Home / Nieuws / ...

 

Dagelijks fruit tegen hart- en vaatziektes*
Uit een grote Chinese studie blijkt dat het dagelijks eten van fruit de kans op hart- en vaatziektes met wel 25 tot 40% kan reduceren. In de studie werden zeven jaar lang ruim 450.000 gezonde Chinezen gevolgd. Slechts 18% van de deelnemers aan de studie aten elke dag fruit en ruim 6% at nooit fruit. Zij die dagelijks fruit aten namen ongeveer 1,5 portie (ca. 150 gram). In vergelijking met zij die geen fruit aten hadden dagelijkse fruiteters 15% minder kans op een hartinfarct, 25% minder kans op een herseninfarct en 40% minder kans op een hersenbloeding.
(November 2014)


 

Fruit consumption cuts cardiovascular disease risk by up to 40 percent
Daily fruit consumption cuts the risk of cardiovascular disease (CVD) by up to 40%, according to research presented at ESC Congress by Dr Huaidong Du from Oxford, UK. The findings from the seven year follow-up study of nearly 0.5 million people in the China Kadoorie Biobank found that the more fruit people ate, the more their risk of CVD declined.
Dr Du said: "CVD, including ischaemic heart disease (IHD) and stroke, is the leading cause of death worldwide. Improving diet and lifestyle is critical for CVD risk reduction in the general population but the large majority of this evidence has come from western countries and hardly any from China."
She added: "China has a different pattern of CVD, with stroke as the main cause compared to western countries where IHD is more prevalent. Previous studies have combined ischaemic and haemorrhagic stroke probably due to the limited number of stroke cases in their datasets. Given their different physiology and risk factors, we have conducted the first large prospective study on the association of fruit with subtypes of stroke in Chinese adults from both rural and urban areas."
The current study included 451 681 participants with no history of CVD and not on anti-hypertensive treatment at baseline from the China Kadoorie Biobank(1) conducted in 10 different areas of China, 5 rural and 5 urban. Habitual consumption of fruit was recorded at baseline according to five categories: never, monthly, 1-3 days per week, 4-6 days per week, daily.
Over the seven year follow up period there were 19 300 cases of IHD and 19 689 strokes (14 688 ischaemic and 3562 haemorrhagic). Some 18% of participants consumed fruit daily and 6.3% never consumed fruit. The average amount of fruit eaten by the daily consumers was 1.5 portions (~150g) (2).
The researchers found that compared to people who never ate fruit, those who ate fruit daily cut their CVD risks by 25-40% (around 15% for IHD, around 25% for ischaemic stroke and 40% for haemorrhagic stroke). There was a dose response relationship between the frequency of fruit consumption and the risk of CVD (see figure).

Dr Du said: "Our data clearly shows that eating fresh fruit can reduce the risk of cardiovascular disease, including ischaemic heart disease and stroke (particularly haemorrhagic stroke). And not only that, the more fruit you eat the more your CVD risk goes down. It does suggest that eating more fruit is beneficial compared to less or no fruit."
The researchers also found that people who consumed fruit more often had significantly lower blood pressure (BP). Eating fruit daily was associated with 3.4/4.1 mmHg lower systolic/diastolic BP compared to those who never ate fruit. Dr Du said: "Our data shows that eating fresh fruit was associated with lower baseline BP. We also found that the beneficial effect of fruit on the risk of CVD was independent of its impact on baseline BP."
In a separate analysis, the researchers examined the association of fruit consumption with total mortality and CV mortality in more than 61,000 patients from the China Kadoorie Biobank who had CVD or hypertension at baseline. They found that compared to those who never ate fruit, daily consumers of fruit cut their overall risk of death by 32%. They also reduced their risks of dying from IHD by 27% and from stroke by around 40%.
Professor Zhengming Chen, the principal investigator of the China Kadoorie Biobank, said: "Patients with CVD and hypertension should also be encouraged to consume more fresh fruit. Many western populations have experienced a rapid decrease in CVD mortality during the past several decades, especially stroke mortality since the early 1950s, for reasons that are not yet fully explained. Improved access to fresh fruit may well have contributed importantly to that decline."
The researchers concluded: "Our results show the benefit of eating fruit in the healthy general population and in patients with CVD and hypertension. Fruit consumption is an effective way to cut CVD risk and should not only be regarded as 'might be useful'. Policies are needed to promote the availability, affordability and acceptability of fresh fruit through educational and regulatory measures."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Fruitconsumptie bezuinigingen hart-en vaatziekten risico tot 40 procent
Dagelijkse fruitconsumptie snijdt het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) met maximaal 40%, zo blijkt uit onderzoek bij ESC Congres door Dr Huaidong Du gepresenteerd uit Oxford, UK. De bevindingen uit de zeven jaar follow-up studie van bijna 0,5 miljoen mensen in de China Kadoorie Biobank bleek dat hoe meer vrucht mensen aten, hoe meer hun risico op HVZ daalde.
Dr Du zei: "CVD, waaronder ischemische hartziekte (IHD) en beroerte, is de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd verbeteren van voeding en leefstijl is van cruciaal belang voor CVD risicoreductie in de algemene bevolking, maar het overgrote deel van dit bewijs is gekomen uit het westen. landen en nauwelijks uit China. "
Ze toegevoegd: "China heeft een ander patroon van CVD, met beroerte de hoofdoorzaak opzichte westerse landen waar IHD komt vaker Eerdere studies hebben ischemische gecombineerd en hemorragische beroerte waarschijnlijk vanwege het beperkte aantal beroertes in hun datasets Gegeven.. hun verschillende fysiologie en risicofactoren, hebben we de eerste grote prospectieve studie betreffende de associatie van fruit met subtypes van beroerte bij Chinese volwassenen uit zowel landelijke als stedelijke gebieden uitgevoerd. "
De huidige studie omvatte 451 681 deelnemers zonder voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten en niet op anti-hypertensieve behandeling bij aanvang van de China Kadoorie Biobank (1) uitgevoerd in 10 verschillende gebieden van China, 5 landelijke en 5 urban. Gewone consumptie van groenten werd opgenomen in de uitgangssituatie volgens vijf categorieŽn: nooit, maandelijks, 1-3 dagen per week, 4-6 dagen per week, dagelijks.
Over de zeven jaar follow-up periode waren er 19 300 gevallen van IHD en 19 689 slagen (14 688 ischemische en hemorragische 3562). Zo'n 18% van de deelnemers geconsumeerd fruit dagelijks en 6,3% nooit geconsumeerde fruit. Het gemiddelde bedrag van de vrucht gegeten door de dagelijkse consument was 1,5 porties (~ 150 g) (2).
De onderzoekers vonden dat in vergelijking met mensen die nooit aten fruit, zij die dagelijks groenten aten snijden in hun CVD risico's met 25-40% (rond de 15% voor de IHD, ongeveer 25% voor ischemische beroerte en 40% voor hemorragische beroerte). Er was een dosis-respons verband tussen de frequentie van fruit consumptie en het risico van CVD (zie figuur).
Dr Du zei: "Onze data laat duidelijk zien dat het eten van vers fruit de kans op hart- en vaatziekten kan verminderen, met inbegrip van ischemische hartziekte en beroerte (vooral hemorragische beroerte) En niet alleen dat, hoe meer fruit je eet hoe meer je CVD risico naar beneden gaat. . Dit suggereert dat het eten van meer fruit is gunstig in vergelijking met minder of geen vruchten. "
De onderzoekers vonden ook dat mensen die fruit geconsumeerd vaker hadden significant lagere bloeddruk (BP). Het eten van fruit dag gepaard met 3,4 / 4,1 mmHg lagere systolische / diastolische bloeddruk in vergelijking met degenen die nooit aten fruit. Dr Du zei: "Onze gegevens tonen aan dat het eten van vers fruit is geassocieerd met een lagere uitgangswaarde BP We vonden ook dat het gunstige effect van fruit op het risico op hart- en vaatziekten was onafhankelijk van de impact ervan op de basislijn BP.."
In een aparte analyse, de onderzoekers onderzocht het verband van fruitconsumptie met totale en de cardiovasculaire mortaliteit bij meer dan 61.000 patiŽnten uit de China Kadoorie Biobank die CVD of hypertensie hadden op baseline. Zij vonden dat in vergelijking met degenen die nooit aten fruit, dagelijkse consumenten van fruit snijden in hun totale risico op overlijden met 32%. Hun risico op overlijden aan IHD verminderde ook met 27% en beroerte met ongeveer 40%.
Professor Zhengming Chen, de belangrijkste onderzoeker van de China Kadoorie Biobank, zei: "PatiŽnten met HVZ en hypertensie moeten ook worden aangemoedigd om meer vers fruit te consumeren Veel westerse bevolkingen hebben een snelle daling van de CVD sterfte ervaren tijdens de afgelopen decennia, met name een beroerte. sterfte sinds de vroege jaren 1950, om redenen die nog niet volledig worden verklaard. Verbeterde toegang tot vers fruit kan heel goed belangrijker hebben bijgedragen aan die daling. "
De onderzoekers concludeerden: "Onze resultaten tonen het voordeel van het eten van fruit in de gezonde bevolking en bij patiŽnten met HVZ en hypertensie fruitconsumptie is een effectieve manier om het cardiovasculair risico te snijden en mag niet alleen als 'nuttig zou kunnen zijn' worden beschouwd Policies.. zijn nodig om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en aanvaardbaarheid van vers fruit door middel van educatieve en regelgevende maatregelen te bevorderen. "

Printen

 

 

Reacties: