Home / Nieuws / ...

 

Uw darmen en bloeddruk*
Uit onderzoek, eerst met muizen en daarna bij mensen blijkt dat behalve zout ook de samenstelling van de darmflora ook mede de bloeddruk bepaalt. Bij de muizen met of een normale of hoge zoutconsumptie bleek het microbioom van de tweede groep aanzienlijk veranderd, een stam Lactobacillus bacterie was duidelijk afgenomen en het aantal immuuncellen, de TH17 helper cellen, waren duidelijk toegenomen en zo ook de bloeddruk. Als nu deze muizen extra Lactobacillus kregen dan verminderde bij deze dieren het aantal TH17-cellen, en daardoor bleek de hogere bloeddruk weer te verlagen. Daarna gingen de onderzoekers na of bij mensen een soortgelijk effect was te vinden. Twaalf gezonde proefpersonen verhoogden daartoe hun zoutconsumptie met 6 gram extra per dag gedurende veertien dagen. Bij tien individuen constateerden men een duidelijke afname van Lactobaccilus- stammen hetgeen vergezeld ging van een vergroot aantal TH17-cellen en een verhoogde bloeddruk. Wellicht zo denken de onderzoekers kan probiotica in de vorm van Lactobaccilus- stammen de hoge bloeddruk als gevolg van veel zout in de voeding tegengaan.
De studie. (Februari 2018)


Salt raises blood pressure, but our gut bacteria can stop it
It's a known fact that too much salt can increase blood pressure. But new research brings gut bacteria into the mix, and some good news along with it: probiotics may help to reverse the harmful effects of excessive salt.
An overwhelming proportion of existing studies warn that a high intake of sodium drastically increases your chances of high blood pressure.
Here at Medical News Today, we have reported on studies showing that too much salt can double your chances of heart failure, and that even a low intake of salt may still put you at risk of adverse cardiovascular events.
But new research adds another key element to this dynamic: gut bacteria. Researchers from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, MA ó together with researchers from various institutions in Germany ó examined the effect of a high-salt diet on certain healthful gut bacteria.
Nicola Wilck, of the Max-Delbruck Center for Molecular Medicine in Berlin, is the first author of the study, and the findings were published in the journal Nature.
Dominik Muller, also of the Max-Delbruck Center for Molecular Medicine, and Ralf Linker, of Friedrich-Alexander University in Erlangen, Germany, jointly led the investigation.
Studying salt, gut bacteria, and hypertension
Muller and colleagues fed two groups of mice a diet high in sodium and a normal diet, respectively, over a period of 14 days.
Up to 4 percent of the former diet consisted of sodium chloride ó which is what we have as table salt ó while only 0.5 percent of the normal diet consisted of sodium chloride.
A fecal analysis revealed that high-sodium mice lacked a beneficial bacterium called Lactobacillus murinus. Additionally, the mice had more of the so-called Th-17 cells, a pro-inflammatory type of "T helper cells."
T helper cells are part of our immune system and they help create a pro- or anti- inflammatory response to a foreign agent in our body. They are called "helper" cells because they help other cells elicit an immune response.
Finally, in the experiment described in the study, the rodents that had been fed a diet high in sodium also had high blood pressure, or hypertension.
Significantly, when the hypertensive rodents were administered doses of a probiotic containing Lactobacillus bacteria, the pro-inflammatory T helper cells decreased, as did the mice's blood pressure.
To investigate further, the researchers conducted a pilot study in humans, in which they added 6,000 daily milligrams of sodium chloride in the diet of 12 individuals for a period of 2 weeks.
Probiotics may reverse salt's harmful effects
Muller and colleagues found that adding salt created the same changes in humans as it did in mice: high blood pressure, a high number of Th-17 cells, and lower numbers of the helpful Lactobacillus bacteria.
Interestingly, however, when people consumed a commonly available probiotic for a week before starting their high-sodium diet, both their blood pressure and the Lactobacillus levels remained within normal limits.
While the effects of too much salt on Th-17 cells have been shown in previous research ó also conducted by Muller ó and this new study brings this knowledge further, the exact mechanism by which these immune cells drive hypertension have yet to be unveiled.
On this, study co-author Eric Alm, director of MIT's Center for Microbiome Informatics and Therapeutics, comments, "We're learning that the immune system exerts a lot of control on the body, above and beyond what we generally think of as immunity."
"The mechanisms by which it exerts that control are still being unraveled," he says. However, Alm notes, "If you can find that smoking gun and uncover the complete molecular details of what's going on, you may make it more likely that people adhere to a healthy diet."
The study's co-author also advises that the findings be taken with, well, a grain of salt:
"I think certainly there's some promise in developing probiotics that could be targeted to possibly fixing some of the effects of a high-salt diet, but people shouldn't think they can eat fast food and then pop a probiotic, and it will be canceled out."
Eric Alm

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Zout verhoogt de bloeddruk, maar onze darmbacteriŽn kunnen dit stoppen
Het is een bekend feit dat te veel zout de bloeddruk kan verhogen. Maar nieuw onderzoek brengt darmbacteriŽn in de mix en wat goed nieuws: probiotica kunnen helpen de schadelijke effecten van overmatig zout te keren.
Een overweldigend deel van de bestaande onderzoeken waarschuwen dat een hoge inname van natrium uw kansen op hoge bloeddruk drastisch verhoogt.
Hier bij Medical News Today hebben we gerapporteerd over onderzoeken die aantonen dat te veel zout je kansen op hartfalen kan verdubbelen, en dat zelfs een lage inname van zout je nog steeds het risico kan geven op ongunstige cardiovasculaire gebeurtenissen.
Maar nieuw onderzoek voegt een ander belangrijk element toe aan deze dynamiek: darmbacteriŽn. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, MA - samen met onderzoekers van verschillende instellingen in Duitsland - onderzochten het effect van een zoutrijke voeding op bepaalde gezonde darmbacteriŽn.
Nicola Wilck, van het Max-Delbruck Centrum voor Moleculaire Geneeskunde in Berlijn, is de eerste auteur van het onderzoek en de bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature.
Dominik Muller, ook van het Max-Delbruck Center for Molecular Medicine, en Ralf Linker, van de Friedrich-Alexander-universiteit in Erlangen, Duitsland, leidden gezamenlijk het onderzoek.
Zout, darmbacteriŽn en hypertensie bestuderen
Muller en collega's voedden twee groepen muizen respectievelijk een dieet rijk aan natrium en een normaal dieet gedurende een periode van 14 dagen.
Tot 4 procent van het vorige dieet bestond uit natriumchloride - dat is wat we als tafelzout hebben - terwijl slechts 0,5 procent van het normale dieet uit natriumchloride bestond.
Een fecale analyse onthulde dat hoge natriummuizen een gunstige bacterie misten, Lactobacillus murinus genaamd. Bovendien hadden de muizen meer van de zogenaamde Th-17-cellen, een pro-inflammatoir type "T-helpercellen".
T-helpercellen maken deel uit van ons immuunsysteem en ze helpen een pro of anti-inflammatoire reactie op een vreemd agens in ons lichaam te creŽren. Ze worden "helpercellen" genoemd omdat ze andere cellen helpen een immuunreactie op te wekken.
Ten slotte hadden de knaagdieren die een dieet met veel natrium hadden gekregen in het experiment dat in het onderzoek was beschreven, ook hoge bloeddruk of hypertensie.
Veelbetekenend, toen de hypertensieve knaagdieren doses van een probiotica met Lactobacillus-bacteriŽn kregen toegediend, namen de pro-inflammatoire T-helpercellen af, evenals de bloeddruk van de muis.
Om verder onderzoek te doen, voerden de onderzoekers een pilootstudie uit bij mensen, waarbij ze 6000 dagelijkse milligram natriumchloride in het dieet van 12 personen toevoegden gedurende een periode van 2 weken.
Probiotica kunnen de schadelijke effecten van zout omkeren
Muller en collega's ontdekten dat het toevoegen van zout dezelfde veranderingen bij de mens veroorzaakte als bij muizen: hoge bloeddruk, een hoog aantal Th-17-cellen en lagere aantallen van de nuttige Lactobacillus-bacteriŽn.
Interessant genoeg bleef echter, toen mensen een algemeen beschikbaar probioticum consumeerden gedurende een week voordat ze hun natriumarm dieet begonnen, zowel hun bloeddruk als het Lactobacillus-gehalte binnen normale grenzen.
Hoewel de effecten van teveel zout op Th-17-cellen zijn aangetoond in eerder onderzoek - ook uitgevoerd door Muller - en deze nieuwe studie deze kennis verder brengt, moet het exacte mechanisme waardoor deze immuuncellen leiden tot hypertensie nog niet worden onthuld.
Hierover studeert co-auteur Eric Alm, directeur van MIT's Centre for Microbiome Informatics and Therapeutics: "We leren dat het immuunsysteem veel controle uitoefent op het lichaam, boven en buiten wat we over het algemeen beschouwen als immuniteit ."
"De mechanismen waarmee het die controle uitoefent worden nog steeds ontrafeld," zegt hij. Alm merkt echter op: "Als je dat rokende pistool kunt vinden en de complete moleculaire details van wat er aan de hand is, kunt ontdekken, is het waarschijnlijker dat mensen zich aan een gezond dieet houden."
De co-auteur van het onderzoek adviseert ook dat de bevindingen worden genomen met, nou ja, een zoutkorrel:
"Ik denk dat er zeker een belofte is in het ontwikkelen van probiotica die gericht zouden kunnen zijn op het mogelijk oplossen van enkele van de effecten van een zoutarm dieet, maar mensen moeten niet denken dat ze fastfood kunnen eten en dan een probioticum kunnen laten knappen, en het zal worden geannuleerd uit."
Eric Alm

Printen

 

 

Reacties: