Home / Nieuws / ...

 

Meditatie en muziek voor beter geheugen*
Mensen met een voorstadium van de ziekte van Alzheimer kunnen baat hebben bij het beoefen van een speciale yoga meditatie, Kirtan Kriya, of naar het luisteren van muziek. Eerder onderzoek had al laten zien dat Kirtan Kriya kan zorgen voor een beter geheugen en minder stress, ook muziek leek goed te zijn. In een studie nu met 60 mensen met duidelijk cognitieve achteruitgang kreeg de helft van de deelnemers 3 maanden of dagelijks 12 minuten Kirtan Kriya of 12 minuten luisteren naar muziek. Daarna mochten de deelnemers zelf bepalen wat ze wilden. Metingen m.b.t. geheugen en cognitieve achteruitgang werden uitgevoerd aan het begin, na 3 en na 6 maanden. Zowel Kirtan Kriya als muziek bleken te zorgen voor een duidelijk beter geheugen en minder cognitieve achteruitgang en dat tot 6 maanden na het begin van de studie.
De studie. (Maart 2017)


Alzheimer's disease: Music, meditation may improve early cognitive decline
Meditation and music listening programs have shown promise in improving measures of cognitive and memory in adults with subjective cognitive decline, according to a recent study published in the Journal of Alzheimer's Disease. 
Emerging evidence indicates that subjective cognitive decline (SCD) could represent a preclinical stage of Alzheimer's disease, or unhealthy brain aging. Alzheimer's disease affects more than 5 million people in the United States. 
Dr. Kim Innes, associate professor of epidemiology at West Virginia University in Morgantown, and colleagues aimed to assess the effects of two mind-body practices - Kirtan Kriya meditation and music listening - on cognitive outcomes in people with SCD. 
Kirtan Kriya is a form of yoga meditation that combines focused breathing practices, singing or chanting, finger movements, and visualization. Practitioners of yoga claim that this type of meditation stimulates all of a person's senses and the associated brain areas. 
Practicing 12 minutes of Kirtan Kriya is reported to help a person to think more clearly, improve memory retrieval, improve sleep quality, reduce stress, improve both short- and long-term psychological health, and sharpen attention, concentration, and focus. 
Music listening programs have been suggested to provide behavioral and emotional benefits for people with Alzheimer's disease and have shown positive outcomes even in the late stages of the disease. 
The areas of the brain that store musical memories are thought to remain relatively undamaged by Alzheimer's disease. People associated music with significant events or a wide range of emotions, which may evoke a response long after memory declines. 
Music listening therapy may relieve stress, reduce anxiety, and lessen agitation in people with Alzheimer's disease. Furthermore, music could boost mood, stimulate positive interactions, facilitate cognitive function, and help coordinate motor movements. 
Previous research by the West Virginia team suggested that both interventions of Kirtan Kriya and music listening improved stress, sleep, mood, well-being, and quality of life. These improvements were especially significant in the meditation group, and they were sustained or enhanced a further 3 months after the interventions were complete. 
Memory function, cognitive performance enhanced by interventions
In this new randomized controlled trial, Innes and team assigned 60 adults with SCD to either Kirtan Kriya meditation or music listening programs. 
The participants were asked to practice their activity for 12 minutes per day for 3 months and the following 3 months if they so wished. Measures of cognitive function and memory were taken at the start of the study, and at 3 months and 6 months. 
Study results demonstrated significant improvements in subjective memory function and objective cognitive performance in both the meditation and music groups. 
The areas of cognitive functioning that benefited were those that would potentially be affected in the preclinical and early stages of dementia, such as attention, executive function, processing speed, and memory function. 
As with the team's previous study, memory and cognitive gains were maintained or increased at 3 months post-intervention. The study authors write: 
"Findings of this preliminary randomized controlled trial suggest practice of meditation or music listening can significantly enhance both subjective memory function and objective cognitive performance in adults with SCD, and may offer promise for improving outcomes in this population." 
The study findings indicate that Kirtan Kriya meditation and music listening programs could be useful interventions for improving mood, sleep, and quality of life in adults with SCD, as well as providing help with memory and cognitive performance. 
Meditation and music improve memory and cognitive function in adults with subjective cognitive decline: A pilot randomized controlled trial, Innes, K. E. et al., Journal of Alzheimer’s disease, doi:10.3233/JAD-160867. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De ziekte van Alzheimer: Muziek, kan meditatie vroege cognitieve achteruitgang te verbeteren
Meditatie en het luisteren naar muziek programma's hebben aangetoond belofte in verbetering van de maatregelen van cognitieve en geheugen bij volwassenen met subjectieve cognitieve achteruitgang, volgens een recente studie gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease.
Opkomende bewijs geeft aan dat de subjectieve cognitieve achteruitgang (SCD), een preklinische fase van de ziekte van Alzheimer, of ongezonde hersenen veroudering kunnen vertegenwoordigen. De ziekte van Alzheimer treft meer dan 5 miljoen mensen in de Verenigde Staten.
Dr. Kim Innes, associate professor in de epidemiologie aan Universiteit van West Virginia in Morgantown, en collega's gericht op de effecten van twee mind-body praktijken te beoordelen - Kirtan Kriya meditatie en muziek luisteren - op cognitieve resultaten bij mensen met SCD.
Kirtan Kriya is een vorm van yoga meditatie die gericht ademhaling praktijken, zingen of zingen, vingerbewegingen, en visualisatie combineert. Beoefenaars van yoga beweren dat dit soort overdenking stimuleert al iemands zinnen en de bijbehorende hersengebieden.
Het beoefenen van 12 minuten van Kirtan Kriya is gemeld om te helpen een persoon om meer helder te denken, verbetering van het geheugen ophalen, het verbeteren van kwaliteit van de slaap, stress te verminderen, het verbeteren van zowel de korte als de lange termijn psychische gezondheid, en aan te scherpen aandacht, concentratie en focus.
Muziek luisteren programma's zijn voorgesteld om gedrags- en emotionele voordelen voor mensen met de ziekte van Alzheimer en hebben positieve resultaten zien, zelfs in de late stadia van de ziekte.
De gebieden van de hersenen dat muzikale herinneringen op te slaan wordt gedacht relatief onbeschadigd door de ziekte van Alzheimer te blijven. Mensen die geassocieerd worden muziek met belangrijke gebeurtenissen of een breed scala van emoties, die een respons lang nadat het geheugen dalingen zouden oproepen.
Muziek luisteren therapie kan stress, angst te verminderen, en het verminderen van agitatie bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Bovendien kon er muziek stemming te verhogen, het stimuleren van positieve interacties, cognitieve functie te vergemakkelijken en helpen bij het coördineren motorische bewegingen.
Eerder onderzoek door de West Virginia team gesuggereerd dat beide interventies van Kirtan Kriya en muziek luisteren verbeterde stress, slaap, stemming, welzijn en kwaliteit van leven. Deze verbeteringen waren vooral belangrijk in de meditatie groep, en zij werden ondersteund of versterkt nog eens 3 maanden na de interventies waren compleet.
Geheugenfunctie, cognitieve prestaties verbeterd door interventies
In deze nieuwe randomized controlled trial, Innes en team toegewezen 60 volwassenen met SCD ofwel Kirtan Kriya meditatie of muziek luisteren programma's.
De deelnemers werd gevraagd om hun activiteit te oefenen voor 12 minuten per dag gedurende 3 maanden en de volgende 3 maanden, indien zij dat wensen. Maatregelen van de cognitieve functies en het geheugen werden genomen bij de start van de studie en na 3 maanden en 6 maanden.
Studie resultaten toonden significante verbeteringen in subjectieve geheugenfunctie en objectieve cognitieve prestaties in zowel de meditatie en muziekgroepen.
Het gebied van cognitief functioneren dat geprofiteerd waren die eventueel zouden worden getroffen in preklinische en vroege stadia van dementie, zoals aandacht, uitvoerende functie, verwerkingssnelheid en geheugenfunctie.
Net als bij eerdere studie van het team, het geheugen en cognitieve winsten werden gehandhaafd of verhoogd na 3 maanden na de interventie. De studie auteurs schrijven:
"Bevindingen van deze voorlopige randomized controlled trial suggereren meditatie of muziek luisteren kan een aanzienlijke verbetering van zowel subjectieve geheugenfunctie en objectieve cognitieve prestaties bij volwassenen met SCD, en kunnen belofte te bieden voor verbetering van de resultaten in deze populatie."
De studie bevindingen wijzen erop dat Kirtan Kriya meditatie en muziek luisteren programma nuttig zou kunnen zijn interventies voor het verbeteren van stemming, slaap, en de kwaliteit van leven bij volwassenen met SCD, evenals het verstrekken van hulp met het geheugen en cognitieve prestaties.

Printen

 

 

Reacties: