Home / Nieuws / ...

 

Cholesterolverlagers verhogen kans op diabetes flink*
Volgens een Finse studie onder ruim 8.700 Finnen die 6 jaar lang gevold werden blijkt dat de cholesterolverlagende statines de kans op het krijgen van diabetes type-2 flink doen verhogen. Bijna een kwart van de deelnemers gebruikte statines en alle deelnemers hadden aan het begin van de studie geen diabetes en bij 625 van hen werd de diagnose diabetes gesteld tijdens de studie. Onder de statinesgebruikers was dat 11,2% van de deelnemers en onder de niet statinesgebruikers was dat 5,8%. Op zich was de kans op diabetes bij statinesgebruik bijna 100% hoger doch gecorrigeerd voor allerlei verstorende factoren bleek de verhoogde kans toch nog 46% te zijn. Statines bleken vooral de insulinegevoeligheid flink en de insulinesecretie duidelijk te verminderen.
De studie. (Juli 2015)


 

Study shows that use of statins increases risk of developing diabetes by 46%, even after adjustment for confounding factors
Researchers investigate the effects of statin treatment on the risk of type 2 diabetes and deterioration of blood sugar control 
New research published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes) shows that use of statins is associated with a 46% increase in the risk of developing diabetes, even after adjustment for confounding factors. The study is by Professor Markku Laakso, Institute of Clinical Medicine, University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital, Finland, and colleagues. 
Previous studies have suggested an increased risk (of varying levels) of developing diabetes associated with statin use. However, these studies have had limitations: study populations have been selective especially in statin trials which have included participants at high risk of cardiovascular disease. Therefore, the risk of diabetes in clinical trials is likely to differ from that in the general population. Very often in previous studies the diagnosis of diabetes has been based on self-reported diabetes or fasting glucose measurement, leading to an underestimation of the actual numbers of incident diabetes cases. 
In this new study, the authors investigated the effects of statin treatment on the risk of type 2 diabetes and deterioration of blood sugar control in 8,749 non-diabetic men in a 6-year follow-up of the population-based Metabolic Syndrome in Men (METSIM) study, based in Kuopio, Finland. The authors also investigated the mechanisms of statin-induced diabetes by evaluating changes in insulin resistance and insulin secretion. 
The participants, aged 45-73 years, were followed up for 5.9 years. New diabetes was diagnosed in 625 men with either an oral glucose tolerance test (OGTT), an HbA1c level of 6.5% or higher, or anti-diabetic medication started during the follow-up, and insulin sensitivity and secretion were evaluated. 
The researchers found that, after the results were adjusted for age, body mass index (BMI), waist circumference, physical activity, smoking, alcohol intake, family history of diabetes, and beta-blocker and diuretic treatment, patients treated with statins were 46% more likely to develop diabetes than those not treated with statins. 
The risk was dose-dependent for simvastatin and atorvastatin. Statin treatment significantly increased 2-h glucose (2hPG) at follow-up, with a nominally significant increase in fasting glucose (FPG). Insulin sensitivity was decreased by 24% and insulin secretion by 12% in individuals on statin treatment. 
Furthermore, decreases in insulin sensitivity and insulin secretion were dose-dependent for simvastatin and atorvastatin. And, after adjustment for all the confounders mentioned above, high-dose simvastatin was associated with a 44% increased risk of developing diabetes, while for low-dose simvastatin the increased risk was 28% and for high-dose atorvastatin the increased risk was 37%. Overall, 29% of participants were taking simvastatin, while 53% were taking atorvastatin. 
The authors say, "The association of statin use with increased risk of developing diabetes is most likely directly related to statins decreasing both insulin sensitivity and secretion." 
Furthermore, they stress that while the size of the study makes their conclusions reliable, the study sample was Caucasian men, so the applicability to women or people of other ethnic origin cannot be confirmed without further research. 
They conclude: "Statin therapy was associated with a 46% increased risk of type 2 diabetes after adjustment for confounding factors, suggesting a higher risk of diabetes in the general population than previously reported."
Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort, Henna Cederberg, Alena StančŠkovŠ, Nagendra Yaluri, Shalem Modi, Johanna Kuusisto, Markku Laakso, Diabetologia, doi: 10.1007/s00125-015-3528-5, 2015. 
Source: Springer Science+Business Media

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie toont aan dat het gebruik van statines verhoogt het risico op het ontwikkelen van diabetes met 46%, zelfs na correctie voor verstorende factoren
Onderzoekers onderzocht de effecten van statine behandeling op het risico van type 2 diabetes en de verslechtering van de controle van de bloedsuiker
Nieuw onderzoek gepubliceerd in Diabetologia (het tijdschrift van de Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes) blijkt dat het gebruik van statines wordt geassocieerd met een stijging van 46% in het risico op het ontwikkelen van diabetes, zelfs na correctie voor verstorende factoren. De studie is door professor Markku Laakso, Institute of Clinical Medicine, Universiteit van Oost-Finland en Kuopio University Hospital, Finland, en collega's.
Eerdere studies hebben een verhoogd risico voorgesteld (van verschillende niveaus) op het ontwikkelen van diabetes geassocieerd met statine gebruik. Echter, studies hebben deze beperkingen hebben: studie populaties selectief zijn vooral statine studies die opgenomen deelnemers met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen. Daarom is het risico van diabetes in klinische studies waarschijnlijk verschillen van die in de algemene populatie. Heel vaak in eerdere studies de diagnose diabetes is gebaseerd op zelf-gerapporteerde diabetes of nuchtere glucose meting leidt tot een onderschatting van de werkelijke aantallen incident gevallen van diabetes.
In deze nieuwe studie, de auteurs onderzochten het effect van statine behandeling op het risico van type 2 diabetes en de verslechtering van de bloedsuiker controle in 8749 niet-diabetische mannen in een 6-jaar follow-up van de basis van de bevolking Metabool Syndroom in Mannen ( METSIM) studie, gebaseerd in Kuopio, Finland. De auteurs onderzochten ook de mechanismen van statine-geÔnduceerde diabetes door het evalueren van veranderingen in de insuline resistentie en insuline secretie.
De deelnemers, 45-73 jaar oud, werden gedurende 5,9 jaar. New diabetes werd gediagnosticeerd bij 625 mannen met ofwel een orale glucosetolerantietest (OGTT), een HbA1c van 6,5% of hoger, of anti-diabetische geneesmiddelen begonnen tijdens de follow-up en insulinegevoeligheid en secretie werden geŽvalueerd.
De onderzoekers vinden dat, nadat de resultaten werden gecorrigeerd voor leeftijd, body mass index (BMI), buikomvang, fysieke activiteit, roken, alcoholgebruik, familiegeschiedenis van diabetes, en bŤta-blokker en diureticum behandeling bij patiŽnten behandeld met statines waren 46 % vaker diabetes dan niet behandeld met statines ontwikkelen.
Het risico was dosis-afhankelijk zijn voor simvastatine en atorvastatine. Statines aanzienlijk toegenomen 2-uur glucose (2hPG) bij follow-up met een nominaal aanzienlijke toename van de nuchtere glucose (FPG). Insulinegevoeligheid werd verlaagd met 24% en de secretie van insuline met 12% bij patiŽnten op statine behandeling.
Bovendien vermindert insulinegevoeligheid en insulinesecretie waren dosisafhankelijk simvastatine en atorvastatine. En, na correctie voor de confounders bovengenoemde, werd een hoge dosis simvastatine geassocieerd met een 44% verhoogd risico op diabetes, terwijl voor lage dosis simvastatine het verhoogde risico was 28% en hoge dosis atorvastatine het verhoogde risico was 37 %. Overall, 29% van de deelnemers waren met simvastatine, terwijl 53% waren met atorvastatine.
De auteurs zeggen: "De vereniging van statine gebruik met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes is het meest waarschijnlijk direct verband met statines verminderen van zowel de insulinegevoeligheid en afscheiding."
Bovendien, ze benadrukken dat terwijl de grootte van het onderzoek maakt hun conclusies betrouwbaar, de steekproef was blanke mannen, zodat de toepasbaarheid voor vrouwen of mensen van andere etnische afkomst kan niet worden bevestigd zonder verder onderzoek.
Zij concluderen: "statines was geassocieerd met een 46% verhoogd risico op type 2 diabetes na correctie voor verstorende factoren, duidt op een hoger risico van diabetes in de bevolking dan eerder gerapporteerd."
Verhoogd risico op diabetes met statine behandeling is geassocieerd met een verminderde gevoeligheid voor insuline en insuline secretie: 6 jaar follow-up studie van de METSIM cohort, Henna Cederberg, Alena StančŠkovŠ, Nagendra Yaluri, Shalem Modi, Johanna Kuusisto, Markku Laakso, Diabetologia, doi : 10.1007 / s00125-015-3528-5, 2015.
Bron: Springer Science + Business Media

Printen

 

 

Reacties:

 

Statines hebben veel meer nadelen dan voordelen terwijl slechts 1% van de gebruikers er baat bij kan hebben. Kijk hier hoe u makkelijk uw cholesterol zonder bijwerkingen kunt beÔnvloeden.