Home / Nieuws / ...

 

Probiotica bij de ziekte van Alzheimer*
Uit een kleine Iraanse studie onder 60 zestigplussers met de ziekte van Alzheimer blijkt dat probiotica in de voeding het geheugen een flinke boost kan geven. Alle deelnemers aan de studie kregen 12 weken lang dagelijks of een glas gewone melk of een glas melk aangevuld met probiotica in de vorm van Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, and Lactobacillus fermentum. De deelnemers in de probioticagroep scoorde nadien aanzienlijk beter in cognitieve testen terwijl de andere deelnemers net achteruitgingen bij de testen. Ook hadden zij duidelijk lagere bloedwaarden triglyceriden, slecht cholesterol (LDL) en minder ontstekingsmarkers in hun bloed.
De studie. (Januari 2017)


Probiotics may boost learning, memory for Alzheimer's patients
A research team from Iran are the first to show how a daily dose of probiotics for 3 months could be effective for improving memory and thinking abilities in individuals with Alzheimer's disease. 
The researchers found that Alzheimer's patients who consumed milk enriched with beneficial live bacteria every day for 12 weeks showed significant improvements in cognitive functioning. 
Senior study author Prof. Mahmoud Salami, from Kashan University in Iran, and colleagues recently published their findings in the journal Frontiers in Aging Neuroscience. 
Probiotics are defined as live microorganisms that are "helpful" to human health. These include bacterial groups such as Lactobacillus and Bifidobacterium, as well as yeasts, including Saccharomyces boulardii. 
According to the National Center for Complementary and Integrative Health, probiotics can act in a number of ways. They can help create a favorable community of microbes in the gut, for example, and help stimulate immune response. 
Research has shown that these friendly microorganisms - many of which are added to food products, topical medications, and dietary supplements - may help protect against numerous infections and diseases, including irritable bowel syndrome (IBS), eczema, certain allergies, colds, and tooth decay. 
Previous animal studies have also shown probiotics to improve learning and memory - an association that has been attributed to beneficial alterations in the gut microbiome that affect the brain. Whether probiotics have the same effect in humans, however, has been unclear. 
Cognitive functioning scores improved with probiotics
For this latest study, Prof. Salami and team set out to determine the effects of probiotics on the cognitive functioning of 52 men and women aged 60-95 who had been diagnosed with Alzheimer's disease. 
Participants were randomized to one of two groups. One group was required to drink 200 milliliters of normal milk every day for 12 weeks, while the other group drank 200 milliliters of milk containing four probiotic bacteria: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, and Bifidobacterium bifidum. 
Fast facts about Alzheimer's 
ē More than 5 million adults in the United States are living with Alzheimer's
ē Every 66 seconds, someone in the U.S. develops the disease
ē Alzheimer's kills more people than breast cancer and prostate cancer combined.
Learn more about Alzheimer's 
Before and after the 12-week study period, researchers collected blood samples from the participants, and the subjects' cognitive functioning was assessed using the Mini-Mental State Examination (MMSE) scale. 
As part of this examination, subjects are required to complete a number of tasks that test learning and memory, such as naming objects, counting backward, and copying a picture. 
Compared with participants who consumed the untreated milk, those who received the probiotic-enriched milk demonstrated significant improvements in cognitive functioning, the team reports. 
Subjects who consumed the treated milk saw average MMSE scores increase from 8.7 to 10.6 (out of a possible 30) during the 12-week study period, while scores dropped from 8.5 to 8.0 for those who drank the untreated milk. 
The researchers stress that all participants remained severely cognitively impaired, but their findings are the first to show that probiotics might lead to some cognitive improvements. 
"In a previous study, we showed that probiotic treatment improves the impaired spatial learning and memory in diabetic rats," notes Prof. Salami, "but this is the first time that probiotic supplementation has been shown to benefit cognition in cognitively impaired humans." 
Cognitive benefits of probiotics may be down to metabolic changes
On assessing the participants' blood samples, the researchers found that subjects who consumed probiotics had lower triglycerides levels, lower levels of "bad" very low-density lipoprotein (VLDL) cholesterol, and reduced high-sensitivity C-reactive protein - a marker of inflammation. 
Additionally, participants who received probiotics showed a reduction in two measures of insulin resistance and the functioning of insulin-producing beta cells in the pancreas - HOMA-IR and HOMA-B. 
The team says these findings indicate the cognitive benefits of probiotics may be down to the metabolic changes they provoke. "We plan to look at these mechanisms in greater detail in our next study," notes Prof. Salami. 
Walter Lukiw, a professor at Louisiana State University who was not involved in the study, hails the team's findings as "interesting and important," noting that they provide further evidence of a link between the gut microbiome and cognitive functioning. 
"This is in line with some of our recent studies which indicate that the GI [gastrointestinal] tract microbiome in Alzheimer's is significantly altered in composition when compared to age-matched controls, and that both the GI tract and blood-brain barriers become significantly more leaky with aging, thus allowing GI tract microbial exudates (e.g. amyloids, lipopolysaccharides, endotoxins and small non-coding RNAs) to access central nervous system compartments," he adds. 
Effect of probiotic supplementation on cognitive function and metabolic status in Alzheimer's disease: a randomized, double-blind, and controlled trial, Mahmoud Salami et al., Frontiers in Aging Neuroscience, doi: 10.3389/fnagi.2016.00256.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Probiotica kunnen leren, geheugen boost voor Alzheimer-patiŽnten
Een onderzoeksgroep van Iran eerste tonen hoe een dagelijkse dosis van probiotica 3 maanden effectief voor het verbeteren van het geheugen en denkvermogen bij patiŽnten met de ziekte van Alzheimer zijn.
De onderzoekers vonden dat AlzheimerpatiŽnten die melk verrijkt met nuttige levende bacteriŽn per dag verbruikt voor 12 weken toonden significante verbeteringen in cognitief functioneren.
Senior studie auteur Prof. Mahmoud Salami, van Kashan University in Iran, en zijn collega's onlangs publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Frontiers in Aging Neuroscience.
Probiotica worden gedefinieerd als levende micro-organismen die "nuttig" voor de menselijke gezondheid. Deze omvatten bacteriŽle groepen zoals Lactobacillus en Bifidobacterium, en gisten, zoals Saccharomyces boulardii.
Volgens het Nationaal Centrum voor complementaire en Integrative Health, kunnen probiotica handelen op een aantal manieren. Ze kunnen bijdragen aan het creŽren van een gunstig gemeenschap van microben in de darm, bijvoorbeeld, en helpen de immuunrespons te stimuleren.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze vriendelijke microorganismen - waarvan vele worden toegevoegd aan levensmiddelen, topische medicijnen, en voedingssupplementen - kan helpen beschermen tegen verschillende infecties en ziekten, waaronder prikkelbare darmsyndroom (IBS), eczeem, bepaalde allergieŽn, verkoudheden en tand verval.
Vorige dierlijke studies hebben ook aangetoond probiotica te leren en geheugen te verbeteren - een vereniging die is toegeschreven aan gunstige wijzigingen in de darm microbiome die de hersenen beÔnvloeden. Of probiotica hetzelfde effect bij de mens is echter onduidelijk.
Cognitief functioneren scores verbeterd met probiotica
Voor deze laatste studie, Prof. Salami en team op zoek naar de effecten van probiotica op het cognitief functioneren van 52 mannen en vrouwen 60-95 jaar die waren gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer te bepalen.
De deelnemers werden in ťťn van twee groepen. Eťn groep moest 200 ml normale melk drinken elke dag gedurende 12 weken, terwijl de andere groep dronken 200 ml melk met vier probiotische bacteriŽn: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum en Bifidobacterium bifidum.
Snelle feiten over de ziekte van Alzheimer
ē Meer dan 5 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten zijn leven met de ziekte van Alzheimer
ē Elke 66 seconden iemand in de Verenigde Staten ontwikkelt de ziekte
ē Alzheimer doodt meer mensen dan borstkanker en prostaatkanker gecombineerd.
Meer informatie over de ziekte van Alzheimer
Voor en na de 12 weken durende studie periode, onderzoekers verzamelde bloedmonsters van de deelnemers, en cognitief functioneren van de proefpersonen werd gemeten met behulp van de Mini-Mental State Examination (MMSE) schaal.
In het kader van dit onderzoek zijn onderwerpen die nodig zijn om een aantal taken dat leren en geheugen te testen, zoals het benoemen van objecten, het tellen van achteruit, en het kopiŽren van een plaatje compleet.
In vergelijking met de deelnemers die de rauwe melk verbruikt, die de probiotische verrijkte melk kregen een significante verbetering aangetoond in cognitief functioneren, het team verslagen.
Proefpersonen die de melk geconsumeerd zag gemiddelde MMSE scores te verhogen 8,7-10,6 (op een totaal van 30) in de loop van de 12 weken durende studie periode, terwijl de scores daalde 8,5-8,0 voor degenen die de rauwe melk dronk.
De onderzoekers benadrukken dat alle deelnemers bleef ernstig cognitief gestoorde, maar hun bevindingen zijn de eerste om aan te tonen dat probiotica zou kunnen leiden tot een aantal cognitieve verbeteringen.
"In een eerdere studie hebben we aangetoond dat probiotische behandeling de verminderde ruimtelijke leren en geheugen bij diabetische ratten," merkt Prof. Salami, "maar dit is de eerste keer dat probiotische suppletie is aangetoond dat cognitie profiteren cognitief verminderde de mens."
Cognitieve voordelen van probiotica kan omlaag naar metabole veranderingen
Bij het beoordelen van bloedmonsters van de deelnemers, de onderzoekers gevonden dat proefpersonen die probiotica geconsumeerd hadden lagere triglyceriden niveaus, lagere niveaus van "slechte" very low-density lipoproteÔne (VLDL) cholesterol, en verminderde hoge gevoeligheid C-reactief proteÔne - een marker van ontsteking.
Bovendien deelnemers die probiotica kregen bleken de twee maatregelen van insulineresistentie en de werking van insuline producerende beta-cellen in de pancreas - HOMA-IR en HOMA-B.
Het team zegt dat deze bevindingen geven aan de cognitieve voordelen van probiotica kan naar beneden zijn om de metabole veranderingen die ze veroorzaken. "We zijn van plan om te kijken naar deze mechanismen in meer detail in onze volgende studie," merkt Prof. Salami.
Walter Lukiw, een professor aan de Louisiana State University, die niet betrokken was bij het onderzoek, afkomstig bevindingen van het team als "interessant en belangrijk", merkt op dat zij een verder bewijs van een verband tussen de darm microbioom en cognitief functioneren.
"Dit is in overeenstemming met enkele recente studies waaruit blijkt dat de GI [maag] darmkanaal microbiome in Alzheimer aanzienlijk samenstelling wordt veranderd in vergelijking met leeftijd gematchte controles, en dat zowel het maagdarmkanaal en bloed-hersen barriŤres worden beduidend lekkende met het ouder worden, waardoor maagdarmkanaal microbiŽle afscheidingen (bv amyloids, lipopolysacchariden, endotoxinen en kleine niet-coderende RNA's) voor toegang tot het centrale zenuwstelsel compartimenten, "voegt hij eraan toe.

Printen

 

 

Reacties: