Home / Nieuws / ...

 

Borstvoeding tegen chronische ontstekingen als jongvolwassene*
Uit een studie onder bijna 7.000 jongvolwassenen blijkt dat baby's met een laag geboortegewicht en zij die als baby geen of minder dan 3 maanden borstvoeding gehad hebben veel meer kans hebben op chronische ontstekingen en metabole stoornissen als jongvolwassenen. Chronische ontstekingen en metabole stoornissen uiten zich in hogere bloedwaarden van de biomarker C-reactief proteïne (CRP). Uit de studie blijkt dat een lager geboortegewicht en een kortere duur van de borstvoeding duidelijk hogere CRP waarden gaf bij jongvolwassenen. Voor elke extra kilo geboortegewicht waren de CRP waarden 5% lager en de CRP waarden waren 20-30% lager bij jongvolwassenen die 3-12 maanden als baby's borstvoeding hadden gehad in vergelijking met zij die als baby geen borstvoeding hadden gehad. De studie. (Juni 2014)

 

Lower Birth Weight, Less Breastfeeding Linked to Adult Inflammation and Disease
Public awareness, interventions could help erode intractable disparities in health
EVANSTON, Ill. --- Individuals born at lower birth weights as well as those breastfed less than three months or not at all are more likely as young adults to have higher levels of chronic inflammation that contributes to cardiovascular disease, according to a new Northwestern University study. 
Based on data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health, Northwestern researchers evaluated how levels of C-reactive protein (CRP), a key biomarker of inflammation, linked back to birth weight and breastfeeding duration for nearly 7,000 24- to 32-year-olds. 
The research not only showed both lower birth weights and shorter duration of breastfeeding predicted higher CRP levels in young adults, and thus higher disease risk. The research also found dramatic racial, ethnic and education disparities. More educated mothers were more likely to breastfeed and to give birth to larger babies, as were whites and Hispanics. 
The data points to the importance of promoting better birth outcomes and increased duration of breastfeeding to affect public health among adults. Such awareness could make a difference in eroding the intractable social disparities in adult health outcomes associated with inflammation, according to the study. 
“The findings about breastfeeding and birth weight are particularly illuminating,” said Thomas McDade, professor of anthropology in the Weinberg College of Arts and Sciences and faculty fellow, Institute for Policy Research, at Northwestern and lead author of the study. 
“The rates for many adult diseases completely mirror rates of low birth weight and low breastfeeding uptake and duration,” he said.
McDade also is the director of the Laboratory for Human Biology Research and of Cells to Society (C2S): The Center on Social Disparities and Health, which is part of Northwestern’s Institute for Policy Research. 
Breastfeeding is known to provide nutritional and immunological support to infants following delivery and affects immune development and metabolic processes related to obesity -- two potential avenues of influence on adult CRP production.
“This research helps us understand and appreciate the importance of breast feeding, especially for low-weight infants,” said Alan Guttmacher, M.D., director of the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. “The results suggest that breast feeding may reduce a major risk factor for heart disease, well into adulthood.”
An innovation of the study is the use of sibling comparison models, which control for many of the factors that may bias previous estimates of the impact of birth weight and breastfeeding on adult health outcomes. In these models, sibling differences in birth weight and sibling differences in breastfeeding duration are used to predict differences in adult CRP across siblings.
Each pound of additional birth weight predicted a CRP concentration that was 5 percent lower. Three to 12 months of breastfeeding predicted CRP levels that were 20 to 30 percent lower compared with individuals who were not breastfed. 
In fact, breastfeeding had the same or greater effect as drug therapies that reduce CRP in young adults, as measured in previous clinical studies. 
“The research makes a strong case about the need to invest in interventions early in life to reverse the relatively intractable social disparities we see in adult health in the United States,” McDade said. 
The study, “Long-term effects of birth weight and breastfeeding duration on inflammation in early adulthood,” will be published online April 23 in the Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 
In addition to McDade, co-authors include Molly W. Metzger, George Warren Brown School of Social Work, Washington University in St. Louis; Laura Chyu, Cells to Society (C2S): The Center on Social Disparities and Health, Institute for Policy Research; Greg J. Duncan, School of Education, University of California, Irvine; Craig Garfield, Cells to Society (C2S): The Center on Social Disparities and Health, Institute for Policy Research and Department of Pediatrics, Northwestern University; and Emma K. Adam, Cells to Society (C2S): The Center on Social Disparities and Health, Institute for Policy Research and Program on Human Development and Social Policy, Northwestern University.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lager geboortegewicht, Minder Borstvoeding Gekoppeld aan Adult Ontsteking en Ziektepreventie
Bewustmaking van het publiek, kon interventies helpen eroderen hardnekkige ongelijkheden in gezondheid
Evanston, Ill --- Geboren de individuen op een lager geboortegewicht evenals die borstvoeding krijgen minder dan drie maanden of helemaal niet meer kans als jonge volwassenen aan hogere niveaus van chronische ontsteking die bijdraagt aan hart-en vaatziekten, volgens een nieuwe Noordwestelijke universitaire studie.
Gebaseerd op gegevens van de Nationale Longitudinale Studie van Adolescent Health, Noordwest onderzoekers geëvalueerd hoe niveaus van C-reactief proteïne (CRP), een belangrijke biomarker van ontsteking, teruggekoppeld naar geboortegewicht en borstvoeding duur voor bijna 7.000 24 - tot 32-jaar- jarigen.
Het onderzoek toonde niet alleen beide lager geboortegewicht en een kortere duur van de borstvoeding voorspelde hogere CRP bij jonge volwassenen, en dus een hoger risico ziekte. Het onderzoek vond ook dramatische raciale, etnische en onderwijs ongelijkheden. Meer opgeleide moeders hadden meer kans om borstvoeding te geven en om te bevallen van grotere baby's, als waren blanken en Hispanics.
De data wijst op het belang van het bevorderen van een betere geboorte resultaten en verhoogde de duur van borstvoeding voor de volksgezondheid beïnvloeden onder volwassenen. Deze bekendheid kan een verschil maken in het uithollen van het hardnekkige sociale verschillen bij volwassen gezondheidsresultaten geassocieerd met ontsteking, volgens de studie.
"De bevindingen over borstvoeding en geboortegewicht zijn bijzonder verhelderend", zegt Thomas McDade, hoogleraar antropologie in de Weinberg Hogeschool voor de Kunsten en Wetenschappen en de faculteit collega, Research voor Beleid, aan de Northwestern en hoofdauteur van de studie.
"De tarieven voor veel volwassen ziekten volledig weerspiegelen tarieven van een laag geboortegewicht en lage opname en de duur van borstvoeding," zei hij.
McDade is ook de directeur van het Laboratorium voor Humane Biologie Onderzoek en van de cellen aan de maatschappij (C2S): Het Centrum voor sociale ongelijkheden en gezondheid, dat deel uitmaakt van de Northwestern's Research voor Beleid.
Borstvoeding is bekend om de voedingswaarde en immunologische ondersteuning na levering te verlenen aan zuigelingen en beïnvloedt het immuunsysteem ontwikkeling en metabole processen in verband met obesitas - twee mogelijke wegen van invloed op volwassen CRP productie.
"Dit onderzoek helpt ons te begrijpen en waarderen het belang van borstvoeding, vooral voor laag-gewicht zuigelingen," zei Alan Guttmacher, MD, directeur van het Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. "De resultaten suggereren dat borstvoeding een belangrijke risicofactor voor hart-en vaatziekten kan verminderen, ver in de volwassenheid."
Een innovatie van het onderzoek is het gebruik van broer of zus vergelijking modellen, die controle voor veel van de factoren die vooroordeel eerdere schattingen van het effect van geboortegewicht en borstvoeding op volwassen gezondheidsresultaten kan. In deze modellen worden sibling verschillen in geboortegewicht, broers en zussen verschillen in duur van borstvoeding gebruikt om verschillen in volwassen CRP over broers en zussen te voorspellen.
Elk pond extra geboortegewicht voorspelde een CRP-concentratie was dat 5 procent lager. Drie tot 12 maanden borstvoeding voorspelde CRP niveaus die 20 tot 30 procent lager in vergelijking met mensen die geen borstvoeding werden waren.
In feite, borstvoeding indien dezelfde of groter effect als geneesmiddel therapieën die CRP verminderen bij jonge volwassenen, gemeten in eerdere klinische studies.
"Het onderzoek maakt een sterke zaak over de noodzaak om te investeren in interventies vroeg in het leven van de relatief hardnekkige sociale verschillen we zien bij volwassen gezondheid in de Verenigde Staten te keren," zei McDade.
De studie, "Lange-termijn effecten van geboortegewicht en borstvoeding duur op ontstekingen in de vroege volwassenheid," zal worden gepubliceerd online 23 april in de Proceedings van de Royal Society B: Biological Sciences.
Naast McDade, co-auteurs behoren Molly W. Metzger, George Warren Brown School of Social Work, Universiteit van Washington in St. Louis; Laura Chyu, Cellen naar Society (C2S): Het Centrum voor sociale ongelijkheden en gezondheid, Research voor Beleid; Greg J. Duncan, School of Education, University of California, Irvine; Craig Garfield, Cellen naar Society (C2S): Het Centrum voor sociale ongelijkheden en gezondheid, Research voor Beleid en afdeling Kindergeneeskunde, Northwestern University; en Emma K. Adam, Cellen naar Society (C2S): Het Centrum voor sociale ongelijkheden en gezondheid, Research voor Beleid en Programma op menselijke ontwikkeling en sociaal beleid, Northwestern University.

Printen

 

 

Reacties: