Home / Nieuws / ...

 

Niet te weinig en teveel zout*
De laatste tijd worden de adviezen voor hoeveelheden zout steeds verder omlaag bijgesteld. In Nederland wordt maximaal 6 gram zout (= 2,35 gram natrium) aanbevolen o.m. door de Nederlandse hartstichting, vooral ter voorkoming van een hoge bloeddruk. Doch als resultaat van een paar studies blijkt nu dat de relatie zout en bloeddruk niet lineair verloopt. Optimaal tegen hart- en vaatziektes blijkt een dagelijkse inname van ca. 4 gram natrium (= 10 gram zout). Minder natrium blijkt zelfs nog een hogere kans te geven op hart- en vaatziektes dan hogere waarden. (zie tekening)
(November 2014)


 

Time to Shake the Sodium Guidelines?
This month I'd like to delve into the salt controversy with you, because there's a wealth of new data that have shed light on long "established" guidelines dating back to 1980 and even earlier. This is important stuff that the public wants to know about.
Recall that the American Heart Association (AHA) has been pushing a 1.5 gram per day (g/d) limit on sodium intake for some time.[1] 
But in 2013, when the Institute of Medicine (IOM) reviewed the evidence for what should be the suggested guideline for sodium intake, the agency reported that there was no evidence to support the 1.5 g/d limit.[2] 
The most recent controversy over sodium guidelines comes in the New England Journal of Medicine, which published 3 major papers[3-5] on the health effects of sodium consumption. The papers detail the results from 2 study groups: the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) group[4] and the Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE) group.[5] 
The PURE study demonstrated the expected relationship between blood pressure (BP) and magnitude of sodium intake, whereas the NutriCoDE study was established by the proxy of urinary excretion and looked at sodium's effect on global cardiovascular mortality. The PURE study found that the relationship between sodium and BP was nonlinear, with BP really only increasing when sodium was consumed at a rate of 3.5-4 g/d and higher.
The most striking evidence of the relationship of sodium and cardiovascular events is shown in the Figure below.

Figure. Data from Mente A, et al.[4] 
Although there was a trend of higher adverse cardiovascular events with sodium excretion of > 5 g/day, this was much more pronounced at levels < 2 g/d. In other words, consumption of too little sodium is as harmful as consumption of too much sodium. In fact, the AHA guideline would lead -- at least according to this latest research -- to about a twofold risk for major adverse events.
To put these findings in context, these data are from 101,945 individuals in 17 countries. NutriCoDE was a modeling study that suggested that this relationship may not hold, but there were no direct measurements made; the data were extrapolated from published surveys from 66 countries. Both studies had warts, as Suzanne Oparil, MD,[6] nicely explains in an accompanying editorial. The usual call for a large, long-term randomized trial was made, but I think it is quite clear that that will go nowhere.
Our crackerjack cardiovascular news managing editor, Shelley Wood, published a superb article on Medscape | theheart.org, with many of the parties and leading experts weighing in. For me, the real coup de grâce was the Wall Street Journal's editorial column, "The Salt Libel," which highlighted this conclusion: "[T]he illusion that science can provide some objective answer that applies to everyone...is a special danger."
I believe that adequately sums up all there is to say about sodium, at least for now. The AHA, however, isn't backing off from its 1.5 g/d sodium guideline. But I think there's a big lesson here about guidelines without adequate evidence: They can do harm. Hopefully this lesson will prove to be impactful, because that certainly has not been the case to date (as in cholesterol/LDL, BP, PSA, mammography, and a very long list of poorly conceived, nonanchored guidelines).
Isn't it about time to recognize that there shouldn't be rules for populations? Some people are exquisitely sensitive to salt intake, while others are remarkably resistant. Average is over.
As always, I'll be interested in your views.
Eric Topol @EricTopol 
Editor-in-Chief, Medscape
References
1. Sodium and Salt. American Heart Association.  
2. Sodium Intake in Populations: Assessment of Evidence. Institute of Medicine of the National Academies. 
3. Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S, et al. Association of urinary sodium and potassium excretion with blood pressure. N Engl J Med. 2014;371:601-661. Abstract 
4. Mente A, O'Donnell MJ, Rangarajan S, et al. Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. N Engl J Med. 2014;371:612-623. Abstract 
5. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, et al. global sodium consumption and death from cardiovascular causes. N Engl J Med. 2014;371:624-634. Abstract 
6. Oparil S. Low sodium intake -- cardiovascular health benefit or risk? N Engl J Med. 2014;371:677-679. Abstract 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Tijd om de Natrium Guidelines te herzien?
Deze maand Ik wil graag ingaan op het zout controverse met u, want er is een schat aan nieuwe gegevens die licht hebben geworpen op lange "gevestigde" richtlijnen die teruggaat tot 1980 en zelfs nog eerder. Dit is belangrijke dingen die het publiek wil weten.
Bedenk dat de American Heart Association (AHA) is het duwen van een 1,5 gram per dag (g / d) het beperken van de inname van natrium voor bepaalde tijd. [1]
Maar in 2013, toen het Institute of Medicine (IOM) het bewijs voor wat de voorgestelde richtlijn voor de inname van natrium moeten worden herzien, het agentschap meldde dat er geen bewijs was om de 1,5 g / d limiet te ondersteunen. [2]
De meest recente controverse over natrium richtlijnen komt in New England Journal of Medicine, waarvan 3 grote papieren [3-5] op de gezondheidseffecten van natrium verbruik gepubliceerd. De kranten detail de resultaten van 2 studiegroepen:. De Prospective Urban Rural Epidemiologie (PURE) groep [4] en de Global Burden of Diseases Voeding en Chronische Ziekten Expert Group (NutriCoDE) groep [5]
De PURE studie toonde de verwachte relatie tussen bloeddruk (BP) en de omvang van de inname van natrium, terwijl de NutriCoDE studie werd opgericht door de proxy van de uitscheiding in de urine en keek naar effect natrium op globale cardiovasculaire mortaliteit. De PURE studie bleek dat de verhouding tussen natrium en BP was niet-lineaire, met BP eigenlijk alleen maar toe wanneer natrium werd verbruikt met een snelheid van 3,5-4 g / d en hoger.
De meest opvallende bewijs van de verhouding van natrium en cardiovasculaire gebeurtenissen in de onderstaande afbeelding.
Figuur. Gegevens Mente A, et al. [4]
Hoewel er een trend van hogere cardiovasculaire gebeurtenissen met natrium uitscheiding van> 5 g / dag, was meer uitgesproken in gehalten <2 g / d. Met andere woorden, het verbruik van te weinig natrium is schadelijk als verbruik van te veel natrium. In feite zou de AHA richtlijn leiden - althans volgens dit laatste onderzoek - tot ongeveer een dubbel risico voor belangrijke bijwerkingen.
Om deze bevindingen in een context te plaatsen, zijn deze gegevens van 101.945 mensen in 17 landen. NutriCoDE was een modelstudie die suggereerde dat deze relatie niet kan houden, maar er waren geen directe metingen gedaan; de gegevens werden geëxtrapoleerd uit gepubliceerde onderzoeken uit 66 landen. Beide studies hadden wratten, als Suzanne Oparil, MD, [6] mooi uitlegt in een begeleidend redactioneel. De gebruikelijke roep om een grote, lange termijn gerandomiseerde studie werd gemaakt, maar ik denk dat het vrij duidelijk dat dat nergens zal gaan.
Onze crackerjack cardiovasculaire nieuws managing editor, Shelley Wood, publiceerde een prachtig artikel over Medscape | theheart.org, met veel van de partijen en vooraanstaande experts wegen in Voor mij is de echte coup de grâce was redactionele kolom van de Wall Street Journal, "The. zout Libel ', die deze conclusie benadrukt: "[T] hij de illusie dat de wetenschap een aantal objectieve antwoord dat geldt voor iedereen kan bieden ... is een bijzonder gevaar".
Ik geloof dat adequaat samenvat alles wat er te zeggen over natrium, althans voor nu. De AHA is echter niet het terugtrekken van de 1,5 g / d natrium richtlijn. Maar ik denk dat er een grote les hier over richtlijnen zonder voldoende bewijs: Ze kunnen schade toebrengen. Hopelijk zal deze les blijken impactvolle te zijn, want dat is zeker het geval tot nu toe niet geweest (zoals bij cholesterol / LDL, BP, PSA, mammografie, en een zeer lange lijst van slecht bedacht, nonanchored richtlijnen).
Is het niet eens tijd om dat er niet zou moeten zijn te worden erkend voor de bevolking? Sommige mensen zijn uiterst gevoelig voor de zoutinname, terwijl anderen zijn opmerkelijk bestendig. Gemiddeld is voorbij.
Zoals altijd, zal ik geïnteresseerd in uw mening.
Eric TopolEricTopol
Editor-in-Chief, Medscape

Printen

 

 

Reacties: