Home / Nieuws / ...

 

Antidepressiva tijdens zwangerschap en autisme*
Antidepressiva tijdens de zwangerschap doen de kans op een kind met autisme duidelijk vergroten zo blijkt uit een grote Canadese studie. Het aantal kinderen met autisme is de laatste vijftig jaar sterk toegenomen van 4 naar ruim 100 per 10.000 kinderen. Een van de redenen kan zijn het toegenomen gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap tot bij wel 6-10% van de zwangere vrouwen. Antidepressiva en zeker de SSRI's verhogen het risico op autisme met wel 87%.
De studie.  (Februari 2016)


 

Taking antidepressants during pregnancy increases risk of autism by 87 percent
Ground breaking study looks at outcomes of 145,456 pregnancies after antidepressant use 
Using antidepressants during pregnancy greatly increases the risk of autism, Professor Anick Bérard of the University of Montreal and its affiliated CHU Sainte-Justine children's hospital revealed. Prof. Bérard, an expert in the fields of pharmaceutical safety during pregnancy, came to her conclusions after reviewing data covering 145,456 pregnancies. "The variety of causes of autism remain unclear, but studies have shown that both genetics and environment can play a role," she explained. "Our study has established that taking antidepressants during the second or third trimester of pregnancy almost doubles the risk that the child will be diagnosed with autism by age 7, especially if the mother takes selective serotonin reuptake inhibitors, often known by its acronym SSRIs." Her findings were published in JAMA Pediatrics.
Bérard and her colleagues worked with data from the Quebec Pregnancy Cohort and studied 145,456 children between the time of their conception up to age ten. In addition to information about the mother's use of antidepressants and the child's eventual diagnosis of autism, the data included a wealth of details that enabled the team to tease out the specific impact of the antidepressant drugs. For example, some people are genetically predisposed to autism (i.e., a family history of it.) Maternal age, and depression are known to be associated with the development of autism, as are certain socio-economic factors such as being exposed to poverty, and the team was able to take all of these into consideration. "We defined exposure to antidepressants as the mother having had one or more prescription for antidepressants filled during the second or third trimester of the pregnancy. This period was chosen as the infant's critical brain development occurs during this time," Prof. Bérard said. "Amongst all the children in the study, we then identified which children had been diagnosed with a form of autism by looking at hospital records indicating diagnosed childhood autism, atypical autism, Asperger's syndrome, or a pervasive developmental disorder. Finally, we looked for a statistical association between the two groups, and found a very significant one: an 87% increased risk." The results remained unchanged when only considering children who had been diagnosed by specialists such as psychiatrists and neurologists.
The findings are hugely important as six to ten percent of pregnant women are currently being treated for depression with antidepressants. In the current study, 1,054 children were diagnosed with autism (0.72% of the children in the study), on average at 4.5 years of age. Moreover, the prevalence of autism amongst children has increased from 4 in 10,000 children in 1966 to 100 in 10,000 today. While that increase can be attributed to both better detection and widening criteria for diagnosis, researchers believe that environmental factors are also playing a part. "It is biologically plausible that anti-depressants are causing autism if used at the time of brain development in the womb, as serotonin is involved in numerous pre- and postnatal developmental processes, including cell division, the migration of neuros, cell differentiation and synaptogenesis -- the creation of links between brain cells," Prof. Bérard explained. "Some classes of anti-depressants work by inhibiting serotonin (SSRIs and some other antidepressant classes), which will have a negative impact on the ability of the brain to fully develop and adapt in-utero"
The World Health Organization indicates that depression will be the second leading cause of death by 2020, which leads the researchers to believe that antidepressants will likely to remain widely prescribed, including during pregnancy. "Our work contributes to a better understanding of the long-term neurodevelopmental effects of anti-depressants on children when they are used during gestation. Uncovering the outcomes of these drugs is a public health priority, given their widespread use," Prof. Bérard said.
Reference:
1. Takoua Boukhris, Odile Sheehy, Laurent Mottron, Anick Bérard. Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA Pediatrics, 2015; 1 DOI: 10.1001/jamapediatrics.2015.3356 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Die antidepressiva tijdens de zwangerschap verhoogt het risico van autisme met 87 procent
Baanbrekende studie kijkt naar de resultaten van 145.456 zwangerschappen na gebruik van antidepressiva
Het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap het risico op autisme verhoogt, hoogleraar Anick Bérard van de Universiteit van Montreal en het ziekenhuis aan haar gelieerde CHU Sainte-Justine kinderen geopenbaard. Prof. Bérard, een expert op het gebied van farmaceutische veiligheid tijdens de zwangerschap, kwam naar haar conclusies na het bekijken van de gegevens met betrekking tot 145.456 zwangerschappen. "De verscheidenheid van oorzaken van autisme onduidelijk blijven, maar studies hebben aangetoond dat zowel de genetica en milieu een rol kunnen spelen," legde ze uit. "Ons onderzoek heeft aangetoond dat het nemen van antidepressiva tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap bijna verdubbelt het risico dat het kind met autisme zal worden gediagnosticeerd door de leeftijd van 7, vooral als de moeder neemt selectieve serotonine heropname remmers, ook wel bekend onder de afkorting SSRI's." Haar bevindingen werden gepubliceerd in JAMA Pediatrics.
Bérard en haar collega's werkte samen met de gegevens van de Quebec Zwangerschap Cohort en studeerde 145.456 kinderen tussen de tijd van hun conceptie tot de leeftijd van tien. Naast informatie over het gebruik van antidepressiva van de moeder en de uiteindelijke diagnose van autisme van het kind, de gegevens bevatte een schat aan details die het team nodig om plagen uit de concrete gevolgen van de antidepressiva. Bijvoorbeeld, sommige mensen een genetische aanleg voor autisme (dwz, een familiegeschiedenis van.) Maternale leeftijd en depressie is bekend dat ze geassocieerd met de ontwikkeling van autisme, evenals bepaalde socio-economische factoren zoals blootstelling aan armoede, en het team was in staat om al deze in overweging nemen. "We gedefinieerd blootstelling aan antidepressiva als moeder heeft één of meer had recept voor antidepressiva in de tweede of derde trimester van de zwangerschap gevuld. Deze periode werd gekozen gedurende deze tijdkritische hersenontwikkeling van het kind plaatsvindt," aldus Prof. Bérard. "Onder alle kinderen in de studie hebben we vervolgens geïdentificeerd die kinderen waren met een vorm van autisme gediagnosticeerd door te kijken naar het ziekenhuis verslagen aangeeft gediagnosticeerd kindertijd autisme, atypisch autisme, het syndroom van Asperger, of een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Tenslotte hebben we gezocht naar een statistisch verband tussen de twee groepen, en vonden het een zeer belangrijke één: een 87% verhoogd risico ". De resultaten bleven ongewijzigd wanneer alleen het overwegen kinderen die door specialisten waren gediagnosticeerd, zoals psychiaters en neurologen.
De bevindingen zijn enorm belangrijk als zes tot tien procent van de zwangere vrouwen worden momenteel behandeld voor depressie met antidepressiva. In de huidige studie werden 1054 kinderen met de diagnose autisme (0,72% van de kinderen in de studie), gemiddeld op 4,5 jaar oud. Bovendien is de prevalentie van autisme bij kinderen steeg van 4 bij 10.000 kinderen in 1966 tot 100 in 10.000 vandaag. Hoewel deze verhoging kan worden toegeschreven aan zowel een betere detectie en verbreding criteria voor de diagnose, onderzoekers zijn van mening dat omgevingsfactoren een rol spelen. "Het is biologisch plausibel dat antidepressiva veroorzaken autisme bij gebruik bij de hersenontwikkeling van de baarmoeder, serotonine is betrokken bij talrijke pre- en postnatale ontwikkelingsprocessen, zoals celdeling, de migratie van neuro, celdifferentiatie en synaptogenese - het creëren van verbindingen tussen hersencellen, "aldus Prof. Bérard. "Enkele klassen van antidepressiva werken door remming van serotonine (SSRI antidepressiva en andere klassen), die een negatieve invloed op het vermogen van de hersenen moet volledig te ontwikkelen en aan te passen in utero"
De World Health Organization geeft aan dat depressie de tweede belangrijkste doodsoorzaak in 2020, die de onderzoekers leidt om te geloven dat antidepressiva waarschijnlijk op grote schaal voorgeschreven zal blijven, ook tijdens de zwangerschap zal zijn. "Ons werk draagt bij aan een beter begrip van de lange termijn neurologische effecten van anti-depressiva op kinderen als ze worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het blootleggen van de uitkomsten van deze drugs is een prioriteit voor de volksgezondheid, gezien hun wijdverbreide gebruik," aldus Prof. Bérard .Printen

 

 

Reacties: