Home / Nieuws / ...

 

Chocola goed tijdens zwangerschap*
Het met mate eten van chocola tijdens de zwangerschap blijkt volgens een studie onder 129 zwangere vrouwen te zorgen voor een duidelijk betere ontwikkeling en groei van de foetus. De vrouwen waren ongeveer 11-14 weken in verwachting en kregen 12 weken lang dagelijks 30 gram chocolade. Hierna werd met behulp van speciale echo-apparatuur metingen verricht waaruit bleek dat de ontwikkeling en groei van de foetus veel groter was als normaal verwacht kon worden. Eerdere studies hebben ook laten zien dat het eten van chocolade tijdens de zwangerschap de kans op pre-eclampsie doet verminderen. 
De studie. (April 2016)


 

Eating chocolate during pregnancy may benefit fetal growth, development
Good news for all you expectant mothers out there: eating 30 g of chocolate every day during pregnancy may benefit fetal growth and development. This is the conclusion of a new study recently presented at the 2016 Pregnancy Meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine in Atlanta, GA. 
The study results are likely to be warmly welcomed by moms-to-be, given the lengthy list of foods women are told to avoid during pregnancy. 
While chocolate itself is - thankfully - absent from this no-go list, expectant mothers are recommended against overindulging in the tasty treat due to its fat, sugar and caffeine content. 
There are many benefits that may come with moderate chocolate consumption, however. Chocolate contains flavanols - a type of flavonoid - that have been linked to reduced risk of cardiovascular problems and lower cholesterol; the darker the chocolate, the more flavanols it contains. 
Previous studies have also suggested that moderate chocolate consumption during pregnancy may lower the risk of preeclampsia - where the blood supply to the fetus is reduced due to the mother's high blood pressure. 
However, Dr. Emmanuel Bujold, of the Université Laval Québec City, Canada, notes that the results of research assessing the link between chocolate intake during pregnancy and preeclampsia have been conflicting, spurring him and his colleagues to find out more. 
Both low- and high-flavanol chocolate may have fetal benefits
The researchers enrolled 129 expectant mothers with a singleton pregnancy who were between 11-14 weeks' gestation. 
All women had double notching on the uterine artery Doppler pulsatility index at study baseline. The uterine artery Doppler pulsatility index is a test that measures uterine, placental and fetal blood flow, and notches are an indicator of the risk of preeclampsia, hypertension and other possible pregnancy outcomes. 
The expectant mothers were randomized to consume 30 g of either low- or high-flavanol chocolate daily for 12 weeks. Uterine artery Doppler pulsatility was measured again at the end of the 12 weeks, and the women were followed-up until they gave birth. 
The team found that there were no differences in preeclampsia, gestational hypertension, placental weight and birthweight between the low- and high-flavanol chocolate groups. 
However, the researchers identified a significant improvement in uterine artery Doppler pulsatility among both chocolate groups, suggesting that both low- and high-flavonol chocolate may benefit fetal growth and development. 
This improvement was much greater than what is normally expected among the general population, the team notes. 
"This study indicates that chocolate could have a positive impact on placenta and fetal growth and development and that chocolate's effects are not solely and directly due to flavanol content," says Dr. Bujold. 
"We cannot speculate on the overall effect of chocolate on the risk of preeclampsia from our study results because we did not have a group of women who were not taking chocolate. 
However, previous epidemiological studies along with our results suggest that consumption of dark chocolate during pregnancy could help in the improvement of placental function and the reduction of preeclampsia."
He added that the next step for the team is to conduct a large randomized control trial in order to better determine whether chocolate intake among expectant mothers can lower the risk of preeclampsia and other pregnancy-related hypertensive disorders. 
Our Knowledge Center article - "Chocolate: health benefits, facts, research" - provides more information on how chocolate may be good for us, as well as the risks associated with its consumption. 
High-flavanol chocolate to improve placental function and to decrease the risk of preeclampsia: a double blind randomized clinical trial, Emmanuel Bujold et al., presented at the 2016 Pregnancy Meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine in Atlanta, GA . 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van chocolade tijdens de zwangerschap kan profiteren foetale groei, ontwikkeling
Goed nieuws voor alles wat je moeders aanstaande die er zijn: het eten van 30 gram chocolade per dag tijdens de zwangerschap kan de foetale groei en ontwikkeling ten goede komen. Dit is de conclusie van een nieuwe studie die onlangs gepresenteerd op de 2016 Zwangerschap bijeenkomst van de Society for Maternal-Fetal Medicine in Atlanta, GA.
De resultaten van het onderzoek zullen waarschijnlijk hartelijk verwelkomd door moms-to-be, gezien de lange lijst van voedsel vrouwen worden verteld om te voorkomen dat tijdens de zwangerschap.
Hoewel chocolade zelf is - gelukkig - afwezig in deze no-go lijst, worden zwangere vrouwen geadviseerd tegen overindulging in de smakelijke traktatie vanwege zijn vet, suiker en cafeïne.
Er zijn vele voordelen die kunnen komen met een matige consumptie van chocolade, echter. Chocolade bevat flavanolen - een type flavonoïde - die zijn gekoppeld aan verminderde risico op hart- en vaatziekten en cholesterol; hoe donkerder de chocolade, hoe meer flavanolen bevat.
Eerdere studies hebben ook gesuggereerd dat matig chocolade in de zwangerschap het risico van preëclampsie kunnen verlagen - waarbij de bloedtoevoer naar de foetus wordt gereduceerd als gevolg van hoge bloeddruk van de moeder.
Echter, Dr Emmanuel Bujold, van de Université Laval Québec, Canada, merkt op dat de resultaten van het onderzoek de beoordeling van het verband tussen chocolade inname tijdens de zwangerschap en pre-eclampsie tegenstrijdig zijn, aansporen hem en zijn collega's om meer te weten te komen.
Zowel de lage en hoge flavanol chocolade kan foetale voordelen
De onderzoekers die deelnamen 129 aanstaande moeders met een eenling zwangerschap die tussen de dracht 11-14 weken waren.
Alle vrouwen had dubbele kerven op de arteria uterina Doppler pulsatility index studie baseline. De arteria uterina Doppler pulsatility index is een test die de baarmoeder, placenta en foetaal bloed stroom meet en inkepingen een indicator voor het risico van preëclampsie, hypertensie en andere mogelijke zwangerschapsuitkomsten.
De aanstaande moeders werden gerandomiseerd om 30 g hetzij lage of hoge flavanol chocolade consumeren dagelijks gedurende 12 weken. Arteria uterina Doppler pulsatiliteit opnieuw gemeten aan het einde van de 12 weken, en de vrouwen werden opgevolgd tot ze bevallen.
Het team vond dat er geen verschillen in preëclampsie, zwangerschapshypertensie, placenta gewicht en geboortegewicht tussen de lage en hoge flavanol chocolade groepen.
De onderzoekers die een aanzienlijke verbetering van de arteria uterina Doppler pulsatiliteit bij zowel chocolade groepen, wat suggereert dat zowel de lage en hoge flavonol chocolade foetale groei en ontwikkeling kunnen profiteren.
Deze verbetering was veel groter dan normaal verwacht bij de algemene populatie, het team notes.
"Deze studie geeft aan dat chocolade een positieve invloed op de placenta en foetale groei en ontwikkeling en de gevolgen van dat chocolade zou kunnen hebben zijn niet uitsluitend en rechtstreeks gevolg van flavanol inhoud," zegt Dr Bujold.
"We kunnen niet speculeren over het totale effect van chocolade op het risico van pre-eclampsie uit onze studie resultaten, omdat we niet over een groep vrouwen die niet werden met chocolade had.
Echter, eerdere epidemiologische studies samen met de resultaten suggereren dat de consumptie van donkere chocolade tijdens zwangerschap kunnen bijdragen tot het verbeteren van functie van de placenta en de vermindering van preëclampsie. "
Hij voegde toe dat de volgende stap voor het team is om een grote gerandomiseerde trial controle uit te voeren om beter te kunnen bepalen of chocolade-inname bij aanstaande moeders het risico van pre-eclampsie en andere zwangerschap gerelateerde hypertensieve aandoeningen kunnen verlagen.
Onze Kenniscentrum artikel - "Chocolate: voordelen voor de gezondheid, feiten, onderzoek" - geeft meer informatie over hoe chocolade goed voor ons kan zijn, evenals de risico's verbonden aan de consumptie ervan.
High-flavanol chocolade placenta functie te verbeteren en om het risico van pre-eclampsie te verlagen: een dubbelblinde gerandomiseerde klinische trial, Emmanuel Bujold et al, gepresenteerd op de 2016 Zwangerschap bijeenkomst van de Society for Maternal-Fetal Medicine in Atlanta, GA..

Printen

 

 

Reacties: