Home / Nieuws / ...

 

Zwangerschap en desinfecterende producten*
Uit een onderzoek gepresenteerd op de jaarlijkse vergadering van de American Chemical Society (ACS) blijkt dat blootstelling aan veel gebruikte antibacteriŽle middelen zeker tijdens de zwangerschap slecht zijn. In meer dan 2.000 producten voor dagelijks gebruik zoals antibacteriŽle toepassingen in tandpasta, zeep, wasmiddelen, tapijten, verf, schoolspullen en speelgoed zit de stof triclosan, een stof waarvoor steeds meer bewijs is dat die leidt tot ontwikkelingsstoornissen en problemen met de voortplanting en bijdraagt aan de resistentie tegen antibiotica. Bij alle zwangere vrouwen werd in de urine triclosan aangetroffen en zelfs bij de helft van de foetussen werd in het bloed in de navelstreng triclosan aan getroffen zodat deze stof ook in de foetus terecht komt. 
(Oktober 2014)


 

Pregnant women, fetuses exposed to antibacterial compounds face potential health risks
As the Food and Drug Administration (FDA) mulls over whether to rein in the use of common antibacterial compounds that are causing growing concern among environmental health experts, scientists are reporting today that many pregnant women and their fetuses are being exposed to these substances. They will present their work at the 248th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS), the world's largest scientific society.
"We looked at the exposure of pregnant women and their fetuses to triclosan and triclocarban, two of the most commonly used germ-killers in soaps and other everyday products," says Benny Pycke, Ph.D. "We found triclosan in all of the urine samples from the pregnant women that we screened. We also detected it in about half of the umbilical cord blood samples we took, which means it transfers to fetuses. Triclocarban was also in many of the samples."
The problem with this, explains Pycke, a research scientist at Arizona State University (ASU), is that there is a growing body of evidence showing that the compounds can lead to developmental and reproductive problems in animals and potentially in humans. Also, some research suggests that the additives could contribute to antibiotic resistance, a growing public health problem.
Although the human body is efficient at flushing out triclosan and triclocarban, a person's exposure to them can potentially be constant.
"If you cut off the source of exposure, eventually triclosan and triclocarban would quickly be diluted out, but the truth is that we have universal use of these chemicals, and therefore also universal exposure," says Rolf Halden, Ph.D., the lead investigator of the study at ASU.
The compounds are used in more than 2,000 everyday products marketed as antimicrobial, including toothpastes, soaps, detergents, carpets, paints, school supplies and toys, the researchers say.
Showing what effect antimicrobials have on people is a challenge. But Halden and Pycke's colleague Laura Geer, Ph.D., of the State University of New York, found at least one interesting result. Geer says the study yielded a link between women with higher levels of another ubiquitous antimicrobial, butyl paraben, which is commonly used in cosmetics, and shorter newborn lengths. The long-term consequences of this are not clear, but Geer adds that, if this finding is confirmed in larger studies, it could mean that widespread exposure to these compounds could cause a subtle but large-scale shift in birth sizes.
State policymakers, the FDA and industry have taken notice of the mounting evidence against triclosan. Minnesota became the first state to pass a ban on the antimicrobial's use in certain products, and it will take effect in January 2017. Some companies, such as Johnson & Johnson and Procter & Gamble, have announced that they are phasing out the compound from some products. At the federal level, the FDA and Environmental Protection Agency are reviewing the use and effects of the compounds.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Zwangere vrouwen, foetussen blootgesteld aan antibacteriŽle stoffen geconfronteerd mogelijke gezondheidsrisico's 
Als de Food and Drug Administration (FDA) overweegt over de vraag of in toom te houden het gebruik van gemeenschappelijke antibacteriŽle verbindingen die er de oorzaak van groeiende bezorgdheid van de ecologische gezondheid van deskundigen, wetenschappers vandaag melden dat veel zwangere vrouwen en hun foetussen worden blootgesteld aan deze stoffen. Zij zullen hun werk presenteren op de 248e National Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS), 's werelds grootste wetenschappelijke samenleving. 
"We hebben gekeken naar de blootstelling van zwangere vrouwen en hun foetussen aan triclosan en triclocarban, twee van de meest gebruikte kiem-killers in zeep en andere alledaagse producten," zegt Benny Pycke, Ph.D. "Hebben we triclosan in alle urinemonsters van de zwangere vrouwen die we gescreend. We hebben geconstateerd ook in ongeveer de helft van het navelstrengbloed monsters namen we, wat betekent dat overdraagt aan foetussen. Triclocarban ook in vele monsters. "
Het probleem met dit, verklaart Pycke, een onderzoeker aan de Arizona State University (ASU), is dat er een groeiend lichaam van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de verbindingen kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen en problemen met de voortplanting bij dieren en mogelijk bij de mens. Ook wat onderzoek suggereert dat de toevoegsels kunnen bijdragen tot resistentie tegen antibiotica, een groeiend probleem voor de volksgezondheid. 
Hoewel het menselijk lichaam is efficiŽnt in het verwijderen van triclosan en triclocarban, kan de blootstelling van een persoon om ze in potentie zijn constant. 
"Als je de bron van blootstelling afgesneden, uiteindelijk triclosan en triclocarban zou snel worden verdund, maar de waarheid is dat we universeel gebruik van deze chemische stoffen, en dus ook universele blootstelling," zegt Rolf Halden, Ph.D., de hoofdonderzoeker van de studie bij ASU. 
De verbindingen worden gebruikt in meer dan 2.000 producten voor dagelijks gebruik als antimicrobiŽle, waaronder tandpasta, zeep, wasmiddelen, tapijten, verf, schoolspullen en speelgoed op de markt gebracht, zeggen de onderzoekers. 
Waaruit blijkt welk effect antimicrobiŽle middelen hebben op mensen is een uitdaging. Maar Halden en Pycke's collega Laura Geer, Ph.D., van de State University van New York, vond ten minste een interessant resultaat. Geer zegt de studie leverde een verband tussen vrouwen met hogere niveaus van andere alomtegenwoordige antimicrobiŽle, butyl paraben, die gewoonlijk wordt gebruikt in cosmetica en pasgeboren kortere lengtes. De lange termijn gevolgen hiervan zijn niet duidelijk, maar Geer voegt eraan toe dat, wanneer deze bevinding wordt bevestigd in grotere studies, kan dat betekenen dat wijdverspreide blootstelling aan deze verbindingen een subtiele maar grootschalige verschuiving in de geboorte maten kunnen veroorzaken. 
Staat beleidsmakers, hebben de FDA en de industrie kennis van de steeds meer bewijs tegen triclosan genomen. Minnesota werd de eerste staat om een verbod op het gebruik van de antimicrobiŽle in bepaalde producten passeren, en het zal in werking treden in januari 2017 Sommige bedrijven, zoals Johnson & Johnson en Procter & Gamble, hebben aangekondigd dat ze geleidelijke afschaffing van de verbinding van een aantal producten. Op het federale niveau, de FDA en de Environmental Protection Agency zijn de herziening van het gebruik en de effecten van de verbindingen.

Printen

 

 

Reacties: