . Resultaten toonden aan dat 1 ) leervermogen verbeterde met 38.45 % , 33,38 % en 23,96 % bij ouderen , diabetes en controlegroepen (p = 0,025 ) ; 2 ) vertraagd gevoeligheid verbeterd 43.61 % , 48.10 % en 20,25% bij ouderen , diabetes en controlegroepen (p = 0,064 ) ; en 3 ) visuele herkenning toe met 12,55% , 16,72 % en 8,33 % bij ouderen , diabetes en controlegroepen (p = 0,321 ) . Resultaten , voor de veranderingen in cortisol niveaus , op de vooraf bepaalde tijdstippen , gaven aan dat er 1 ) borderline significante veranderingen in de oudere groep ( p = respectievelijk .047 , .046 en .062 ) , 2 ) belangrijke veranderingen in de diabetische groep ( p = respectievelijk .047 , .025 en .035 ) , en 3 ) geen wijzigingen in de controle groep ( p = respectievelijk 0,323 , 0,323 en 0,187 ) . Als gevolg van verminderde cortisol niveaus , ouderen en diabetische ouderen dat een humor video, die vrolijk lachen induceert versus niet kijken naar een humor video hebben een grotere verbetering in te kijken : 1 ) mogelijkheid om te leren , 2 ) hebben een grotere recall , en 3 ) het verbeteren van visuele herkenning in korte termijn geheugen functie .

Printen

 

 

Reacties: